+4

Một vài điều khi sử dụng ActiveStorage

Blob and Attachment models

ActiveStorage được thiết kế với các models Blob và Attachment, vì vậy khi bạn thêm nó vào bất kỳ ứng dụng Rails nào, bạn sẽ không cần phải sửa đổi các bảng của mình (như thêm bất kỳ cột image_id nào).

Hãy thử xem các bảng trông như thế nào khi chúng ta tải lên hình ảnh đại diện của người dùng.

active_storage_attachments: "join" model kết nối các bản ghi đa hình (ở đây là bảng users) với các blobs.

id 1
name avatar
record_type User
record_id 1
blob_id 1

active_storage_blobs: chứa metadata của file và một key.

id 1
key spsqwM32xZSyM4T3cdhu11ZK
filename nara.jpg
content_type image/png
metadata {"width":254,"height":254,"analyzed":true}
byte_size 5937
checksum IOam5/yjCufSlj9owd39wQ==

Giả sử, khi bạn có một model Post khác cũng được liên kết với image, nó sẽ được lưu vào active_storage_attachments với record_typePost, record_id làm id của bài đăng và nameimage.

Xử lí N+1 với eager loading

Với kiểu thiết kế mô hình như trên, chúng ta cần cẩn thận đối với các truy vấn N + 1 trong tình huống has_many.

Giả sữ chúng ta có như sau:

post.rb

class Post < ApplicationRecord
 has_many_attached :images
end

posts_controller.rb

def show
 @post = Post.find params[:id]
end

Nếu post có nhiều images được đính kèm, bạn có thể thấy :

ActiveStorage::Attachment Load (0.7ms) SELECT "active_storage_attachments".* FROM "active_storage_attachments" WHERE "active_storage_attachments"."record_id" = $1 AND "active_storage_attachments"."record_type" = $2 AND "active_storage_attachments"."name" = $3 [["record_id", 74], ["record_type", "Post"], ["name", "images"]]
ActiveStorage::Blob Load (0.4ms) SELECT "active_storage_blobs".* FROM "active_storage_blobs" WHERE "active_storage_blobs"."id" = $1 LIMIT $2 [["id", 154], ["LIMIT", 1]]
ActiveStorage::Blob Load (0.4ms) SELECT "active_storage_blobs".* FROM "active_storage_blobs" WHERE "active_storage_blobs"."id" = $1 LIMIT $2 [["id", 155], ["LIMIT", 1]]
ActiveStorage::Blob Load (0.2ms) SELECT "active_storage_blobs".* FROM "active_storage_blobs" WHERE "active_storage_blobs"."id" = $1 LIMIT $2 [["id", 156], ["LIMIT", 1]]

ActiveStorage cung cấp cho chúng ta scope: with_attached_images

Thêm nó vào controller

def show
 @post = Post.with_attached_images.find(params[:id])
end

Kết quả sẽ như thế này

ActiveStorage::Attachment Load (0.3ms) SELECT "active_storage_attachments".* FROM "active_storage_attachments" WHERE "active_storage_attachments"."record_type" = $1 AND "active_storage_attachments"."name" = $2 AND "active_storage_attachments"."record_id" = $3 [["record_type", "Post"], ["name", "images"], ["record_id", 74]]
ActiveStorage::Blob Load (0.6ms) SELECT "active_storage_blobs".* FROM "active_storage_blobs" WHERE "active_storage_blobs"."id" IN ($1, $2, $3) [["id", 154], ["id", 155], ["id", 156]]

Đã xử lí xong N+1

with_attached_images thực hiên includes("#{name}_attachment": :blob), với name được định nghĩa trong has_many_attached :the_name trong model.

file name và extension

ActiveStorage cung cấp các hàm rất tiện lợi

user.avatar.filename
=> #<ActiveStorage::Filename:0x007fec0f32e0a8 @filename="jangnara.png">

user.avatar.filename.to_s
=> "jangnara.png"

user.avatar.filename.base
=> "jangnara"

user.avatar.filename.extension_with_delimiter
=> ".png"

user.avatar.filename.extension_without_delimiter
=> "png"

Hi vọng bài viết sẽ hữu ích 😃

Tham khảo: https://bloggie.io/@kinopyo/7-practical-tips-for-activestorage-on-rails-5-2


Mr.Nara


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.