+2

Kubernetes from zero to hero

Share
  • 365 8
 Published at thg 5 30, 2022 1:47 SA 365 8 0 3
  • 365 8

Đây là một series chia sẻ về quá trình học của mình từ không có chút kiến thức nào về Kubernetes đến khi mình có thể dùng thành thạo nó 😄.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.