+1

TẠO SCRIPT SQL “NHANH GỌN LẸ” VỚI VBA

Thường thì trước khi chuẩn bị bàn giao cho khách hàng, họ sẽ luôn yêu cầu đội ngũ phần mềm gửi script để tạo data sẵn vào DB (nó là một phần trong quá trình tạo môi trường trước khi khách hàng bắt tay vào test hoặc sử dụng phần mềm). Và việc tạo script luôn đi song hành trong quá trình phát triển từ đầu, để đỡ phải loạn về sau, khi mà có số lượng dày đặc bảng được khởi tạo ra. Có rất nhiều cách để tạo script, các công cụ SQL Editor hiện nay đều có hỗ trợ chức năng tạo script nhanh từ DB, từ table cho tới data. Tuy nhiên, hôm nay mình muốn giới thiệu thêm cho các bạn một cách khác nữa, chỉ sử dụng Excel và VBA.

Kiến thức nền:

 • Tin học văn phòng, cụ thể ở đây là Excel
 • Các cú pháp cơ bản trong VBA (chủ yếu xem từ Excel Macros tới Text Files là ok rồi). Với những bạn nào đã có nền tảng về coding (chỉ với Pascal thôi cũng được), thì mất tầm 3h tu luyện là có thể áp dụng được rồi.

Bước 1: Mở VBA Editor

 • Hiện thanh công cụ Developer. Click File/Options. Trong Customize the Ribbon, check Developer. Click OK.

alt text

 • Trong thanh Developer, click Visual Basic

alt text

alt text

Double click vào Sheet1 để mở màn hình editor bên cạnh.

Bước 2: Tạo một Sheet Excel

 • Tạo một sheet tên ACCOUNT với nội dung như sau:

alt text

 • Tạo nút chức năng

alt text

alt text

Bước 3: Viết hàm tạo script trong Module

 • Tạo folder để chứa file script được tạo. Ở đây mình tạo một folder có đường dẫn là E:/SCRIPT

alt text

 • Tạo Module để chứa hàm xử lý tạo script

alt text

 • Khởi tạo hàm xử lý như sau:
Function fn_genScriptSQL(TABLE_NAME)
  
  '''' variables clarify'''
  Dim FILE_PATH As String
  Dim CELL_DATA As String
  Dim LAST_COL As Long
  Dim LAST_ROW As Long
 
  Dim fso As FileSystemObject
  Set fso = New FileSystemObject
  Dim stream As TextStream
  
  ''''variables initialize'''
  FILE_PATH = "E:\SCRIPT\TBL_" & TABLE_NAME & ".sql"
  LAST_COL = ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count
  LAST_ROW = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
  
  ''''write file''''
  Set stream = fso.OpenTextFile(FILE_PATH, ForWriting, True)
 
  CELL_DATA = ""
  
  stream.WriteLine "CREATE SEQUENCE [dbo].[SEQ_" & TABLE_NAME & "] START WITH 1 INCREMENT BY 1;"
  stream.WriteLine "CREATE TABLE [dbo].[" & TABLE_NAME & "] ("
  stream.WriteLine " [ID] DECIMAL(20,0) DEFAULT (NEXT VALUE FOR [SEQ_" & TABLE_NAME & "]) NOT NULL,"
 
  For i = 1 To LAST_ROW
   Dim ARR(4)
   For j = 1 To LAST_COL
     CELL_DATA = Trim(ActiveCell(i, j).Value)
     
     If CELL_DATA = "N" Then
      CELL_DATA = "NOT NULL"
     End If
     
     If j = 5 And CELL_DATA <> "" Then
      CELL_DATA = "(" & CELL_DATA & ")"
     End If
     
     ARR(j - 1) = CELL_DATA
   Next j
   
   If ARR(0) <> "" Then
    stream.WriteLine " [" & ARR(1) & "] " & ARR(2) & " " & ARR(3) & " " & ARR(4) & ";"
   End If
  Next i
  
  stream.WriteLine "CONSTRAINT [PK_" & TABLE_NAME & "] PRIMARY KEY CLUSTERED ([ID] ASC) );"
  
  stream.Close
  MsgBox ("Job Done")
  
End Function

alt text

Nếu các bạn muốn thêm script cho Oracle, NoSQL, Mongo... thì cứ tạo các hàm tương ứng trong Module này. Ở đây mình đang minh họa cho cú pháp của MSSQL.

 • Để chạy được đối tượng fso trong đoạn code trên, click Tools/References. Check Microsoft Script Runtime. Chọn OK.

alt text

alt text

Bước 4: Viết sub bắt sự kiện

 • Quay lại sheet Account trong VBA Editor ở bước 1, các bạn thêm đoạn script như sau:
Private Sub genScriptSQL_Click()
  Dim TABLE_NAME As String
  TABLE_NAME = ActiveSheet.Name
  
  fn_genScriptSQL TABLE_NAME
  
End Sub

Lưu ý: Chữ "genScriptSQL" phải trùng với property Name của nút chức năng ta đã tạo ở bước 2.

alt text

Bước 5: Chạy script

Đặt con trỏ chuột tại ô A2, click chuột ở nút “Generate Script SQL”. Sau khi báo “Job Done”, vào lại folder “E:\SCRIPT” sẽ thấy file TBL_ACCOUNT.sql đã được tạo ra.

alt text

alt text

Mở file bằng Notepad++, ta sẽ thấy nội dung file đúng như ý định.

alt text

Chỉ cần chạy file sql này ở bất cứ SQL Editor nào để tạo bảng ACCOUNT.

Lưu ý Design Mode phải được tắt (không có highlight lên)

alt text

Mở rộng

Trong quá trình phát triển, cứ vô tư thêm bớt cột trong table này và nhấn nút tạo script, file sẽ được viết đè lại. Ngoài ra mình có thể tạo một sheet mới vẫn sử dụng chung một hàm xử lý, bằng thủ thuật Move or Copy Của Excel, đổi lại tên Sheet và điều chỉnh cột trong bảng. Ở đây mình có tạo thêm 2 sheet GRADE và STUDENT, vẫn cho kết quả tương tự (cho ra 3 file sql khác nhau trong cùng một folder).

alt text

Với cách này có thể giúp mình theo dõi một cách tổng quan các cột cũng như data type của chúng trong từng bảng, giúp mình đỡ mất thời gian trong việc viết script tạo bảng.

Tất nhiên, các bạn cũng hoàn toàn có thể dùng cách này để viết script cho việc:

 • Nhập/ chỉnh sửa dữ liệu.
 • Tạo/ xóa bảng.
 • Tạo/xóa Sequence/ Primary key
 • Tạo/ xóa Function
 • ...

Tùy vào công việc các bạn đang gặp có bị lặp đi lặp lại một cách nhàm chán hay không.

Bài viết có sử dụng một số hình ảnh từ www.tutorialspoint.com


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.