+1

Học wordpress toàn tập phần 6

Tiếp tục các khu vực Settings trong wordpress

 1. Khu vực cài đặt bình luận (Discussion)
 2. Khu vực cài đặt media(Media)
 3. Khu vực cài đặt đường dẫn tĩnh(Permalink)

1. Khu vực cài đặt bình luận (Discussion)

 • Trên trang admin các bạn truy cập vào mục Settings -> discussion

Trong phần này sẽ bao gồm các mục cài đặt sau:

 1. Default article settings: Những cài đặt dưới đây được sử dụng cho bài viết mới hoặc trang mới tạo
  • Attempt to notify any blogs linked to from the article: khi xuất bản bài viết mới thì hệ thống sẽ gửi một thông báo(ping và trackback) tới các blog khác
  • Allow link notifications from other blogs (pingbacks and trackbacks) on new articles: chấp nhận ping từ các blog khác
  • Allow people to post comments on new articles : cho phép người dùng có thể đăng bình luận ở các bài viết mới
 2. Other comment settings: các cài đặt khác liên quan tới bình luận
  • Comment author must fill out name and email: nếu chọn mục này người dùng bắt buộc phải điền vào tên và địa chỉ email của họ
  • Users must be registered and logged in to comment : nếu chọn mục này người dùng phải đăng nhập mới có thể bình luận, nếu không ai cũng có thể bình luận được
  • Automatically close comments on articles older than x days: nếu chọn mục này bình luận của bạn sẽ đóng sau x ngày
  • Enable threaded (nested) comments x levels deep: cho phép người dùng trả lời và bình luận
  • Break comments into pages with x top level comments per page and the page displayed by default: nếu trang có quá nhiều bình luận có thể chọn mục này để chia trang
  • Comments should be displayed with the older comments at the top of each page: sắp xếp thứ tự bình luận tăng dần hoặc giảm dần
 3. Email me whenever: thiết lập cài đặt thông báo khi có bình luận
  • Anyone posts a comment: tác giả bài viết sẽ nhận được email khi có bình luận
  • A comment is held for moderation: tác giả bài viết sẽ nhận được email có bình luận đang chờ duyệt
 4. Before a comment appears: thiết lập cài đặt này cho phép bài viết được kiểm soát
  • Comment must be manually approved: bình luận phải được phê duyệt bởi quản trị viên mới có thể hiển thị
  • Comment author must have a previously approved comment: bình luận sẽ được hiển thị nếu người gửi đã có một bình luận được phê duyệt trước đó
 5. Comment Moderation: chỉ cho phép một số liên kết cụ thể được đưa vào bình luận
 6. Comment Blacklist: có thể nhập các từ khóa spam như url, email,... sau đó lọc bình luận
 7. Avatars: hình ảnh đại diện của người dùng thưởng được hiển thị ở góc nhỏ bên phải và nó có một số tùy chọn dưới đây
  • Avatar Display: tích chọn nếu bạn muốn hiển thị ảnh đại diện ở bình luận
  • Maximum Rating: thể loại avatar tối đa được cho phép hiển thị
  • Default Avatar: ảnh đại diện mặc định

2. Khu vực cài cài đặt media (Media)

 • Trên trang admin các bạn truy cập vào mục Settings -> media

Trong phần này sẽ bao gồm các mục cài đặt sau:

 1. Image sizes: cài đặt này sẽ xác định kích thước ảnh mặc định sau khi upload ảnh lên thư viện của wordpress
  • Thumbnail size: kích thước ảnh loại ảnh thumbnail
  • Medium size: kích thước ảnh loại trung bình
  • Large size: kích thước ảnh loại lớn
 2. Uploading Files: cài đặt liên quan tới tập tin upload
  • Organize my uploads into month- and year-based folders: Tự động đưa các tập tin được upload lên vào thư mục với cấu trúc ngày tháng so với thời gian upload.

3. Khu vực cài cài đặt đường dẫn tĩnh (Permalink)

 • Trên trang admin các bạn truy cập vào mục Settings -> permalink

Trong phần này sẽ bao gồm các mục cài đặt sau:

 1. Permalink Settings: cài đặt các URL cố định cho bài đăng trên blog
  • Plain: Cấu trúc mặc định của URL
  • Day and name: Cấu trúc URL theo ngày đăng và tên bài viết
  • Month and name: Cấu trúc URL theo ngày tháng năm và tên bài viết
  • Numeric: Cấu trúc URL theo ID của bài viết thay vì tên
  • Post name: Cấu trúc URL theo tên của bài viết
  • Custom Structure: Cấu trúc URL tùy chọn nhập vào
 2. *Optional: * Tùy chọn cài đặt không bắt buộc
  • Category base: đường dẫn cha của các đường dẫn tới trang category
  • Tag base: đường dẫn cha của các đường dẫn tới trang có tag

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.