0

Cách dùng localization trong JS với project Laravel

Share
  • 62 0
 Published at Jun 19th, 2021 3:14 p.m. 62 0 0 2
  • 62 0

Thử tự làm i18n trong JS mà không cần dùng thư viện nhé.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.