0

Test scenario & test case

1. Test Scenario là gì?

Scenario sẽ kiểm thử bất kỳ chức năng nào

Là một bộ test case để đảm bảo rằng luồng nghiệp vụ đã được kiểm tra từ đầu đến cuối

Có thể là các thử nghiệm độc lập hoặc một loạt các thử nghiệm nối tiếp nhau, mỗi thử nghiệm phụ thuộc vào đầu ra của thử nghiệm trước đó


Test Scenario trả lời cho câu hỏi ‘Những cái gì sẽ được kiểm tra’ và Test Case thì trả lời cho câu hỏi ‘Thực hiện kiểm thử như thế nào’

2. Sự khác biệt giữa Test case và Test scenario

Test case Test scenario
Test case bao gồm tập hợp các giá trị đầu vào, điều kiện tiên quyết thực hiện, kết quả mong đợi Test scenario không có gì ngoài phương thức kiểm thử
Test scenario liên hệ đến một hoặc nhiều test case, có nghĩa là 1 scenario là tập hợp nhiều test case
Test case thể hiện từng hành động đơn lẻ của người sử dụng Test scenario thể hiện một chuỗi các hành động được liên kết với nhau
Test case bao gồm tập hợp giá trị đầu vào và đầu ra của hệ thống Scenario là một luồng hoạt động

Ví dụ: Kiểm tra chức năng của button Login


Test case:

ID Precondition Step Expected Result
1 [Login] screen is displayed 1.
Set [User name] = "Blank"
Set [Password] = "Blank"
2. Click [Login] button"
Error message is displayed
2 1.
Set [User name] = "Valid"
Set [Password] = "Blank"
2. Click [Login] button"
Error message is displayed
3 1.
Set [User name] = "Blank"
Set [Password] = "Valid"
2. Click [Login] button"
Error message is displayed
... ... ... ...

Test scenario:

ID Requirement name Test scenario Test case
1 Login Validate 1. Click the button without entering user name and password
2. Click the button only entering User name
3. Click the button while entering wrong user name and wrong password
... ... ... ...

Nguồn tham khảo:

https://www.guru99.com/test-scenario.html

https://www.softwaretestingclass.com/what-is-difference-between-test-cases-vs-test-scenarios/

Test Scenario template - QualiTest


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.