Published at Mar 30th, 2018 6:47 AM 39 0 0 1
  • 39 0

Hội nghị phát triển Google I/O 2017 vào ngày 17/05/2017 đã đánh giấu một thay đổi lớn trong cộng đồng lập trình Androi: Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức cho hệ điều hành này để thay thế cho Java.

Share