+8

Tìm hiểu về RxJS (P1)

RxJS là một trong những thư viện JavaScript khó học, nhưng cũng là một trong những thư viện bổ ích. Mình cũng không nhớ đã bao lần định tìm hiểu về nó xong cuối cùng lại không học nữa vì nó khá khó hiểu khi mới bắt đầu. Giờ mới có động lực để ngồi tìm hiểu lại. Ở bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu về RxJS thông qua các concept của nó nhé.

1. RxJS là gì?

Có nhiều cách để định nghĩa RxJS. Bạn có thể hiểu RxJS là

... một utility để xử lý các luồng dữ liệu không đồng bộ

… giống như Lodash cho các sự kiện, luồng dữ liệu

… giống như một Promise có thể resolve nhiều lần.

Rxjs is a library for composing asynchronous and event-based programs by using observable sequences.

Think of Rxjs as Lodash (ultility for array/object) for events/streams.

ReactiveX combines the Observer pattern with the Iterator pattern and functional programming with collections to fill the need for an ideal way of managing sequences of events.

Các concept nền tảng nhất của RxJS gồm:

Observable - Một tập hợp các value, event trong tương lai

Subscription - Kết quả khi thực hiện một Observable

Emit - Khi một Observable tạo ra một giá trị vì có thứ gì đó đã subscribe nó

Operator - Các toán tử thay đổi cách Observable tạo ra giá trị.


Các nguồn tài liệu để học

Tiếng Anh

RxMarbles - A Visual Guide to Rx

LearnRxJS - Simplified documentation.

Tiếng Việt

https://github.com/angular-vietnam/100-days-of-angular

https://www.tiepphan.com/rxjs-reactive-programming/

2. Khởi tạo Observable

Có nhiều cách để tạo Observable, phương thức cơ bản nhất là create(), nó cho phép bạn emit các giá trị đến subscribe bằng cách gọi next() trong function.

const observable = Rx.Observable.create( observer => {
  observer.next( 'hello' )
  observer.next( 'world' )
})

observable.subscribe(val => console.log(val))
// hello
// world

Code trên cũng khá gọn gàng, tuy nhiên RxJS còn có một số helper đắc lực cho phép chúng ta tạo các observable tự động.

Observable từ DOM Events

Tạo một observable từ sự kiện click

const clicks = Rx.Observable.fromEvent(document, 'click')

clicks.subscribe(click => console.log(click))
// click around the web page...
// MouseEvent<data>
// MouseEvent<data>

Observable từ Promise

Bạn có thể dễ dàng convert một promise sang một observable với fromPromise()

const promise = new Promise((resolve, reject) => { 
  setTimeout(() => {
    resolve('resolved!')
  }, 1000)
});const obsvPromise = Rx.Observable.fromPromise(promise)

obsvPromise.subscribe(result => console.log(result) ) 

// wail 1 second...
// resolved!

Và bạn cũng có thể chuyển đổi ngược lại, từ observable thành promise bằng cách sử dụng toPromise().

Observable Timer

Bạn có thể set timers. Nó sẽ hoàn thành khi hết thời gian timeout

const timer = Rx.Observable.timer(1000)

timer.subscribe(done => console.log('ding!!!'))

Observable Time Interval

Bạn cũng có thể nói với observable làm một hành động gì đó sau mỗi khoảng thời gian

const interval = Rx.Observable.interval(1000)

interval.subscribe(i => console.log( i ))
// 0
// 1
// every second for eternity...

Observable của giá trị tĩnh

Cuối cùng, chúng ta có thể tạo observable từ các giá trị tĩnh. Nó sẽ hoàn thành ngay lập tức khi value truyền vào được emit.

const mashup = Rx.Observable.of('anything', ['you', 'want'], 23, true, {cool: 'stuff'})

mashup.subscribe(val => console.log( val ))
// anything
// you,want
// 23
// true
// [object Object]

3. Unsubscribe

Nếu bạn có một stream hoạt động liên tục, chắc chắn bạn sẽ có lúc cần huỷ thực thi nó, vì việc hoạt động liên tục có thể dẫn đến tràn bộ nhớ.

Một số observable sẽ hoàn thành tự động, vì vậy sẽ không cần phải unsubscribe những observable kiểu vậy (không ảnh hưởng gì nếu bạn vẫn unsubscribe nó). Ở ví dụ dưới đây, bạn có thể nhận thấy được một observer hoàn thành hay chưa bằng cách gọi finally():

const timer = Rx.Observable.timer(1000);

timer
 .finally(() => console.log('All done!'))
 .subscribe()
// wait 1 second...
// All done!

Tuy nhiên, một số observable khác thì có thể sẽ chạy mãi mãi, ví dụ như interval

const interval = Rx.Observable.interval(1000);
interval
 .finally(() => console.log('All done!'))
 .subscribe(x => console.log(x))
// 0
// 1
// and so on...

Bạn có thể huỷ thực thi chúng đi bằng cách gán phần subscribe trong một biến riêng, sau đó gọi hàm unsubscribe() ở chính biến đó.

const subscription = interval.subscribe()

subscription.unsubscribe()
// 'All Done'

Bài viết xin dừng lại tại đây. Hi vọng đã giúp các bạn hiểu qua về khái niệm RxJS, cách khởi tạo và huỷ đăng ký Observable.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hẹn gẹp các bạn ở phần sau.

Tham khảo: https://fireship.io/lessons/rxjs-basic-pro-tips/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.