+4

Tạo step form bằng gem Wicked

Giới thiệu

Chào các bạn, khi chúng ta việc với chúng ta sẽ gặp các spec yêu cầu như là tạo form đăng ký step by step. Việc phải đáp ứng deadline cũng như yêu cầu về sự clear của code thì việc dùng Gem cũng là một giải pháp mà chúng ta muốn hướng đến. Trong bài viết ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu về gem wicked.

Mô tả bài toán

Khi tìm hiểu 1 cái gì đó, tốt nhất chúng ta nên đặt ra 1 output cho cái đó. Và kết quả bài chia sẻ này mình muốn đó là:

 • Xây dựng một form-step có 3 step lưu được dữ liệu vào db.
 • Mỗi step đều đảm bảo có validate dữ liệu.
 • Phải đảm bảo cấu trúc code được tổ chức clear, dễ sử dụng

Cài đặt

khởi tạo dự án:

rails new myapp

Thêm dòng sau vào trong file Gemfile và chạy bundle install

gem "wicked"

Khởi tạo db và chạy rails db:migrate

rails g model Users email:string password:string first_name:string last_name:string phone:string address:string

Ý tưởng của gem wicked

Khi vào form đăng ký thì bước đầu tiên là sẽ tạo mới 1 bản ghi trống (chỉ có id được tự sinh ra). Rồi ở mỗi step sau đó chỉ đơn giản là việc update cho chính form đó mà thôi. Tất cả các xử lý logic của step sẽ được viết trong duy nhất 1 controller.
Còn về việc validate dữ liệu mình sẽ dùng context để lưu được trạng thái của từng step để có thể validate được, cái này mình sẽ trình bày ở phần sau. Trong controller chỉ sử dụng duy nhất 2 function showupdate:

 • function show có nhiệm vụ hiển thị ra form tương ứng function
 • function update có nhiệm vụ update bản ghi vào db
 • Một số helper của wicked ở controller
steps :first, :second            # Sets the order of steps
step                     # Gets current step
next_step                   # Gets next step
previous_step                 # Gets previous step
skip_step                   # Tells render_wizard to skip to the next logical step
jump_to(:specific_step)            # Jump to :specific_step
render_wizard                 # Renders the current step
render_wizard(@user)             # Shows next_step if @user.save, otherwise renders
render_wizard(@user, context: :account_setup) # Shows next_step if @user.save(context: :account_setup), otherwise renders
wizard_steps                 # Gets ordered list of steps
past_step?(step)               # does step come before the current request's step in wizard_steps
future_step?(step)              # does step come after the current request's step in wizard_steps
previous_step?(step)             # is step immediately before the current request's step
next_step?(step)               # is step immediately after the current request's step

Một số helper của view:

wizard_path         # Grabs the current path in the wizard
wizard_path(:specific_step) # Url of the :specific_step
next_wizard_path       # Url of the next step
previous_wizard_path     # Url of the previous step

Tiến hành

Xây dựng controller

Để xây dựng được form hoành chỉnh + code được clear rõ ràng thì mình sẽ xây dựng 2 controller, 1 controller làm nhiệm vụ tạo mới bản ghi, 1 controller xử lý logic của form. Cụ thể là: UsersController: tạo mới bản ghi sau đó điều hướng tới steps controller . StepsController: config form-step.

Cấu trúc controller

Tiến hành xây dựng UserController.rb

class UsersController < Applicationcontroller
 def new
  @user = User.create

  redirect to user step path @user, :stepl
 end
end

Tiếp đến là StepController.rb đây là controller xử lý logic của các step: Đầu tiền chúng ta cần include


class Stepscontroller < Applicationcontroller
 before action :load_user

 # Thêm thư viện wicked
 include Wicked::Wizard

 # Khai báo các step
 steps :stepl, :step2, :Step3

 def show
  # render ra step hiện tại
  renderwizard
 end

 def update
  @user.step = step # Lưu trạng thái step vào controller
  @user.update user_params context: step
  render wizard @user # render step tiêp theo
 end

 private
 def user params
 params.require(:user).permit(:email, password, :first name, :last name, :address,:phone)
 end

 def load user
  @user = User.find params[:user id]
 end
end

Cấu trúc thư mục view

Khai báo bao nhiêu step thì sẽ tại bấy nhiêu file view ở trong views/steps Chúng ta vẫn xây dựng form view như bình thường, từng form view sẽ có các attri tương ứng với step đó, tuy nhiên sẽ có 1 số chú ý sau:

 • Thêm option method: :put (theo RESTful) để trỏ về hàm update.
 • Gán url: wizard_path (đây là 1 method của wicked để lấy ra path của step hiện tại).
<%= form_with(model: @user, url: wizardpath, method: :put, local: true) do |form| %>
 <div class="field">
  <%= form.label :email %>
  <%= form.text_field :email, id: :user_email %>
 </div>

 <div class="field">
  <%= form.label :password %>
  <%= form.text_field :password, id: :user_password %>
 </div>

 <div class="actions">
  <%= form.submit "Next step", "data-remote": false %>
 </div>
<% end %>

Validate theo từng step

Tạo validate trong form-step: Ý tưởng là mình sẽ dùng context (bối cảnh) để thực hiện validate theo từng ứng từng step: Các bạn chú ý ở bước save mình đã truyền tên step vào context để model có thể validate đúng theo từng step được

class User < ApplicationRecord
  validates :email, :passsword, presence: true, on: :stepl
  validates :first name, :last_name, presence: true, on: :step2
end

Kết quả bài viết

Cảm ơn các bạn theo dõi bài viết của mình.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.