+2

Custom gem ckeditor để upload videos

Nếu bạn đã từng sử dụng gem ckeditor , có thể các bạn cũng đã biết gem này chỉ hỗ trợ ckeditor 4, đồng nghĩa với việc rất nhiều tính năng của các phiên bản ckeditor mới ko được cung cấp trong gem này . Một trong số đó là việc ko tích hợp trực tiếp CKFinder - một tính năng quản lý files upload dưới dạng media library rất thân thiện :

Đến thời điểm hiện tại, mình vẫn chưa tìm được cách tích hợp CKFinder cùng với gem ckeditor , nên mình đành phải sử dụng các plugin upload ảnh, videos, audio sẵn có trên ckeditor. Và vấn đề thực sự nằm ở các thư mục lưu files upload của ckeditor . Mặc định gem ckeditor sẽ chỉ chia cho bạn 2 thư mục :pictures, attachment_files tương ứng với 2 trang xử lý upload.

#ckeditor-4.2.4/routes.rb
Ckeditor::Engine.routes.draw do
 resources :pictures, only: [:index, :create, :destroy]
 resources :attachment_files, only: [:index, :create, :destroy]
end

Như vậy, khi bạn dùng plugin upload video, audio , các định dạng khác ngoài pictures thì gem ckeditor sẽ dùng chung trang /attachment_files để xử lý upload .

Đồng nghĩa với việc, file video, audio, pdf , ... sẽ cùng lưu vào một thư mục ; đây là điều không tốt trong nhiều trường hợp. Vì vậy, trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn custom gem ckeditor để có thể tạo ra một trang xử lý riêng cho audio files (áp dụng tương tự cho một file types khác với pictures).

1. Tạo project rails và cài gem ckeditor

Đầu tiên, các bạn tạo một Rails application bằng lệnh này(demo này chỉ sử dụng Rails 5, cụ thể là phiên bản 5.2.1 nhé ) :

rails _5.2.1_ new ckeditor_demo

trong Gemfile các bạn cài đặt gem ckeditor và các dependencies của nó :

gem 'ckeditor', '4.2.4'
gem 'carrierwave', '1.1.0'
gem 'mini_magick', '4.7.0'

sau đó chạy:

bundle install 
rails generate ckeditor:install --orm=active_record --backend=carrierwave

Các bạn tải file ckeditor_custom.js bản 4.6.1 trên cdn về ở đây . Sau đó, tạo một file config.js như sau :

CKEDITOR.editorConfig = function( config ) {
 config.validateSize = 100;
 config.filebrowserImageUploadUrl = "/ckeditor/pictures";
 config.filebrowserImageBrowseUrl = "/ckeditor/pictures";
 config.toolbar_Pure = [
  {name: 'clipboard', items: ['-','Undo','Redo' ]},
  {name: 'tools', items: [ 'Maximize']},
  {name: 'basicstyles', items: [ 'Bold','Italic','Underline','Strike','Subscript','Superscript','-','RemoveFormat' ]},
  {name: 'paragraph', items: [ 'NumberedList','BulletedList','-','Outdent','Indent','-','-','JustifyLeft','JustifyCenter','JustifyRight','JustifyBlock','-','BidiLtr','BidiRtl' ]},
  {name: 'links', items: [ 'Link','Unlink' ]},
  {name: 'styles', items: [ 'Styles','Format','Font','FontSize' ]},
  {name: 'colors', items: [ 'TextColor','BGColor' ]},
  {name: 'insert', items: [ 'Image','Video','Iframe','Audio']},
 ];
 config.toolbar = 'Pure';
 config.toolbar_mini = [
  {name: 'tools', items: [ 'Maximize']},
  {name: 'basicstyles', items: [ 'Bold','Italic','Underline','Strike','Subscript','Superscript']},
  {name: 'paragraph', items: [ 'NumberedList','BulletedList']},
  {name: 'links', items: [ 'Link','Unlink' ]},
  {name: 'styles', items: [ 'Styles','Format','Font','FontSize' ]},
 ];
};

