Viblo Code
+3

Tìm hiểu về vòng lặp trong Javascript

Vòng lặp là gì

 • Vòng lặp là một hành động lặp đi lặp lại theo một nguyên tắc nhất định
 • Đối với javascript chúng ta có những kiểu vòng lặp sau for, forEach, whiledo-while

Vòng lặp for

for (bienkhoitao; dieukienthucthi ; buocnhay) { 
	# code...
}

Trong đó

 • bienkhoitao: là giá trị khởi tạo ban đầu của vòng lặp.
 • dieukienthucthi: là điều kiện mà vòng lặp được phép chạy
 • buocnhay: là khoảng đệm nhảy của mỗi vòng lặp

Vòng lặp for vô tận : Muốn có vòng lặp for vô tận chúng ta để trống điều kiện thứ 2

cú pháp

for (var i = 0; ; i++) {
  //code
}

Vòng lặp do-while

Đây là vòng lặp để lặp dữ liệu khi không xác định được điều kiện dừng lặp chính xác và nóthực thi câu lệnh trước rồi mới kiểm tra điều kiện sau

do {
  // code
} while (condition);
 • condition là điều kiện để dừng vòng lặp, nếu bằng false thì vòng lặp sẽ dừng, ngược lại true thì vòng lặp chạy tiếp VD 1:
do {
	document.write(1);
} while(false);

VD2: Thực hiện in ra các số từ 1 đến 10 bằng vòng lặp do-while.

var i = 1;
do {
	document.write(i+ '<br>');
	i++;
} while(i <= 10);

Vòng lặp while

Giống như vòng lặp do-while, while sử dụng để lặp dữ liệu khi không biết chính xác điều kiện dừng lặp là gì. Khác với do-while, while sẽ kiểm tra điều kiện xong thì mới thực thi câu lệnh

while (condition) {
		//code
}
 • condition là điều kiện để dừng vòng lặp, nếu bằng false thì vòng lặp sẽ dừng, ngược lại true thì vòng lặp chạy tiếp

VD: in ra các số từ 1 đến 10 bằng while

var i = 1;
while(i <= 10){
	document.write(i);
	i++;
}

Vòng lặp forEach

Khác với các loại trên forEach sử dung để lặp các phần tử trong array theo thứ tự.

cú phap:

array.forEach(function(currentValue, index, arr), thisValue)

 • array là mảng cần lặp
 • currentValue là giá trị phần tử hiện tại
 • index là vị trí của phần tử hiện tại
 • arr là đối tượng mảng thuộc về phần tử hiện tại
 • thisValue là giá trị được sử dụng giống như this khi thực hiện callback

Vòng lặp jquery

Nó giống như forEach, thao tác cả mảng và đối tượng

var arr = ['JS', 'Loop', 'forEach'];
 
$.each(arr, function(key, value) {
 console.log(key + ' - ' + value);
});
 • arr là mảng cần lặp
 • key là vị trí của phần tử
 • value là giá trị hiện tại của phần tử

Vòng lặp lồng nhau

Giống như câu lệnh điều kiện thì vòng lặp hoàn toàn có thể lồng nhau VD: vòng lặp for lồng nhau

for(i = 0; i <= 10; i++) {
	for(j = i ; j <= 10; j++) {
		document.write('*');
	}
	document.write('<br>');
}

Những loại khác tương tự như for

Kết

Mình đã giới thiệu với các bạn về các loại vòng lặp trong javascript. Hẹn gặp mọi người ở bài viết sau


All Rights Reserved