+3

Docker ứng dụng PHP, Nginx: Phần 4 - build Image với docker-compose

docker-compose là 1 file có chức năng build các Image thàn Container, sau đó kết nối các Container lại với nhau qua dải mạng. Ở bài viết này, ta sẽ chỉ viết file docker-compose để chạy ứng dụng PHP, Nginx mà thôi.

1. docker-compose

version: '3.8'
services:

 #PHP Service
 web:
  privileged: true
  build: 
    context: ./docker
  image: strawberry:v1
  container_name: strawberry
  restart: unless-stopped
  ports: 
    - "80:80"
    - "443:443"

Giải thích:

 1. tên của service gồm PHP, Nginx của ta sẽ có tên là web
 2. khi build nó sẽ tìm Image là strawberry:v1 để tạo Container, nếu mà chưa có Image này nó sẽ lấy Dockerfile ở thư mục context: ./docker để tạo Image trước, rồi sau đó mới run Image.
 3. restart: unless-stopped container sẽ chỉ dừng lại khi ta cố tình down nó thôi, nếu có lỗi gì khiến container dừng lại khác nó sẽ tự động restart.
 4. ports mapping port từ môi trường gốc vào container, ở đây ta map port 80 để sử dụng Nginx.
 5. privileged: true cấp quyền cho thằng root của container có quyền thao tác trên cả máy host. (minh hỏa ở ảnh dưới)

image.png

2. config virtual host và build Container

 • truy cập đường dẫn C:\Windows\System32\drivers\etc.
 • edit file host với quyền admin.
 • thêm dòng sau để tạo virtual host: 127.0.0.1 strawberry.local www.strawberry.local tương ứng với file config của Nginx.
 • chạy lệnh docker-compose up -d
 • mở browser và truy cập đường dẫn: http://www.strawberry.local/info.php

Kết quả: image.png


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.