+2

Friendly-URLs in Rails

Theo mặc định, các ứng dụng Rails xây dựng URL dựa trên primary key – the id column từ cơ sở dữ liệu. Hãy tưởng tượng chúng ta có một model Person và associated controller. Chúng ta có person record là Bob Martinid number 6. URL cho trang hiển thị của anh ấy sẽ là:

1  /people/6

Nhưng, vì mục đích thẩm mỹ hoặc SEO, chúng ta muốn tên của Bob trong URL. tại vị trí số 6, được gọi là "slug". Hãy xem xét một vài cách để làm slugs tốt hơn

1. Simple Approach

Cách tiếp cận đơn giản nhất là ghi đè to_param method trong model Person. Bất cứ khi nào chúng ta gọi một route helper như thế này:

person_path(@person)

Rails sẽ gọi to_param để chuyển đổi đối tượng thành một slug cho URL. Nếu mô hình của bạn không xác định to_param method thì Rails sẽ sử dụng quá trình thực hiện trong ActiveRecord::Base đó, nó sẽ trả về id.

Để to_param method thành công, điều quan trọng là tất cả các liên kết đều sử dụng ActiveRecord object thay vì gọi id. Đừng làm điều này :

person_path(@person.id) # Bad!

Thay vào đó:

person_path(@person)

1.1. Slug Generation with to_param

Trong model, chúng ta có thể ghi đè to_param để bao gồm một phiên bản parameterized của Person's name:

class Person < ActiveRecord::Base
 def to_param
  [id, name.parameterize].join("-")
 end
end

Các parameterize method từ ActiveSupport sẽ biến bất kỳ chuỗi thành ký tự hợp lệ cho một URL.

Đối với người dùng của chúng ta Bob Martinid6,to_param sẽ tạo ra một slug 6-bob_martin. Đường dẫn đầy đủ sẽ là:

/people/6-bob-martin

1.2. Object Lookup

Chúng ta cần thay đổi gì để tìm thấy Person mà chúng ta cần? Nothing!

Khi chúng ta gọi Person.find(x), tham số xđược chuyển đổi thành một số nguyên để thực hiện tra cứu SQL. Hãy kiểm tra cách to_i xử lý các chuỗi có kết hợp các chữ cái và số:

"1".to_i
# => 1
"1-with-words".to_i
# => 1
"1-2345".to_i
# => 1
"6-bob-martin".to_i
# => 6

Vì chúng ta triển khai to_param luôn có id phía trước và theo sau là dấu gạch nối, nên nó sẽ luôn luôn tìm kiếm dựa trên chỉ id và loại bỏ phần còn lại của slug.

1.3. Benefits / Limitations

Chúng ta đã thêm nội dung vào slug sẽ cải thiện SEO và làm cho URL của chúng ta dễ đọc hơn.

Một hạn chế là người dùng không thể thao tác trực tiếp trên URL. Ví dụ chúng ta có url 6-bob-martin nhưng bạn sẽ không thể đoán được url có id7 ví dụ như 7-russ-olsen.

Một hạn chế khác là id vẫn nằm trong URL. Nếu id là thứ bạn muốn làm xáo trộn, việc tạo slug đơn giản bằng cách ghi đè to_param không giúp ích được gì.

2. Using a Non-ID Field

Đôi khi bạn muốn thoát khỏi id và sử dụng một thuộc tính khác trong cơ sở dữ liệu for lookups. Hãy tưởng tượng chúng ta có một Tag object có một name column..

2.1. Link Generation

Chúng ta có thể ghi đè lại to_param để tạo liên kết:

class Tag < ActiveRecord::Base
 validates_uniqueness_of :name

 def to_param
  name
 end
end

Bây giờ khi chúng ta gọi tag_path(@tag) ta sẽ nhận được một path như thế này /tags/ruby.

2.2. Object Lookup

Việc tìm kiếm là khó khăn hơn, mặc dù. Khi có một request đến cho /tags/ruby các ruby sẽ được lưu trữ trong params[:id] của router. Một controller điển hình sẽ gọi Tag.find(params[:id]), về cơ bản Tag.find("ruby") sẽ thất bại.

Option 1: Query Name from Controller

Thay vào đó, chúng ta có thể sửa đổi controller để sử dụng Tag.find_by_name(params[:id]). Nó sẽ làm việc , nhưng nó là thiết kế bad object-oriented. Chúng ta đang phá vỡ sự đóng gói của Tag class.

Các nguyên tắc DRY nói rằng một mảnh kiến thức nên có một đại diện duy nhất trong một hệ thống. Trong quá trình triển khai thẻ này, ý tưởng "Thẻ có thể được tìm thấy theo tên của nó" hiện đã được thể hiện trong to_param của model và tra cứu controller. Đó là một vấn đề về bảo trì lớn.

Option 2: Custom Finder

Trong model của chúng ta, ta có thể xác định một công cụ tìm tùy chỉnh:

class Tag < ActiveRecord::Base
 validates_uniqueness_of :name

 def to_param
  name
 end

 def self.find_by_param(input)
  find_by_name(input)
 end
end

Sau đó trong controller gọi Tag.find_by_param(params[:id]). Lớp trừu tượng này có nghĩa là chỉ có model biết chính xác cách một Tag được chuyển đổi thành và từ một tham số. Việc đóng gói được khôi phục.

Nhưng chúng ta phải nhớ sử dụng Tag.find_by_param thay vì Tag.find ở mọi nơi. Đặc biệt nếu bạn đang sử dụng ID friendly trên một hệ thống hiện có, đây có thể là một nỗ lực đáng kể.

Option 3: Overriding Find

Thay vì triển khai công cụ tìm tùy chỉnh, chúng ta có thể ghi đè find method:

class Tag < ActiveRecord::Base
 #...
 def self.find(input)
  find_by_name(input)
 end
end

Nó sẽ hoạt động khi bạn truyền vào một slug, nhưng sẽ bị hỏng khi một ID được truyền vào. Làm thế nào chúng ta có thể xử lý cả hai? Cách đầu tiên là thực hiện một số chuyển đổi:

class Tag < ActiveRecord::Base
 #...
 def self.find(input)
  if input.is_a?(Integer)
   super
  else
   find_by_name(input)
  end
 end
end

Điều đó sẽ hoạt động, nhưng việc kiểm tra type rất trái với ethos của Ruby. Việc luôn phải viết is_a? khiến bạn tự hỏi "Có cách nào tốt hơn không?" Và có một cách tốt hơn, dựa trên hai điều sau:

 • Database cung cấp cho các id1 cho bản ghi đầu tiên
 • Ruby chuyển đổi chuỗi bắt đầu bằng một chữ cái thành 0
class Tag < ActiveRecord::Base
 #...
 def self.find(input)
  if input.to_i != 0
   super
  else
   find_by_name(input)
  end
 end
end

Hoặc, ngưng tụ với một ternary:

class Tag < ActiveRecord::Base
 #...
 def self.find(input)
  input.to_i == 0 ? find_by_name(input) : super
 end
end

Mục tiêu của chúng ta đã đạt được, nhưng chúng ta đã đưa ra một lỗi có thể xảy ra: nếu một tên bắt đầu bằng một chữ số thì nó sẽ trông giống như một ID. Hãy thêm một xác nhận rằng tên không thể bắt đầu bằng một chữ số:

class Tag < ActiveRecord::Base
 #...
 validates_format_of :name, without: /^\d/
 def self.find(input)
  input.to_i == 0 ? find_by_name(input) : super
 end
end

Bây giờ mọi thứ có lẽ đã làm việc tuyệt vời!

3. Using the FriendlyID Gem

Tham khảo tại: https://github.com/norman/friendly_id

Chúc các bạn thành công!!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.