+8

Từ Java đến Kotlin: khi cú pháp không còn là nỗi lo!

So sánh Java với Kotlin

Kotlin - Một ngôn ngữ ra đời với việc thừa kế những sự tốt đẹp của Java và giải quyết những vấn đề mà Java gặp phải. Điều đầu tiên cũng như là nội dung chính mà trong bài viết này tôi muốn đề cập đến đó là syntax. Kotlin syntax ở một góc nhìn nào đó rất giống Java, nhưng cũng rất khác. Số dòng code của Kotlin giảm đến 40% so với Java theo như quảng cáo với cùng một mục đích. Kotlin ngắn gọn và rõ ràng hơn.

Bài viết lấy dữ liệu tham khảo từ Github: https://github.com/fabiomsr/from-java-to-kotlin

1. Basic

Print

Java

System.out.print("Hello, World!");
System.out.println("Hello, World!");

Kotlin

print("Hello, World!")
println("Hello, World!")

Variables I

Java

final int x;
final int y = 1;

Kotlin

val x: Int
val y = 1

Variables II

Java

int w;
int z = 2;
z = 3;
w = 1;

Kotlin

var w: Int
var z = 2
z = 3
w = 1 

Null I

Java

final String name = null;

String lastName;
lastName = null

Kotlin

val name: String? = null

var lastName: String?
lastName = null

var firstName: String
firstName = null // Compilation error!!

Null II

Java

if(text != null){
 int length = text.length();
}

Kotlin

val length = text?.length

val length = text!!.length

Strings I

Java

String name = "John";
String lastName = "Smith";
String text = "My name is: " + name + " " + lastName;
String otherText = "My name is: " + name.substring(2);

Kotlin

val name = "John"
val lastName = "Smith"
val text = "My name is: $name $lastName"
val otherText = "My name is: ${name.substring(2)}"

Strings II

Java

String text = "First Line\n" +
       "Second Line\n" +
       "Third Line";

Kotlin

val text = """
    |First Line
    |Second Line
    |Third Line
""".trimMargin()

Ternary Operator

Java

String text = x > 5 ? "x > 5" : "x <= 5";

Kotlin

val text = if (x > 5)
       "x > 5"
      else "x <= 5"

2. Functions

Basic Function

Java

public void hello() {
 System.out.print("Hello, World!");
}

Kotlin

fun hello() {
  println("Hello, World!")
}

Arguments

Java

public void hello(String name){
 System.out.print("Hello, " + name + "!");
}

Kotlin

fun hello(name: String) {
  println("Hello, $name!")
}

Default Values

Java

public void hello(String name) {
 if (name == null) {
  name = "World";
 }

 System.out.print("Hello, " + name + "!");
}

Kotlin

fun hello(name: String = "World") {
  println("Hello, $name!")
}

Return

Java

public boolean hasItems() {
 return true;
}

Kotlin

fun hasItems() : Boolean {
  return true
}

Single-Expression

Java

public double cube(double x) {
 return x * x * x;
}

Kotlin

fun cube(x: Double) : Double = x * x * x

3. Classes

Constructor Call

Java

final File file = new File("file.txt");

Kotlin

val file = File("file.txt")

Class

Java

public final class User {}

Kotlin

class User

Open Class

Java

public class User {} 

Kotlin

open class User

Final Attributes

Java

final class User {
   private final String name;

   public User(String name) {
     this.name = name;
   }

   public String getName() {
     return name;
   }
 }

Kotlin

class User(val name: String)

Primary Constructor

Java

final class User {
   private String name;

   public User(String name) {
     this.name = name;
   }

   public String getName() {
     return name;
   }

   public void setName(String name) {
     this.name = name;
   }
 }

Kotlin

class User(var name: String)

Optional Arguments in Constructors

Java

final class User {
   private String name;
   private String lastName;

   public User(String name) {
     this(name, "");
   }

   public User(String name, String lastName) {
     this.name = name;
     this.lastName = lastName;
   }

   // And Getters & Setters
 }

Kotlin

class User(var name: String, var lastName: String = "")

Properties

Java

public class Document {
  private String id = "00x";

   public String getId() {
     return id;
   }

   public void setId(String id) {
     if(id != null && !id.isEmpty()) {
       this.id = id;
     }
   }
 }

Kotlin

class Document{
  var id : String = "00x"
    set(value) {
      if(value.isNotEmpty()) field = value
    }
}

Mong rằng qua bài này các bạn có cái nhìn tổng quát nhất về Kotlin, về sự linh hoạt, tiện lợi và những đặc điểm ưu việt mà nó mang lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Xem thêm: Xây dựng Blockchain đơn giản chưa tới 40 dòng code


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.