2021_roi_ai_con_dung_convolution

2021_roi_ai_con_dung_convolution

Sort by: Newest posts
Avatar

MLP-Mixer - Hướng giải quyết các bài toán Computer Vision mới bên cạnh CNN và Transformer

801 3 0
24

2021_roi_ai_con_dung_convolution


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.