+5

Sử dụng hiệu quả Pluck và Map/Collect trong Rails

Hãy cùng đến ngay với ví dụ sau đây để tìm hiểu sự khác nhau giữa pluck, selectcollect/map trong việc lấy ra những value của các attribute/column cụ thể nhé.

Đặt trường hợp, bạn muốn select id các user mà có age > 20 chẳng hạn

Thì SQL của nó sẽ trông như sau

select id from users where age > 20;

Trong Rails ta có thể dụng 1 trong các option sau để thu được cùng một kết quả là 1 mảng các id

Option 1 - Collect

User.where('age > 20').select(:id).collect(&:id)

Option 2 - Map

User.where('age > 20').select(:id).map(&:id)

Option 3 - Pluck

User.where('age > 20').pluck(:id)

Hãy cùng mình giải mã cách thức hoạt động của từng method trên nhé 🤖

Collect/Map

Collect và Map: 2 cái tên 1 chức năng.

Sơ lược về khái niệm: được hiểu là những looping method/method vòng lặp được sử dụng với Array hoặc Hash

Phân tích từng bước:

 • Select sẽ trả về mảng các ActiveRecord sẽ được trả về sau khi query database
 • Sau đó, Collect/Map sẽ loop qua từng element trong mảng ActiveRecord để lấy ra id

Pluck

Phân tích

 • Pluck trả về luôn một mảng các value của attribute ta truyền vào (:id)
 • Nó chỉ select (những) attribute này khi query
 • Do đó, Rails nhận một mảng của attribute value thay vì một mảng các ActiveRecord
 • Vì vậy, ta ta bớt đi được step loop qua từng phần tử trong mảng ActiveRecord

Hãy xem performance của từng cách tiếp cận nhé

Collect

puts Benchmark.measure {
 User.where('age > 20').select(:id).collect(&:id)
}

User Load (0.7ms) SELECT id FROM `users` WHERE (age < 20)
0.010000  0.000000  0.010000 ( 0.011173)
nil

Thời gian cần : 0.011173 s

Pluck

puts Benchmark.measure {
 User.where('age > 20').pluck(:id)
}

SQL (0.7ms) SELECT `users`.`id` FROM `users` WHERE (age < 20)
0.010000  0.000000  0.010000 ( 0.003422)
nil

Thời gian cần : 0.003422 s

Benchmark cho thấy pluck cần ít thời gian để xử lý hơn so với map

Pluck "đa" attribute/column

Ta có thể truyền nhiều attribute 1 lúc vào pluck, kết quả thu được là một mảng 2 chiều value của các attribute này.

User.where('age > 20').pluck(:id, :name)

Nhận xét

Bản chất ở đây, pluck query những cái chúng ta cần ngay tại tầng database nếu dùng trực tiếp map với Model, Rails sẽ gom tất cả attribute của table vào memory. Nếu bạn không muốn ngốn bộ nhớ trong khi chỉ cần 1 vài attribute nhất định thì hãy dùng pluck

Có thể iem chưa biết về pluck

Ở phần này, mình sẽ giới thiệu thêm một cách sử dụng đặc biệt với pluck 😎

Thực chất, ta có thể truyền trực tiếp một string SQL vào pluck. Cách này thì không được mô tả trong document chính thức của Rails.

Cùng xem một bài toán: ta phải tạo full_name từ first_namelast_name của user

Một cách làm thông thường

User.active.pluck(:first_name, :last_name).map { |names| names.join(" ") }

SELECT `users`.`first_name`, `users`.`last_name` FROM `users`

Một cách ngắn gọn hơn ta có thể

User.pluck(<<-PLUCK)
   CONCAT_WS(" ", users.first_name, users.last_name)
PLUCK

SELECT CONCAT_WS(" ", users.first_name, users.last_name) FROM `users`

Nguồn tham khảo:

https://collectiveidea.com/blog/archives/2015/05/29/how-to-pluck-like-a-rails-pro

https://rubyinrails.com/2014/06/05/rails-pluck-vs-select-map-collect/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.