+2

Sử dụng Namespace trong Rails

Đã bao giờ bạn cảm thấy thật rối rắm và mệt mỏi khi phải sắp xếp hay quản lý các cấu trúc và phần xử lý của ứng dụng ?
Bạn có một ứng dụng phân quyền, trong đó có những chức năng mà bất kỳ người dùng nào cũng có thể sử dụng, nhưng cũng có những chức năng mà chỉ admin (người quản lý) mới có thể thực thi. Vậy làm sao để có thể quản lý mọi thứ một cách đơn giản và dễ hiểu nhất ? Hãy cùng tìm hiểu nhé.

Routing

Hãy bắt đầu với 1 ví dụ đơn giản, giả sử chúng ta có nhiều categories (xe cộ, tàu thuyền, máy bay...), mỗi category lại có nhiều post. Routes của chúng ta sẽ có dạng như sau:

resources :categories, only: [:index, :show] do
 resources :posts, only: [:new, :create, :show]
end

Chúng ta muốn cho admin quyền tạo mới và thêm categories, khi đó hãy thêm vào routes.rb:

namespace :admin do
 resources :categories, only: [:new, :create]
end

Lúc này chúng ta đã có 1 routes với đường dẫn /admin/categories dẫn tới Admin::CategoriesController

Controller

Sau khi định nghĩa namespace trong routes, chúng ta cần lưu ý một vài vấn đề sau:

 1. Khi tạo file trong controller, hãy đặt nó trong folder admin/ của app/controllers/ (ví dụ: app/controllers/admin/categories_controller.rb).
 2. Controller được đặt trong namespace admin nên chúng ta sẽ sử dụng toán tử scope để định nghĩ class trong controller:
class Admin::CategoriesController < ApplicationController
# Methods omitted
end

Kể từ bây giờ, chúng ta có thể định nghĩa các actions newcreate như bình thường. Lưu ý, đối với routes categories, chúng ta có thể tạo thẳng file categories_controller trong app/controllers/ vì bản thân categories không phải là 1 namespace.

Views

Những file views của các action trong Admin::CategoriesController cũng được tạo tương tự như controller. Khi Rails muốn sử dụng những file này. chúng sẽ được tìm thấy trong cái subfolder nằm trong app/views/admin/

Restricting Access to Admin Actions

Chúng ta đã thiết lập những action của admin thông qua namespace, nhưng chúng ta chưa giới hạn quyền truy cập cho những hành động này. Một trong những phương pháp thường được sử dụng nhất là thêm một before_action trong Admin::CategoriesController

class Admin::CategoriesController < ApplicationController
 before_action :require_admin

 # Methods omitted

 def require_admin
  unless current_user.admin?
   redirect_to root_path
  end
 end
end

Ở đây, chúng ta đã có một method current_user được định nghĩa bởi hệ thống authentication. Ngoài ra, trong User model của chúng ta đã tồn tại 1 trường boolean admin, nhờ vào đó có thể dễ dàng kiểm tra tài khoản hiện tại có phải là một admin hay không.

Refactoring

Tính tới thời điểm này, đây là một phương pháp tốt, nhưng vẫn thiếu tính linh động. Nếu như phải thêm những action khác cho admin (ví dụ như: lọc những post bị gắn cờ spam), chúng ta phải tái định nghĩa method require_admin trong mỗi namespace trong controller. Vậy làm sao để giải quyết vấn đề này ?
Một trong những giải pháp cho trường hợp này là định nghĩa require_admin trong ApplicationController. Sau đó, thêm before_action trong mỗi admin controller.
Tiếp theo, chúng ta định nghĩa 1 class riêng biệt, AdminController, kế thừa từ ApplicationController.

class AdminController < ApplicationController
 before_action :require_admin

 def require_admin
  unless current_user.admin?
   redirect_to root_path
  end
 end
end

Kể từ đây, mỗi namespace admin controller đều có thể kế thừa trực tiếp từ AdminController. Do đó, chỉ cần chúng ta khai báo before_action trong AdminController, tất cả những actions trong sub-classed controller bất kỳ đều bị giới hạn bởi tài khoản admin.
Chúng ta không cần phải liệt kê toàn bộ các before_action hay khai báo một method require_admin trong mỗi namespace trong controller vì từ đây, chúng sẽ được kế thừa từ AdminController.

class Admin::CategoriesController < AdminController
 # Methods omitted
end

Trên đây là những tìm hiểu của mình về việc sử dụng namespace để tổ chức, phân biệt và quản lý các action của admin một cách đơn giản và hiệu quả. Hẹn gặp lại các bạn ở bài viết sau.

IC_Mzu


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.