Tạo terminal commands line với HTML/CSS

Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu tới các bước để tạo terminal commands line chỉ với HTML/CSS, kết quả như hình dưới đây :

Mã HTML

Cấu trúc HTML như sau, mình giải thích trong comment.

<!-- Menu terminal -->
<div class="terminal-menu">
 <div class="terminal-buttons terminal-close"></div>
 <div class="terminal-buttons terminal-minimize"></div>
 <div class="terminal-buttons terminal-zoom"></div>
</div>
<!-- Screen terminal -->
<div class="terminal-screen">
 <!-- Dòng 1--> 
 <p class="line1">&#91;&nbsp;&ldquo;I'm a web developer.&rdquo;,
   <span class="cursor1">_</span>
 </p>
 <!-- Dòng 2--> 
 <p class="line2">&nbsp;&nbsp;&ldquo;I'm a web designer.&rdquo;,
   <span class="cursor2">_</span>
 </p>
 <!-- Dòng 3--> 
 <p class="line3">&nbsp;&nbsp;&ldquo;Let's work together!&rdquo;&nbsp;&#93;
   <span class="cursor3">_</span>
 </p>
 <!-- Dòng 4--> 
 <p class="line4">>
   <span class="cursor4">_</span>
 </p>
</div>

Code CSS

Dưới đây là mã code cho ví dụ, mình có giải thích trong comment

//Style chung
body {
 background-color: #272727;
 padding: 10px;
}

p {
 position: relative;
 left: 50%;
 margin-left: -8.5em;
 text-align: left;
 font-size: 1.25em;
 font-family: monospace;
 white-space: nowrap;
 overflow: hidden;
 width: 0;
}

span {
 color: #fff;
 font-weight: bold;
}

//Style cho buttons
.terminal-buttons {
 height: 10px;
 width: 10px;
 border-radius: 50%;
 border: 1px solid #000;
 position: relative;
 top: 6px;
 left: 6px;
 background-color: #ff3b47;
 border-color: #9d252b;
 display: inline-block;
}

//Style cho button minimize
.terminal-minimize {
 left: 11px;
 background-color: #ffc100;
 border-color: #9d802c;
}

//Style cho button zoom
.terminal-zoom {
 left: 16px;
 background-color: #00d742;
 border-color: #049931;
}

//Style cho terminal menu
.terminal-menu {
 width: 350px;
 box-sizing: border-box;
 height: 25px;
 background-color: #bbb;
 margin: 0 auto;
 border-top-right-radius: 5px;
 border-top-left-radius: 5px;
}

//Style cho terminal screen
.terminal-screen {
 background-color: #151515;
 box-sizing: border-box;
 width: 350px;
 margin: 0 auto;
 padding: 20px;
 border-bottom-left-radius: 5px;
 border-bottom-right-radius: 5px;
}

//Hiệu ứng cho dòng 1 & con trỏ 1
.line1 {
 color: #9CD9F0;
 -webkit-animation: type .5s 1s steps(20, end) forwards;
 -moz-animation: type .5s 1s steps(20, end) forwards;
 -o-animation: type .5s 1s steps(20, end) forwards;
 animation: type .5s 1s steps(20, end) forwards;
}

.cursor1 {
 -webkit-animation: blink 1s 2s 2 forwards;
 -moz-animation: blink 1s 2s 2 forwards;
 -o-animation: blink 1s 2s 2 forwards;
 animation: blink 1s 2s 2 forwards;
}

//Hiệu ứng cho dòng 2 & con trỏ 2
.line2 {
 color: #CDEE69;
 -webkit-animation: type .5s 4.25s steps(20, end) forwards;
 -moz-animation: type .5s 4.25s steps(20, end) forwards;
 -o-animation: type .5s 4.25s steps(20, end) forwards;
 animation: type .5s 4.25s steps(20, end) forwards;
}

.cursor2 {
 -webkit-animation: blink 1s 5.25s 2 forwards;
 -moz-animation: blink 1s 5.25s 2 forwards;
 -o-animation: blink 1s 5.25s 2 forwards;
 animation: blink 1s 5.25s 2 forwards;
}

//Hiệu ứng cho dòng 3 & con trỏ 3
.line3 {
 color: #E09690;
 -webkit-animation: type .5s 7.5s steps(20, end) forwards;
 -moz-animation: type .5s 7.5s steps(20, end) forwards;
 -o-animation: type .5s 7.5s steps(20, end) forwards;
 animation: type .5s 7.5s steps(20, end) forwards;
}

.cursor3 {
 -webkit-animation: blink 1s 8.5s 2 forwards;
 -moz-animation: blink 1s 8.5s 2 forwards;
 -o-animation: blink 1s 8.5s 2 forwards;
 animation: blink 1s 8.5s 2 forwards;
}

//Hiệu ứng cho dòng 4 & con trỏ 4
.line4 {
 color: #fff;
 -webkit-animation: type .5s 10.75s steps(20, end) forwards;
 -moz-animation: type .5s 10.75s steps(20, end) forwards;
 -o-animation: type .5s 10.75s steps(20, end) forwards;
 animation: type .5s 10.75s steps(20, end) forwards;
}

.cursor4 {
 -webkit-animation: blink 1s 11.5s infinite;
 -moz-animation: blink 1s 8.5s infinite;
 -o-animation: blink 1s 8.5s infinite;
 animation: blink 1s 8.5s infinite;
}

//Định nghĩa style cho keyframe blink
@-webkit-keyframes blink {
 0% {
  opacity: 0;
 }
 40% {
  opacity: 0;
 }
 50% {
  opacity: 1;
 }
 90% {
  opacity: 1;
 }
 100% {
  opacity: 0;
 }
}

@-moz-keyframes blink {
 0% {
  opacity: 0;
 }
 40% {
  opacity: 0;
 }
 50% {
  opacity: 1;
 }
 90% {
  opacity: 1;
 }
 100% {
  opacity: 0;
 }
}

@-o-keyframes blink {
 0% {
  opacity: 0;
 }
 40% {
  opacity: 0;
 }
 50% {
  opacity: 1;
 }
 90% {
  opacity: 1;
 }
 100% {
  opacity: 0;
 }
}

@keyframes blink {
 0% {
  opacity: 0;
 }
 40% {
  opacity: 0;
 }
 50% {
  opacity: 1;
 }
 90% {
  opacity: 1;
 }
 100% {
  opacity: 0;
 }
}

//Định nghĩa style cho keyframe type
@-webkit-keyframes type {
 to {
  width: 17em;
 }
}

@-moz-keyframes type {
 to {
  width: 17em;
 }
}

@-o-keyframes type {
 to {
  width: 17em;
 }
}

@keyframes type {
 to {
  width: 17em;
 }
}

Kết quả

Bạn xem kết quả tại đây nhé, nếu có bất cứ câu hỏi nào, hãy viết xuống comment nhé. Thanks all!


All Rights Reserved