Published at Mar 30th, 2018 6:47 a.m. 71 0 0 1
  • 71 0

Hội nghị phát triển Google I/O 2017 vào ngày 17/05/2017 đã đánh giấu một thay đổi lớn trong cộng đồng lập trình Androi: Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức cho hệ điều hành này để thay thế cho Java.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.