+4

The simple guide to deploy Laravel 5 application on shared hosting

Để biết thêm về việc triển khai một ứng dụng Laravel / Lumen trên chia sẻ lưu trữ, xem hướng dẫn đầy đủ tại: https://github.com/petehouston/laravel-deploy-on-shared-hosting

Trong bài hướng dẫn này, tôi muốn chỉ cho bạn một phương pháp rất đơn giản để triển khai Laravel 5 ứng dụng, an toàn và đơn giản.

Đầu tiên, hãy cài đặt trong máy chủ lưu trữ của bạn (VPS, shared hosting,...), hiện tại bạn có www/thư mục, có thể truy cập công khai qua miền web, ví dụ:

/ Users / petehouston / www /

Bây giờ, tạo một thư mục mới, trong đó có chứa tất cả các mã nguồn ứng dụng của bạn, ở cùng một mức độ như www / , ví dụ:

/ Users / petehouston / dự án /

Bạn có thể sử dụng git, svn, mecurial hoặc bất cứ phương pháp nào bạn muốn để chuyển mã của bạn vào thư mục này. Tại thời điểm này, bạn có thể thấy rằng các project code là dường như không thể truy cập vào các trang web, phải không? Bước tiếp theo là để sao chép tất cả các nội dung bên trong /project/public thư mục tới www / thư mục. Ví dụ đơn giản là, với việc áp dụng fresh Laravel 5 cài đặt, the project/public/index.php nên được sao chép vào www/index.php.

Ghi nhớ là coppy public/.htaccess vào www/ . Đừng quên điều này, nó là rất quan trọng cho app routes. Nếu không có nó, routes của bạn sẽ không làm việc và sẽ có một trang trống hoặc tất cả các trang đều trống.

Bây giờ chúng ta hãy thay đổi www/index.php để tạo cấu trúc mới. Nhớ là không sửa đổi **project/public/index.php . Chỉ sửa đổi www / index.php **, hãy nhớ điều này !!! Tìm dòng sau

require __DIR__.’/../bootstrap/autoload.php’;
$app = require_once __DIR__.’/../bootstrap/app.php’;

Và cập nhật chúng vào con đường dẫn đúng như sau

require __DIR__.’/../project/bootstrap/autoload.php’;
$app = require_once __DIR__.’/../project/bootstrap/app.php’;

Ta nên đề cập đến một số nhà cung cấp dịch vụ shared hosting cho phép liên kết tượng trưng đến public_html thư mục của tên miền chính, chúng ta có thể đơn giản hóa quá trình này, thay vì sao chép toàn bộ project/public/ tới /www , chúng tôi tạo liên kết tượng trưng,

ln -s / Users / petehouston / dự án / công cộng / Users / petehouston / www

Gần như hoàn tất rồi, bây giờ chúng ta sẽ thiết lập quyền cho thư mục project/storage, file này nên để có thể chỉnh sửa.

$ chmod -R o+w project/storage

Bước cuối cùng là ở đây, cấu hình các biến ứng dụng của bạn trong project/.env Bây giờ thì hãy test thử xem mọi thứ ok chưa nhé!

Nếu bạn không có composer đã được cài đặt trên máy chủ của bạn, bạn có thể dễ dàng lấy nó vào thư mục dự án sau đó.

$ cd /User/petehouston/project/
$ curl -sS https://getcomposer.org/installer | php — –filename=composer

Bây giờ bạn có thể chạy composer để quản lý các dependencies


$ php composer install
$ php composer dumpautoload -o
$ php artisan config:cache
$ php artisan route:cache

Từ bây giờ, mỗi khi triển khai, tôi khuyền bạn nên update project/ directory, bạn sẽ cần phải ghi lại tất cả những thay đổi trong **project/public/ www/ ** directory vào project/public/ www/ , ngoại trừ www /index.php đã được cấu hình trên bao gồm các đường dẫn chính xác. Bạn có thể dễ dàng đạt được điều này thông qua dòng lệnh bash shell. Bạn có thể sử dụng điều này bằng cách đưa vào cấp độ thư mục cùng với project/ www/ and project/ www/

$ pwd
/ Users / petehouston / dự án
$ Cd ..
$ pwd
/ Users / petehouston
$ ls
dự án / www / sync.sh
$ Chmod + x sync.sh
$ ./sync.sh

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.