+4

Tìm hiểu về async/await trong javascript

Mở đầu

async/await có từ es7 giúp cho làm việc với xử lý bất đồng boọ trở nên đơn giản hơn. Để hiểu rõ cách dùng, và vì sao lại dùng thì chúng ta cùng lược qua lịch sử xử lý bất đồng bộ của javascript nhé.

Callbacks

Chúng ta sẽ bắt đầu ví dụ với hàm sau, ý tưởng hàm sẽ là đọc file, lưu nội dung file và gửi ra thông báo là 1 console.log Bạn sẽ thấy callbacks được sử dụng:

const fs = require('fs');
fs.readFile('./doc.txt', (err, content) => {
 const formattedContent = content.toString().toUpperCase();
 fs.writeFile('./doc2.txt', formattedContent, (err) => {
  if (!err) {
   console.log('success!!')
  }
 });
});

Hàm readFile với tham số đầu vào là đường dẫn của file và 1 callbacks function. Sau khi đọc file xong thì callback function này sẽ được thực hiện. Mọi xử lý có vẻ khá ok cho đến khi chúng ta gặp trường hợp như xử lý dưới đây, đó là có quá nhiều hàm callbacks.

getSomeData(() => {
 getMoreData(() => {
  doSomethingWithTheData(() => {
   saveUpdatedData(() => {
    refreshCache(() => {
     logOutput()
    })
   })
  })
 })
});

Khi chúng ta muốn làm việc với nhiều hàm callback sẽ dẫn tới hiện tượng callback hell, nó sẽ dẫn tới những dòng code khó hiểu. Vì vậy, Promises ra đời để xử lý hiện tượng này.

Promises

Một Promises sẽ có 3 trạng thái:

 1. Pending: Khởi tạo 1 hoạt động bất đồng bộ, mà xử lý sẽ trả về resolved(xử lý xong) or rejected(từ chối).
 2. Fulfilled: Một hành động bất đồng bộ đúng và xử lý trả về kết quả.
 3. Rejected: Một hành động bất đồng bộ sai, và promisesrejected và trả về thông báo lỗi. Các thư viện Promises chỉ hoạt động với hàm callback.
const fs = require('fs');
const readFile = (path) => {
 return new Promise(function(resolve, reject) {
  fs.readFile(path, (err, content) => {
   if (err) {
    reject(err);
   }
  resolve(content);
  })
 });
};
const writeFile = (path, content) => {
 return new Promise(function(resolve, reject) {
  fs.writeFile(path, content, (err) => {
   if (err) {
    reject(err);
   }
  resolve();
  })
 });
};

Hay là:

const Promise = require('bluebird');
const fs   = Promise.promisifyAll(require('fs'));
fs.readFileAsync('./doc.txt')
 .then(content => {
  const formattedContent = content.toString().toUpperCase();
  
  return formattedContent;
 })
 .then(content => {
  return fs.writeFileAsync('./doc2.txt', content);
 })
 .then(() => {
  console.log('success!!');
 })
 .catch(err => {
  console.log(err);
 });

Sử dụng promises, then sẽ dễ sử dụng, dễ mudule hóa hơn vì thế code dễ đọc và dễ bảo trì hơn. Một vài điểm đáng chú ý của promises:

 • Một promises có một then thì function callbacks sẽ được thực thi ngay khi promises xử lý
 • Hàm then luôn trả về một promises, cho phép chúng ta tạo then chains.
 • Một promises cũng có thể dùng được try catch.

Async/await

async/await thực chất là một promises. Dưới đây là ví dụ về async/await

const Promise = require('bluebird');
const fs   = Promise.promisifyAll(require('fs'));

(async () => {
 try {
  const content     = await fs.readFileAsync('./doc.txt');
  const formattedContent = content.toString().toUpperCase();
  
  await fs.writeFileAsync('./doc2.txt', formattedContent);
  
  console.log('success!!');
 } catch (err) {
  console.log(err);
 }
})();

fs.readFileAsync sẽ trả về 1 promise. cú pháp await sẽ dừng lại thực thi code cho đến khi promise trả về thành công hay bị rejected rồi mới tiếp tục thực thi. Một vài điểm đáng chú ý của promises:

 • await chỉ được dùng trong async
 • Một async function luôn trả về 1 promise

Tài liệu tham khảo

Link gốc


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.