+3

Convert webpage to PDF in 10 minutes

Chào mọi người, mình có chút nghiên cứu về cách convert từ trang web sang PDF qua khá nhiều tool linux, package nhưng có nhiều vấn đề như CSS không apply, giao diện bị bể, ... và mình đã tìm thấy HeadlessChrome làm mình khá ấn tượng.

Nay mình muốn chia sẻ lại với mọi người chút kinh nghiệm sau khi sài HeadlessChrome, mời mọi người cùng theo dõi nhé.

I. Ý tưởng

Về phần ý tưởng tại sao mình lại dùng HeadlessChrome thì có nguyên nhân là tool này được phát triển bởi Google, thực chất ra đó chính là core của Chrome được chuyển đổi thành dòng lệnh để khởi tạo.

Vậy nên mình sẽ generate ra command tương ứng để xử lý convert từ trang web thành file PDF.

Các bạn có thể tìm hiểu tại: Headless Chrome

II. Chuẩn bị

Trong phạm vi bài viết này, mình có sử dụng:

 • Laravel
 • google-chrome cho ubuntu hoặc google-chrome-stable cho (linux server)

III. Cài đặt

3.1 Google-chrome-stable

Thông thường các bạn dùng ubuntu thì sẽ cài google chrome rồi nên mình sẽ hướng dẫn cài đặt google-chrome-stable trên linux server:

Các bạn mở terminal và thực hiện chạy các commands dưới đây:

wget -q -O - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add - 
sudo sh -c 'echo "deb https://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main" >> /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list'
sudo apt-get update
sudo apt-get install google-chrome-stable

OK, như vậy đã cài đặt xong google-chrome

3.2 Init Laravel project

Việc cài đặt laravel quá dễ dàng rùi, các bạn có thể vào Install laravel để cài đặt nhé

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel laravel58 "5.8.*"

Và start laravel serve lên:

php artisan serve

Sau đó chúng ta mở browser và truy cập http://127.0.0.1:8000 sẽ thấy trang chủ quen thuộc laravel: Laravel demo

3.3 Set env

Để chạy được chrome command thì bạn cần phải khai báo bin PATH của chrome, mình sẽ set nó ra file .env:

#Đối với ubuntu
BIN_CHROME_PATH=/usr/bin/google-chrome

#Đối với linux server
BIN_CHROME_PATH=/opt/google/chrome/google-chrome

IV. Code xử lý

4.1 Route

 • File web.php:
Route::get('/', function () {
  return view('home');
});
Route::post('process', 'HomeController@convert')->name('pdf.convert');

4.2 Controller

 • File HomeController.php:
<?php
namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class HomeController extends Controller
{
  public function convert(Request $request)
  {
    try {
      $url = $request->url;

      //Cần thêm http cho domain thì mới request được
      $domain = $this->addHttp($url);
      $domainOrigin = $this->getDomainOrigin($url);
      $descPath = public_path($domainOrigin . '.pdf');

      $binPath = env('BIN_CHROME_PATH');
      $command = "$binPath '--print-to-pdf'='$descPath' '--headless' '--disable-gpu' '--incognito' '--enable-viewport' '$domain'";
      
      //Full command: /usr/bin/google-chrome '--print-to-pdf'='/var/www/html/laravel58/public/google.com.pdf' '--headless' '--disable-gpu' '--incognito' '--enable-viewport' 'http://google.com' 
      exec($command, $output);

      return asset($domainOrigin . '.pdf');
    } catch (\Exception $e) {
      return redirect()->back();
    }
  }

  private function addHttp($url)
  {
    $parsed = parse_url($url);
    if (empty($parsed['scheme'])) {
      $url = 'http://' . ltrim($url, '/');
    }

    return $url;
  }

  private function getDomainOrigin($domain)
  {
    $domain = trim($domain);

    $domain = str_replace(["https://", 'http://', 'http://www.', 'https://www.', 'www.'], '', $domain);
    $domain = strtolower(explode('/', $domain)[0]);

    return $domain;
  }
}

4.3 View

 • File home.blade.php:
<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

  <title>Laravel</title>
</head>
<body>
<div class="flex-center position-ref full-height">
  <div class="content">
    <form action="{{route('pdf.convert')}}" method="post">
      {{csrf_field()}}

      <input type="text" name="url" placeholder="www.example.com">
      <button>Convert</button>
    </form>
  </div>
</div>
</body>
</html>

V. Kết quả

Convert webpage to pdf

Thật dễ dàng phải không nào 😍 Như vậy, mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách convert từ 1 trang web sang PDF rất nhanh chóng, chỉ trong 10'. Hy vọng các bạn sẽ làm được nó. Thanks you.

Tài liệu tham khảo

 1. https://developers.google.com/web/updates/2017/04/headless-chrome
 2. https://github.com/DaanDeSmedt/PHPHeadlessChrome

All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí