+4

Tìm hiểu về Swagger - Công cụ viết document cho RESTfull APIs

APIs (Application Programming Interfaces) đang ngày càng trở nên phổ biến, các dịch vụ trên Internet hầu hết đều sử dụng chuẩn RESTfull APIs để cung cấp cho các đối tác 1 phần tài nguyên của mình sử dụng. Vậy ta đặt ra câu hỏi là làm sao để cho các đối tác biết mình được cung cấp những tài nguyên gì? Phải sử dụng những thông tin nào để có thể lấy được tài nguyên đó?

Chính vì thế, ta cần phải có 1 công cụ hỗ trợ việc tạo document APIs giúp thuận tiện cho việc cung cấp về cách sử dụng tài nguyên thông qua APIs 1 cách hiệu quả. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về 1 công cụ khá nổi tiếng dùng để viết document APIs: Swagger.

Swagger là gì ?

Swagger là 1 open source dùng để phát triển, thiết kế, xây dựng và làm tài liệu cho các hệ thống RESTfull Web Service. Ta có demo của Swagger như sau: Swagger cung cấp những công cụ hỗ trợ việc tạo doc: Swagger UI, Swagger Editor, Swagger Codegen, Swagger Hub, Swagger Inspector. Trong đó 3 công cụ đầu tiên là open source, Swagger Hub và swagger Inspector là những công cụ cao cấp hơn nhưng sẽ phải trả phí, tuy nhiên chúng ta có thể dùng free trong vòng 30 ngày. Vậy để cho thuận tiện, chúng ta sẽ tìm hiểu các viết doc APIs bằng SwaggerUI.

Swagger UI là 1 công cụ giúp tạo 1 trang html css mô tả về các APIs được cấu hình bởi 1 file .yaml. Ngoài ra, công cụ này còn cho phép ta mockup đến api đó để xem kết quả.

Trong Ruby on Rails hiện tại có gem swagger-docs và swagger-ui có hỗ trợ việc viết code ruby để render ra file yaml nhưng hiện tại vẫn còn một số lỗi như examples không thể hiện thị hay lỗi về sử dụng oneOf còn chưa được khắc phục và các gem này require rspec nên sẽ chỉ dùng tốt trên môi trường local. Do đó chúng ta sẽ tìm hiểu để viết trực tiếp bằng cú pháp yaml thay vì sử dụng gem.

Cài đặt Swagger UI

1. Tải thư viện swagger

Các bạn clone project Github này về, sau đó hãy copy thư mục dist trong project đó vào project của bạn và chọn render file index.html trong thư mục dist. Như trong project của tôi sử dụng Ruby on Rails làm backend sẽ copy vào thư mục public/swagger và thêm vào file routes.rb root to: redirect("/swagger/index.html")

Bằng cách này đường dẫn root của app sẽ trỏ đến file index.html của swagger.

2. Cấu trúc thư mục

Để tiện cho việc quản lí các API, ta sẽ chia nhỏ file yaml thành các file và phân chia vào các thư mục. Cấu trúc cơ bản của thư mục như sau:

index.yaml là file config chính cho API docs, chứa các path

paths chứa các file define chính của các API, chúng ta sẽ chia theo controller để dễ quản lí

definitions chứa các mô tả về object cho API, chúng ta sẽ chia theo models

shared chứa các khai báo dùng chung như các errors thường gặp, pagination infor

3. Cú pháp $ref

Một cái khá hay của file .yaml là chúng ta có thể tách riêng từng phần và gọi lại chúng nhờ dùng $ref. Chính vì điều này, chúng ta có thể tách các cấu trúc dữ liệu thành từng phần riêng biệt như cấu trúc thư mục ở trên rồi gọi chúng lại. Điều này giúp file .yaml của chúng ta có 1 cấu trúc dễ nhìn dễ đọc và dễ hiểu. Để biết cụ thể thì bạn cần đọc document của swagger.

Cú pháp để dùng $ref có thể được tóm tắt như sau:

 • Trỏ đến lement của document nằm trên cùng 1 file –$ref: 'document.json#/myElement'
 • Trỏ đến element của document nằm trong thư mục cha – $ref: '../document.json#/myElement'
 • Trỏ đến element của document nằm trong một thư mục bất kì – $ref: '../another-folder/document.json#/myElement'

2. Tạo config cấu hình các APIs của bạn

Cấu trúc cơ bản của 1 file .yaml trong Swagger như sau:

openapi: Phiên bản Swagger đang sử dụng, sẽ định nghĩa toàn bộ cấu trúc file .yaml

info: Thông tin của APIs, trong này sẽ chứa những phần: title, version, description, ...

title: tên Open-APIs (thường là tên sản phẩm project mình làm)

vertion: Phiên bản APIs public

description: Mô tả về APIs

security: Authentication mà APIs sử dụng để cung cấp tài nguyên

paths: Các APIs mà bạn cung cấp cho đối tác

definitions: Định nghĩa các model sử dụng bởi APIs

Ngoài ra còn rất nhiều keyword khác có thể tham khảo ở trang document của Swagger.

Swagger cũng hỗ trợ viết config theo định dạng json, tuy nhiên chúng ta nên viết theo định dạng yaml.

Ta sẽ tạo file index.yaml với cấu trúc như sau để cấu hình các APIs:

---
openapi: 3.0.1
info:
 title: API V1
 version: v1
paths:
 /api/v1/users:
  $ref: ../paths/users.yaml#index_create
 /api/v1/users/{id}:
  $ref: ../paths/users.yaml#show_update
servers:
- url: https://{defaultHost}
 variables:
  defaultHost:
   default: www.example.com

Ở đây chúng ta sẽ có chia paths theo controller, cấu trúc Restful trong rails có 7 action nhưng thông thường khi viết API thì chỉ có 5 action thường dùng là index, create, show, update, delete. Trong đó, index và create không yêu cầu ID, còn các action còn lại đều yêu cầu ID, với mục đích mỗi file .yaml trong paths sẽ khai báo 1 resource theo controller do đó ta cần thêm key index_create và show_update (key có thể đặt tùy ý) để phân biệt.

File paths/users.yaml

index_create:
  get:
  summary: List users
  tags:
  - users
  description: Use this API to get list users
  responses:
   200:
    description: Get list users successfully
    content:
     application/json:
      schema:
       type: object
       properties:
        success:
         type: boolean
         example: true
        data:
         type: object
         properties:
          users:
           type: array
           items:
            $ref: "../../definitions/user.yaml"
 show_update:
   put:
    summary: Update user
    tags:
    - user
    description: Use this API to updat user
    parameters:
    - name: id
     in: path
     required: true
     schema:
      type: integer

    requestBody:
     content:
      application/json:
       schema:
        type: object
        properties:
          user:
          type: object
          properties:
           name:
            type: string
            required: true
            example: User new name

    responses:
     200:
      description: Update user successfully
      content:
       application/json:
        schema:
         type: object
         properties:
          success:
           type: boolean
           example: true
          data:
           type: object
           properties:
             user:
             $ref: "../../definitions/user.yaml"
          meta:
           type: object
     400:
      description: Bad Request
      content:
       application/json:
        schema:
         $ref: "../../definitions/common.yaml#/errors_object"
        examples:
         when name was blank:
          value:
           success: false
           errors:
           - resource: user
            field: name
            code: 1003
            message: Name is blank
     404:
      description: Not found
      content:
       application/json:
        schema:
         $ref: "../../definitions/common.yaml#/errors_object"
        examples:
         when user was not found:
          value:
           success: false
           errors:
           - resource: user
            field:
            code: 1051
            message: User not found

File definitions/user.yaml

 type: object
 properties:
  id:
   type: integer
   example: 1
  name:
   type: string
   description: User's name
   example: Nhat

File definitions/commons.yaml

errors_object:
 type: object
 properties:
  success:
   type: boolean
   example: false
  errors:
   type: array
   items:
    type: object
    properties:
     code:
      type: integer
      required: true
     message:
      type: string
      required: true
     resource:
      type: string
      nullable: true
      description: The resource which is error
     field:
      type: string
      nullable: true
      description: The attribute wich is incorrect

Chỉnh sửa file index.html trong thư mục swagger

window.onload = function() {
 // Begin Swagger UI call region
 const ui = SwaggerUIBundle({
  url: "/api/v1/index.yaml",
  dom_id: '#swagger-ui',
  deepLinking: true,
  presets: [
   SwaggerUIBundle.presets.apis,
   SwaggerUIStandalonePreset
  ],
  plugins: [
   SwaggerUIBundle.plugins.DownloadUrl
  ],
  layout: "StandaloneLayout"
 })
 // End Swagger UI call region

 window.ui = ui
}

Sau tất cả bạn hãy khởi chạy server để xem thành quả của mình nào.

Tổng kết

Như vậy chúng ta đã tìm hiểu và viết được một API documents cơ bản bằng cú pháp yaml với swagger. Ngoài ra chúng ta còn phân chia được các file yaml thành các thư mục phù hợp với cấu trúc viết API với Ruby on Rails để có thể dễ dàng quản lí. Swagger còn rất nhiều keyword thú vị để chúng ta có thể tìm hiểu và áp dụng vào project của mình. Và bây giờ chúng ta có thể viết API docs mà không còn phụ thuộc vào Ruby gem nữa.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.