Các bạn đặt 2 file nói trên vào 2 thư mục : app/assets/javascripts/ckeditor_custom.js , app/assets/javascripts/ckeditor/config.jsvà cho nó vào trong application.js

//= require ckeditor/config
//= require ckeditor/init
//= require ckeditor_custom

Bây giờ ta tạo một trang tạo bài báo như sau:

#routes.rb
Rails.application.routes.draw do
 mount Ckeditor::Engine => '/ckeditor'
 resource :articles
end
#articles_controller.rb
class ArticlesController < ApplicationController
 def new
  @article = Article.new
 end
end
#views/new.html/erb
<div class="col-md-4" style="padding: 88px 0 0 85px;">
 <%= form_for @article do |f|%>
  <div class="form-group">
   <%= f.label :title, "Title: " %>
   <%= f.text_field :title, class: "form-control" %>
   <%= render "error_field", field: :title %>
  </div>
  <div class="form-group">
   <%= f.label :content, "Content: " %>
   <%= f.cktext_area :content, class: "form-control", ckeditor: { toolbar: 'Pure' } %>
   <%= render "error_field", field: :content %>
  </div>
  <%= f.submit "Submit" %>
 <% end %>
</div>

Ok thế là xong, giờ đại loại chúng ta sẽ có một cái views như thế này : Như các bạn thấy, trên toolbar ckeditor đã có sẵn nút insert images nên chúng ta không cần phải tải plugin nữa. Bây giờ mình sẽ tích hợp plugin video và tạo cho nó 1 trang xử lý upload riêng.

2. Tích hợp plugin video lên toolbar của ckeditor

Đầu tiên các bạn tải plugin video về tại đây và giải nén nó vào trong thư mục app/assets/javascripts/ckeditor/plugins/ . Sau đó thêm dòng này file config.js :

 config.extraPlugins = 'video';

Trong thanh toolbar của file config.js nhớ thêm item Video ví dụ :

config.toolbar_Pure = [
 {name: 'insert', items: [ 'Image','Video']},
]

Âu kay, bây giờ chúng ta đã có một chiếc nút upload video như này : Các bạn có thể thấy, nó chưa có nút Browse Server để upload file lên, vì mình chưa config đường dẫn server cho plugin video . Giờ mình thử thêm 2 dòng này vào file config.js :

 config.filebrowserVideoUploadUrl = "/ckeditor/attachment_files";
 config.filebrowserVideoBrowseUrl = "/ckeditor/attachment_files";

Và giờ chúng ta đã có thể upload video vào content của bài báo, tuy nhiên vẫn có một điều không ổn : Như các bạn đã thấy , mình đã thêm đường dẫn /ckeditor/attachment_files để làm đường dẫn server upload video. Tuy nhiên server này vốn dùng để upload các file doc, docx, xls, odt, ods, pdf, rar, zip, tar, tar.gz, sw nên nó đã thực hiện validate extension khiến file .mp4 không tải lên server được . Vậy chúng ta thử thay 2 đường dẫn nói trên bằng /ckeditor/videos xem.

 config.filebrowserVideoUploadUrl = "/ckeditor/videos";
 config.filebrowserVideoBrowseUrl = "/ckeditor/videos";

Kết quả là :

Như các bạn đã thấy, Rails báo rằng ứng dụng của chúng ta chưa có trang /ckeditor/videos . Vậy ở phần 3, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo trang này.

3. Tạo trang upload videos dựa trên gem ckeditor .

Ý tưởng rất đơn giản, trang upload video giống hệt các trang upload images hay attachment_files có sẵn trong gem ckeditor .Việc các bạn cần làm chỉ là mở sourecode của nó ra và copy code của trang upload images về thư mục app, chỗ nào cần sửa images thành video thì chúng ta sửa.

Đầu tiên, thêm routes cho trang upload video, ở file routes.rb :

Rails.application.routes.draw do
 mount Ckeditor::Engine => '/ckeditor'
 resource :articles
 Ckeditor::Engine.routes.draw do
  resources :videos, only: [:index, :create, :destroy]
 end
end

Các file upload trong content của Ckeditor được lưu vào database nhờ model Ckeditor:Asset. Các model Ckeditor:PictureCkeditor:AttachmentFile đều kế thừa từ model Ckeditor:Asset, nên ta tạo một model Ckeditor:Video tương tự như sau :

#models/asset.rb
class Ckeditor::Asset < ActiveRecord::Base
 include Ckeditor::Orm::ActiveRecord::AssetBase

 delegate :url, :current_path, :content_type, to: :data
 validates :data, presence: true
end
class Ckeditor::Video < Ckeditor::Asset
 mount_uploader :data, CkeditorVideoUploader, mount_on: :data_file_name
 def url_thumb
  @url_thumb ||= ActionController::Base.helpers.asset_path("video.png")
 end
end

Tạo một file thumbnail app/assets/images/video.png. để hiển thị trên màn hình list video upload . Các bạn có thể tải file tại đây. Tạo thêm một uploader cho model nói trên :

# frozen_string_literal: true

require 'carrierwave'

class CkeditorVideoUploader < CarrierWave::Uploader::Base
 include Ckeditor::Backend::CarrierWave

 # Include RMagick or ImageScience support:
 # include CarrierWave::RMagick
 # include CarrierWave::MiniMagick
 # include CarrierWave::ImageScience

 # Choose what kind of storage to use for this uploader:
 storage :file
 def store_dir
  "uploads/ckeditor/videos/#{model.id}"
 end

 def extension_white_list
  Ckeditor.video_types
 end
end

Thêm extension type cho video trong file ckeditor.rb

require 'active_support/json/encoding'

Ckeditor.module_eval do
 mattr_accessor :video_file_types, :audio_file_types
end

Ckeditor.setup do |config|
 require 'ckeditor/orm/active_record'
 config.video_file_types = %w(mp4 avi webm)
end

Ckeditor::Utils.module_eval do
 class JavascriptCode < String
  def as_json(_options = nil)
   self
  end

  def encode_json(_encoder)
   self
  end
 end

 class << self
  def js_fileuploader(uploader_type, options = {})
   options = { multiple: true, element: 'fileupload', sizeLimit: 1000000000 }.merge!(options)

   case uploader_type.to_s.downcase
   when 'image' then
    options[:action] = JavascriptCode.new('EDITOR.config.filebrowserImageUploadUrl')
    options[:allowedExtensions] = Ckeditor.image_file_types
   when 'flash' then
    options[:action] = JavascriptCode.new('EDITOR.config.filebrowserFlashUploadUrl')
    options[:allowedExtensions] = Ckeditor.flash_file_types
   when 'video' then
    options[:action] = JavascriptCode.new('EDITOR.config.filebrowserVideoUploadUrl')
    options[:allowedExtensions] = Ckeditor.video_file_types
   else
    options[:action] = JavascriptCode.new('EDITOR.config.filebrowserUploadUrl')
    options[:allowedExtensions] = Ckeditor.attachment_file_types
   end

   js_options = ActiveSupport::JSON.encode(options)
   js_options.gsub!(/"(EDITOR\.config\.filebrowser(Image|Flash|Video|Audio|)UploadUrl)"/, '\1')

   "(function() { new qq.FileUploaderInput(#{js_options}); }).call(this);".html_safe
  end
 end
end

Thêm controller xử lý upload:

