+5

[VueJs] Thiết kế Global Modal có thể dùng được ở mọi nơi trong ứng dụng Vuejs

Vấn đề:

Giả sử người dùng của chúng ta muốn xóa nội dung nào đó. Sẽ tốt hơn nếu bạn hỏi người dùng trước, liệu anh ta thực sự muốn tiếp tục tác vụ đó, vì việc xóa nội dung nào đó thường là vĩnh viễn và không thể đảo ngược. Giả sử chúng ta tạo thành phần modal/dialog để phục vụ mục đích này. Bây giờ chúng ta có thể gọi nó như thế này:

confirmThatYouWantToDeleteThisThing() {

 const paramas = {

  title: "Modal title", // passed string for modal title

  text: "Modal text", // passed string for modal text

  onConfirm: () => {

   // passed function that will get executed after clicking 'confirm' button

   return this.someFunctionForDeletingStuff();

  }

 }

 this.$modal.show(params);

}someFunctionForDeletingStuff() {

 // delete your stuff here

};

Giải quyết:

Với mục đích của hướng dẫn này, giả sử modal/dialog AppModal.vue của chúng ta sẽ trông như sau:

<template>

 <div class="modal-wrapper" v-if="visible">

  <h2>{{ title }}</h2>

  <p>{{ text }}</p>

  <div class="modal-buttons">

   <button class="modal-button" @click="hide">Close</button>

   <button class="modal-button" @click="confirm">Confirm</button>

  </div>

 </div>

</template>

<script>

export default {

 data() {

  return {

   // variable that shows/hides modal

   visible: false, 

   title: '',

   text: ''

  }

 },

 methods: {

  hide() {

   // method for closing modal

   this.visible = false;

  },

  confirm() {

   // confirm code will be here soon(TM)

  }

 }

}

</script><style scoped>.modal-wrapper {

 position: fixed;

 top: 50%;

 left: 50%;

 transform: translate(-50%, -50%);

 width: 300px;

 height: 200px;

 z-index: 1000; border-radius: 2px;

 box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.24);

}.modal-buttons {

 position: absolute;

 bottom: 0;

 left: 0;

 right: 0; 

 display: flex;

}.modal-button {

 flex-grow: 1;

}

</style>

Tất nhiên chúng ta có thể thêm một số animations/dark-clickable-background, v.v. nhưng những thứ đó không quan trọng cho mục đích của bài viết này. Bây giờ chúng ta cần làm cho nó xuất hiện.

Tạo plugin

Chúng ta sẽ sử dụng các plugin Vue.js để tạo ra các modal tooàn cục. Bạn có thể tìm tài liệu cho chủ đề này tại đây. Hai plugin được sử dụng và nổi tiếng nhất cho Vue.js là vue-router và VueX.

// we need our modal component

import AppModal from 'AppModal.vue'const Modal = {

 // every plugin for Vue.js needs install method

 // this method will run after Vue.use(<your-plugin-here>) is executed

 install(Vue, options) {

  // We must create new Eventbus

  // which is just another Vue instance that will be listening for and emiting events from our main instance 

  // this EventBus will be available as Modal.EventBus

  this.EventBus = new Vue()

  

  // making our modal component global

  Vue.component('app-modal', AppModal)  // exposing global $modal object with method show()

  // method show() takes object params as argument

  // inside this object we can have modal title, text, styles... and also our callback confirm function

  Vue.prototype.$modal = {

   show(params) {

    // if we use this.$modal.show(params) inside our original Vue instance

    // we will emit 'show' event with parameters 'params'

    Modal.EventBus.$emit('show', params)

   }

  }

 }

}export default Modal

Bên trong main.js chúng ta phải cài đặt plugin mới:

// import our plugin

import Modal from 'plugin.js'// use it

Vue.use(Modal)

Và chúng ta cần thêm thành phần phương thức vào template của chúng ta bên trong app.vue:

<template>

 <div id="app" class="app">

  // ... other stuff

  // we don't have to import our component - it will get added during plugin installation

  <app-modal/>

 </div>

</template>// ...

Chúng tôi cũng cần thêm trình xử lý sự kiện vào AppModal.vue.

<template>

 // unchanged

</template>

<script>

// we must import our Modal plugin instance

// because it contains reference to our Eventbus

import Modal from 'plugin.js';export default {

 data() {

  return {

   visible: false, 

   title: '',

   text: '',

   // adding callback function variable

   onConfirm: {}

  }

 },

 methods: {

  hide() {

   // this method is unchanged

  },

  confirm() {

   // we must check if this.onConfirm is function

   if(typeof this.onConfirm === 'function') {

    // run passed function and then close the modal

    this.onConfirm();

    this.hide();

   } else {

    // we only close the modal

    this.hide();

   }

  },

  show(params) {

   // making modal visible

   this.visible = true;

   // setting title and text

   this.title = params.title;

   this.text = params.text;

   // setting callback function

   this.onConfirm = params.onConfirm;

  }

 },

 beforeMount() {

  // here we need to listen for emited events

  // we declared those events inside our plugin

  Modal.EventBus.$on('show', (params) => {

   this.show(params)

  })

 }

}

</script><style scoped>

/* styles are unchanged */

</style>

Bây giờ, chúng tôi có thể gọi modal từ bất kỳ đâu trong dự án của chúng tôi. Chúng ta sẽ kiểm tra nó từ App.vue:

<template>

 <div id="app" class="app">

  <button @click="showModal">modal!</button>

  <app-modal/>

 </div>

</template><script>

export default {

 methods: {

  showModal() {

   // we must pass object params with all the information

   const params = {

    title: "Test!",

    text: "test test test",

    // we are passing callback method for our confirm button

    onConfirm: () => {

     return this.alertFunc();

    }

   };

   // now we can call function that will reveal our modal

   this.$modal.show(params)

  },

  // we pass this method as example

  alertFunc() {

   alert('Hello!')

  }

 }

}

</script>

Kết luận:

Trên đây là một cách tạo một global modal có thể gọi ở mọi nơi ở ứng dụng Vuejs của bạn. Thật tiện lợi và dễ hiểu phải không nào.

Reference:

https://medium.com/@panzelva/writing-modals-for-vue-js-callable-from-anywhere-6994d180451


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.