+4

Thay thế terminal vscode trên windows bằng Cmder

Với những bạn đã quen với Linux hoặc quen thuộc với cách gõ lệnh thì Terminal (cmd hay PowerShell) trên Windows phải nói là ... không thể xài tốt được. Có một vài trình Terminal khá tốt được tạo ra để thay thế cho terminal mặc định trên windows. Một trong những cái mình đang xài là Cmder. Dùng một thời gian thấy khá tốt, hỗ trợ cả Unicode, gõ không lỗi bất chợt, build code đều hiển thị khá tốt.

Hướng dẫn

Chuẩn bị

Tiến hành

Giải nén Cmder vào một như mục bất kì, Ở đây mình giải nén vào thư mục D:\DeveloperTools\Cmder. Tiếp thao mở VScode, File/ Preferences/ Settings Hoặc bấm Ctrl+, , Mở Settings dạng JSON Sau đó bạn thay thế (nếu tồn tại) hoặc thêm 2 dòng bên dưới, chú ý đường dẫn phải có 2 dấu \

"terminal.integrated.defaultProfile.windows": "Cmder",

"terminal.integrated.profiles.windows": {
  "Cmder": {
    "name": "Cmder",
    "path": [
      "${env:windir}\\Sysnative\\cmd.exe",
      "${env:windir}\\System32\\cmd.exe"
    ],
    "args": ["/k", "D:\\DeveloperTools\\Cmder\\vendor\\bin\\vscode_init.cmd"],
    // Hoặc đường dẫn mặc định cho bạn nào cài đặt bản full
    //"args": ["/k", "${env:cmder_root}\\vendor\\bin\\vscode_init.cmd"],      
    "icon": "terminal-cmd",
    "color": "terminal.ansiGreen"
  },
},

Khởi động lại VSCode để trải nghiệm.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.