+1

Tạo google reCAPTCHA để xác thực "I'm not a robot"

Chào mọi người hôm nay mình muốn tạo hướng dẫn cho mọi người các xác thực "I'm not a robot" để tránh craw data, xác thực người dùng thật bằng google reCAPTCHA nhé.

Ảnh minh họa

I. Create a new recaptcha on google

1.1. Create new project on google

Đầu tiên, các bạn truy cập vào link https://www.google.com/recaptcha/admin/create và điền các thông tin vào Create new reCAPTCHA

Lưu ý: Khi bạn test dưới localhost thì nên để dạng virtual host để tránh lỗi Các bạn có thể tham khảo config virtual host của mình như dưới:

Trên window thêm config này vào file {XAMPP_PATH}\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf

<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot "G:/XAMPP/htdocs/test/"
  ServerName testcaptcha.test
  ServerAlias www.testcaptcha.test
  ErrorLog "logs/testcaptcha.test-error.log"
  CustomLog "logs/testcaptcha.test-access.log" common
</VirtualHost>

Thêm config domain vào file C:\Windows\System32\drivers\etc:

127.0.0.1  testcaptcha.test

=> Như vậy chỉ cần truy cập vào testcaptcha.test là đã vào được dự án rồi.

1.2. Nhận secret-key và site-key

Khi tạo xong project trên google bạn sẽ nhận được secret-keysite-key như hình dưới đây Secret key and Site key

II. Setup for a project

 1. Tạo thư mục dự án
 2. Tạo file composer.json trong dự án
{
  "name": "test/captcha",
  "require": {
    "anhskohbo/no-captcha": "^3.1"
  }
}
 1. Chạy command
composer install
 1. Tạo view template index.php
<?php
require_once "vendor/autoload.php";

$secret = 'xxx'; //
$sitekey = 'xx';
$captcha = new \Anhskohbo\NoCaptcha\NoCaptcha($secret, $sitekey);

if (! empty($_POST)) {
	if($captcha->verifyResponse($_POST['g-recaptcha-response'])){
		echo 'Verified';
	} else {
		echo 'Not Verified';
	}
  exit();
}

?>

<html>
 <head>
  <title>reCAPTCHA demo: Simple page</title>
  <script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js" async defer></script>
 </head>
 <body>
  <form action="?" method="POST">
   <div class="g-recaptcha" data-sitekey="<?php echo $sitekey; ?>"></div>
   <br/>
   <input type="submit" value="Submit">
  </form>
 </body>
</html>
 1. Check thành quả: Truy cập vào testcaptcha.test: Form test

Check vào checkbox để xác thực: Check verified

Kết quả xác thực trên server: Result verify

Done! Như vậy đã hoàn thành việc xác thực "I'm not a robot" rùi 😄

III. Setup for Laravel

LƯU Ý: Cài đặt này dành cho laravel 5.5 trở lên.

Trong file app/config/app.php thêm dòng dưới đây vào:

1. Thêm ServiceProvider:


Anhskohbo\NoCaptcha\NoCaptchaServiceProvider::class,

2. Thêm aliases :


'NoCaptcha' => Anhskohbo\NoCaptcha\Facades\NoCaptcha::class,

3. Publish config file


php artisan vendor:publish --provider="Anhskohbo\NoCaptcha\NoCaptchaServiceProvider"

4. Configuration

Thêm NOCAPTCHA_SECRET and NOCAPTCHA_SITEKEY in .env file :

NOCAPTCHA_SECRET=secret-key //Key đã nhận ở trên
NOCAPTCHA_SITEKEY=site-key //Key đã nhận ở trên

Còn các bước tạo view hay xác thực thì cũng giống ở mục II nhé bạn.

IV. Kết

Như vậy mình đã hướng dẫn xong cách tạo google reCAPTCHA để xác thực người dùng truy cập chứ không phải 1 con robot đi submit form bừa bãi rồi 😄

Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của mình. Hẹn gặp lại vào bài viết tới nhé.

Tham khảo

 1. https://github.com/anhskohbo/no-captcha
 2. https://www.codexworld.com/new-google-recaptcha-with-php/

All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí