+11

Sử dụng sweet alert trong Laravel

Introduction

SweetAlert2 là 1 package được sử dụng để tùy chọn hiêt thị các alert trên website.

Package SweetAlert2 chỉ hổ trợ từ phiên bản laravel 5.5 trở lên.

Install

Để cài đặt SweetAlert2 trong laravel, chúng ta sử dụng composer.

composer require realrashid/sweet-alert

Configuration

Sau khi cài đặt xong package, chúng ta phải đăng kí RealRashid\SweetAlert\SweetAlertServiceProvider::class trong file config/app.php.

'providers' => [
  // Other service providers...

  RealRashid\SweetAlert\SweetAlertServiceProvider::class,
],

Thêm Alert facade vào aliases.

'Alert' => RealRashid\SweetAlert\Facades\Alert::class,

Thêm thư viện sweetalert2.js vào layout

Install thư viện javascript sweetalest2 băng npm

npm i sweetalert2

hoặc sử dụng link cdn

<script src="https://unpkg.com/sweetalert2@7.18.0/dist/sweetalert2.all.js"></script>

Trong file master layout của bạn, import thư viện sweetalest2.

<script src="https://unpkg.com/sweetalert2@7.18.0/dist/sweetalert2.all.js"></script>

Sau đó include sweetalert view.

@include('sweetalert::alert')

Usage

Sử dụng Facade

Đầu tiên bạn phải import Alert Facade, use RealRashid\SweetAlert\Facades\Aler; or Use Alert; trong controller.

Alert::alert('Title', 'Message', 'Type');
Alert::success('Success Title', 'Success Message');
Alert::info('Info Title', 'Info Message');
Alert::warning('Warning Title', 'Warning Message');
Alert::error('Error Title', 'Error Message');
Alert::question('Question Title', 'Question Message');
Alert::html('Html Title', 'Html Code', 'Type');
Alert::toast('Toast Message', 'Toast Type', 'Toast Position');

Sử dụng hàm helper

Alert

alert('Title','Lorem Lorem Lorem', 'success');

alert()->success('Title','Lorem Lorem Lorem');

alert()->info('Title','Lorem Lorem Lorem');

alert()->warning('Title','Lorem Lorem Lorem');

alert()->question('Title','Lorem Lorem Lorem');

alert()->error('Title','Lorem Lorem Lorem');

alert()->html('<i>HTML</i> <u>example</u>'," You can use <b>bold text</b>, <a href='//github.com'>links</a> and other HTML tags ",'success');

Toast

toast('Your Post as been submited!','success','top-right');

Demo

Success Alert & Success Error

Hiển thị thông báo khi tạo 1 post thành công hoặc thất bại.

public function store(PostRequest $request)
{
  $post = Post::create($request->all());

  if ($post) {
    alert()->success('Post Created', 'Successfully'); // hoặc có thể dùng alert('Post Created','Successfully', 'success');
  } else {
    alert()->error('Post Created', 'Something went wrong!'); // hoặc có thể dùng alert('Post Created','Something went wrong!', 'error');
  }
  
  return redirect()->route('posts.index');
}

Methods Definition

persistent($showConfirmBtn, $showCloseBtn)

->persistent(false,true)

Hàm này có 2 đối số truyền vào:

 • $showConfirmBtn: giá trị mặc định là true, cài đặt hiển thị buttom comfirm.
 • $showCloseBtn mặc định là false, cài đặt hiển thị buttom close.

autoClose($milliseconds)

->autoClose(5000);

Đối số $milliseconds có giá trị mặc định 5000, set tự động ẩn alert. showConfirmButton($btnText, $btnColor) showCancelButton($btnText, $btnColor) showCloseButton($btnText, $btnColor)

->showConfirmButton('Button Text','#3085d6');
->showCancelButton('Button Text','#3085d6');
->showCloseButton('Button Text','#3085d6');

Config button confirm, cancel, close.

footer($htmlcode)

->footer('<a href>This is html codes :D</a>');

Import code html vào footer của alert.

toToast($position)

$position mặc định: 'top-right'.

->toToast();

Một vài hình ảnh demo

Các bạn có thể tham khảo chi tiết tại https://github.com/realrashid/sweet-alert


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.