+3

Tìm hiểu 1 số tips Javascript trong 5 phút.

1. Clearing or truncating an array

Một cách dễ dàng để xóa hoặc cắt bớt một mảng mà không cần gán lại nó là bằng cách thay đổi giá trị thuộc tính length của nó:

const arr = [11, 22, 33, 44, 55, 66];
// truncanting
arr.length = 3;
console.log(arr); //=> [11, 22, 33]
// clearing
arr.length = 0;
console.log(arr); //=> []
console.log(arr[2]); //=> undefined

2. Simulating named parameters with object destructuring

Rất có thể bạn đã sử dụng các obj config khi bạn cần chuyển một tập hợp các tùy chọn cho một số chức năng, như sau:

doSomething({ foo: 'Hello', bar: 'Hey!', baz: 42 });
function doSomething(config) {
 const foo = config.foo !== undefined ? config.foo : 'Hi';
 const bar = config.bar !== undefined ? config.bar : 'Yo!';
 const baz = config.baz !== undefined ? config.baz : 13;
 // ...
}

Đây là một pattern cũ, trong đó cố gắng mô phỏng các tham số được đặt tên trong JavaScript. Các function gọi có vẻ tốt. Mặt khác, logic xử lý đối tượng cấu hình là dài dòng không cần thiết. Với việc phá hủy đối tượng ES2015, bạn có thể tránh được nhược điểm này:

function doSomething({ foo = 'Hi', bar = 'Yo!', baz = 13 }) {
 // ...
}

Và nếu bạn config 1 số opption, bạn có thể:

function doSomething({ foo = 'Hi', bar = 'Yo!', baz = 13 } = {}) {
 // ...
}

3. Object destructuring for array items

Gán object với một mảng.

const csvFileLine = '1997,John Doe,US,[email protected],New York';
const { 2: country, 4: state } = csvFileLine.split(',');

# { 2: country, 4: state } -----------> { 2: country, 4: state }

4. Await multiple async functions with async/await

Nó có thể await nhiều chức năng không đồng bộ để kết thúc bằng cách sử dụng Promise.all

await Promise.all([anAsyncCall(), thisIsAlsoAsync(), oneMore()])

5. Creating pure objects

Bản có thể tạo 100% object thuần túy. Cái mà không muốn kế thừa một số method từ Object (ví dụ constructor, toString(),...).

console.log(pureObject); //=> {}
console.log(pureObject.constructor); //=> undefined
console.log(pureObject.toString); //=> undefined
console.log(pureObject.hasOwnProperty); //=> undefined

6.Formatting JSON code

Bạn có thể làm đẹp đầu ra của object bằng cách.

const obj = { 
 foo: { bar: [11, 22, 33, 44], baz: { bing: true, boom: 'Hello' } } 
};
---------Output--------
JSON.stringify(obj, null, 4); 
// =>"{
// =>  "foo": {
// =>    "bar": [
// =>      11,
// =>      22,
// =>      33,
// =>      44
// =>    ],
// =>    "baz": {
// =>      "bing": true,
// =>      "boom": "Hello"
// =>    }
// =>  }
// =>}"

7. Removing duplicate items from an array

Bằng cách sử dụng ES2015 bạn có thể dễ dàng xóa items bị trùng lặp trong mảng:

const removeDuplicateItems = arr => [...new Set(arr)];
removeDuplicateItems([42, 'foo', 42, 'foo', true, true]);
//=> [42, "foo", true]

8. Flattening multidimensional arrays

Flattent mảng con trong 1 mảng.

const arr = [11, [22, 33], [44, 55], 66];
const flatArr = [].concat(...arr); //=> [11, 22, 33, 44, 55, 66]

Nhưng với cách trên nó chỉ hoạt động với mảng 2 chiều. Nhưng nếu sử dụng đê quy chúng ta có thể mở rộng nó hơn:

function flattenArray(arr) {
 const flattened = [].concat(...arr);
 return flattened.some(item => Array.isArray(item)) ? 
  flattenArray(flattened) : flattened;
}

const arr = [11, [22, 33], [44, [55, 66, [77, [88]], 99]]];
const flatArr = flattenArray(arr); 
//=> [11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99]

Related

https://medium.freecodecamp.org/9-neat-javascript-tricks-e2742f2735c3


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.