#app/controllers/ckeditor/application_controller.rb
class Ckeditor::ApplicationController < Ckeditor.parent_controller.constantize
 layout Ckeditor.controller_layout

 before_action :find_asset, only: [:destroy]
 before_action :ckeditor_authorize!
 before_action :authorize_resource

 protected

 def respond_with_asset(asset)
  asset_response = Ckeditor::AssetResponse.new(asset, request)

  if asset.save
   render asset_response.success(config.relative_url_root)
  else
   render asset_response.errors
  end
 end

 def check_role_type
  return redirect_to root_path if current_admin.just_can_view?
 end
end

#app/controllers/ckeditor/videos_controller.rb
class Ckeditor::VideosController < Ckeditor::ApplicationController
 skip_before_action :verify_authenticity_token, only: :create, raise: false

 def index
  @videos = Ckeditor::Video.to_adapter.find_all(ckeditor_filebrowser_scope)
  @videos = Ckeditor::Paginatable.new(@videos).page(params[:page])

  respond_to do |format|
   format.html { render layout: @videos.first_page? }
  end
 end

 def create
  @video = Ckeditor::Video.new
  respond_with_asset(@video)
 end

 def destroy
  @video.destroy

  respond_to do |format|
   format.html { redirect_to videos_path }
   format.json { render json: @video, status: 204 }
  end
 end

 protected

 def find_asset
  @video = Ckeditor::Video.to_adapter.get!(params[:id])
 end

 def authorize_resource
  model = (@video || Ckeditor::Video)
  @authorization_adapter.try(:authorize, params[:action], model)
 end
end

Thêm view cho trang upload:


#views/ckeditor/videos/index.html.erb
<div id="fileupload" class="gal-holder">
 <div class="gal-item">
  <div class="fileupload-button gal-upload-holder" style="height: 150px;">
   <%= link_to I18n.t(:upload, scope: [:ckeditor, :buttons]), 'javascript:void(0)', class: "add" %>
  </div>
 </div>

 <div class="fileupload-list">
  <%= render partial: 'ckeditor/shared/asset', collection: @videos %>
 </div>

 <% unless @videos.last_page? %>
  <div class="pagination">
   <%= link_to I18n.t("ckeditor.buttons.next"), ckeditor.videos_path(page: @videos.next_page), class: "next", rel: "next" %>
  </div>
 <% end -%>

 <script type="text/javascript">
  <%= Ckeditor::Utils.js_fileuploader('video') %>
 </script>
</div>

#views/ckeditor/shared/_asset_tmpl.html.erb
<script id="fileupload_tmpl" type="text/x-jquery-tmpl">
<div id="asset_${id}" class="gal-item" data-url="${url_content}">
 <div class="fileupload-file gal-inner-holder" style="height: 150px;">
  <div class="img"><img src="${url_thumb}" title="${filename}" width="100%" height="100%"></div>
  <div class="img-data">
   <div class="img-name">${filename.substring(0, 14) + '...'}</div>
   <div class="time-size">
    <div class="time">${format_created_at}</div>
    <div class="fileupload-size size">${size}</div>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>
</script>
<%= content_tag(:div, id: dom_id(asset), class: "gal-item", data: { url: image_path(asset.url_content) }) do %>
 <div class="fileupload-file gal-inner-holder" style="height: 150px;">
  <div class="img"><%= image_tag(asset.url_thumb, title: asset.filename, style: "width:100%;height: 100%;") %></div>
  <div class="img-data">
   <div class="img-name"><%= truncate(asset.filename, length: 17) %></div>
   <div class="time-size">
    <div class="time"><%= asset.format_created_at %></div>
    <div class="fileupload-size size"><%= number_to_human_size(asset.size) if asset.size %></div>
   </div>
  </div>
 </div>
<% end %>

Thế là xong, và giờ chúng ta đã có thể upload những chiếc video xinh xắn vào content : Các bạn hoàn toàn có thể làm điều tương tự với các plugin audio, link,.... Bài viết đến đây là kết thúc, hy vọng nó có ích với các bạn.


References: https://github.com/galetahub/ckeditor


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.