+1

Tạo chuyển động nhân vật bằng After Effect

Chuẩn bị file PSD nhân vật ( cần tách rời các yếu tố của nhân vật như body, hand, foot)

e53d3bc9b2ece1bb4bb862127686be44.png

Import file PSD vào trong After Effect

0c100011c9895ce8a4f598a0ba883925.png

Chọn "Composition - Retain Layer Sizes

677d6a835d6016cd13e9e598fa89cb22.png

Chọn "Editable Layer Styles Như vậy file được Import vào After Effect sẽ được chia thành các layer dễ dàng chỉnh sửa.

fd8e7aded6d290dc4cf9d81146be20e2.png

Sử dụng công cụ "Puppet Pen Tool" để tạo các điểm neo cho các phần của nhân vật (Body, hand right, hand left, foot right, foot left)

308ae2517ec95b40c69cc852ffa9bebf.png

Tạo các key frame theo chuyển động đã vẽ.

ở đây để tạo ra một chuyển động cần có hình ảnh mô tả chuyển động đó.Ví dụ: RX_sprites___upgrade_1_by_RokuroCarisu.png


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.