+7

[Thực hành Docker] bài 1: cài đặt docker, tìm hiểu docker image, khởi chạy container từ image

Xin chào mọi người, bài viết này mình xin giới thiệu và hướng dẫn thực hành căn bản về cài đặt docker, tìm hiểu image và khởi chạy container từ image. Các bạn có thể đọc qua các khái niệm cơ bản từ các bài khác, ở đây mình bắt tay vào thực hành luôn.

Cài Docker trên ubuntu

Vì phần cái đặt cũng không có nhiều điều để nói các bạn cứ chạy các lệnh như bên dưới là được

sudo apt update
sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic stable"
sudo apt update
apt-cache policy docker-ce
sudo apt install docker-ce

như vậy là đã cài xong rồi, bạn có thể xem trạng thái docker bằng lệnh

sudo systemctl status docker

Hoặc xem version và info bằng lệnh

docker --version
docker info

Cơ bản là xong phần cài đặt rồi, giờ chuyển sang phần tìm hiểu image nào

Tìm hiểu về image

Khái niệm: Image trong docker là những phần mềm được đóng gói và quản lý bởi docker

 • ví dụ:

  image đóng gói hệ điều hành ubuntu => ta có image ubuntu

  image đóng gói hệ quản trị cơ sở dữ liệu mysql => ta có image mysql

 • Các image chỉ có thể đọc, không thể sửa đổi

  Khi image được docker khởi chạy thì các phiên bản thực thi của các image được gọi là các container, các container có thể ghi các dữ liệu vào trong đó.

 • Để có các container chạy các ứng dung thì ta cần có các image trước.

 • Để kiểm tra xem docker đang có các image nào thì ta chạy lệnh “docker images”

Cột repository là tên image, cột tag là phiên bản, phiên bản latest là phiên bàn cuối

Những image này được lấy từ kho chứa docker hub : https://hub.docker.com/

có thể tìm kiếm các image có trên hub bằng lệnh docker search name_image

 • Tải image từ docker Hub

Tải image về bằng lệnh docker pull name_image:tag

ví dụ cần tải image ubuntu phiên bản 16.04

dùng lệnh: docker pull ubuntu:16.04

kiểm tra: docker images sẽ thấy image ubuntu

 • xóa image bằng lệnh

docker image rm ubuntu:16.04

hoặc xóa theo ID image

docker image rm id_image

Chạy một container

ví dụ: chạy container từ image ubuntu

docker run -it ubuntu:latest

-it là tham số, ở đây tham số i có nghĩa là container có thể nhận tương tác, tham số t là có thể kết nối với terminal

ubuntu:lastest : là images ta dùng để tạo ra container

sau khi chạy lệnh docker run -it ubuntu:latest terminal của ta đã chuyển đến container được tạo từ image ubuntu với tài khoản root

Kiêm tra thông tin container ubuntu này bằng lệnh cat /etc/*release

 • Ta mở một terminal khác để kiểm tra xem docker đang có những container nào đang chạy

ta thấy container ubuntu mới tạo ở trên đang chạy: thông tin trên cho ta thấy container có Id 0a46... được tạo ra từ image ubuntu:latest

 • Quay lại với terminal trong container ta thử thoát container này ra bằng lệnh exit

như vậy ta đã tắt container vừa tạo và trở về terminal trên máy hiện tại, dùng lệnh docker ps để kiểm tra nhưng container đang chạy sẽ không còn thấy container vừa tạo nữa.

để khởi chạy lại container đó thì trước hết ta dùng lệnh docker ps -a để xem tất cả các container đang dừng

Có thể khởi chạy lại container bằng lệnh

docker start id_container

! id_container ta có thể viết vài ký tự đầu đủ để phân biệt với các id khác là được. sau đó chạy lệnh docker ps để xem các container đang chạy

 • để quay lại dòng lệnh của container ta đang chạy ta dùng lệnh docker attach id_container

Kết bài

Trên đây là khái niệm cơ bản về image, cách khởi tạo container, bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu thêm những kiến thức khác về docker. Cảm ơn mn


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.