Published at Dec 24th, 2018 3:46 a.m. 118 0 0 5
  • 118 0

Mỗi hệ thống phần mềm trên thực tế đều phải chịu một số sự cố không mong muốn, và những sự cố này có thể ảnh hưởng to lớn đến công việc kinh doanh, điều hành, công việc của chính phủ, .... Chính vì vậy, để tồn tại thì các hệ thống phải có khả năng phục hồi sau các thất bại (không hoạt động hoặc hệ thống hoạt động sai, thiếu tin cậy).

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.