+3

Viết chương trình hello world bằng rust language

Rust (/rʌst/) là một ngôn ngữ lập trình hệ thống (system programming language) được quảng bá là có tốc độ cực kì nhanh, ngăn chặn được phần lớn mọi bug crash (segfaults), ngăn chặn được data race, rất memory safe mà lại không cần tới garbage collector!

Rustup: the Rust installer and version management tool

Cách chính để cài đặt Rust là thông qua một công cụ có tên Rustup, đây là công cụ quản lý phiên bản và trình cài đặt Rust.

Nếu như bạn đang chạy macOS, Linux hoặc một hệ điều hành Unix-like khác, để tải xuống Rustup và cài đặt Rust, hãy chạy command sau và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh

Với windows các bạn chỉ cần vào trang chủ và download rustup về cài đặt.

Cargo: the Rust build tool and package manager

Khi bạn cài đặt Rustup, bạn cũng sẽ có được phiên bản ổn định mới nhất của công cụ xây dựng và quản lý gói Rust, còn được gọi là Cargo. Để kiểm tra xem bạn đã cài đặt Rust và Cargo chưa, bạn có thể chạy command sau:

cargo --version

Chương trình hello word với rust

Để bắt đầu code rust các bạn có thể sử dụng trang sau https://play.rust-lang.org/ sẽ cung cấp một môi trường chạy rust online.

fn main() {
    println!("Hello, world!");
}

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.