+3

Sử dụng CloudWatch Events để thông báo tình trạng ECS Task tới Slack

Chào các bạn hôm nay mình xin giới thiệu bài về sử dụng Cloudwatch Events để thông báo về Slack khi AWS ECS task gặp sự cố

 • CloudWatch Events là gì ?

  Khi sử dụng CloudWatch Events, bạn sẽ định nghĩa một event pattern cho một AWS resources. Theo đó khi mà resources đó có hành động giống như trong pattern mình đã định nghĩa thì trigger sẽ được kích hoạt. Hôm nay mình sẽ giới thiệu sử dụng Lambda để gửi tin nhắn đến Slack thông báo khi mà ECS task bị Stopped vì một lý do nào đó (Có thể healthcheck Load Balancer failed, do user cố ý stop ECS task, ...)

 • Cấu trúc tổng quát

 • handler.js

  const axios = require('axios');
  // Search GG để lấy webhook url
  const SLACK_WEBHOOK = process.env.SLACK_WEBHOOK; 
  const AWS_REGION = process.env.AWS_REGION;
  
  module.exports.notification = event => {
  
   if(event['source'] && event['source'] === 'aws.ecs') {
    const detail = event['detail'];
    const header = 'ECS task bị stop rồi đại ca ơi!!!';
  
    let clusterName = detail['clusterArn'].split('/')[1];
    let taskId = detail['taskArn'].split('/')[1];
    let taskDefinition = detail['taskDefinitionArn'].split('/')[1];
  
    let detailJson = JSON.stringify(detail, null, 2);
    let url = `https://${AWS_REGION}.console.aws.amazon.com/ecs/home?region=${AWS_REGION}#/clusters/${clusterName}/tasks/${taskId}/details`;
  
    let attachments = {
     'text': `${header} \n Cluster: *${clusterName}* \n Task Definition: *${taskDefinition}* \n ${url}\n ` + "```" + `${detailJson}` + "```",
     'color': 'danger'
    };
    axios.post(SLACK_WEBHOOK, {attachments: [attachments]});
   }
  };
  
 • serverless.yml

  service: notification-ecs
  
  provider:
   name: aws
   stackName: ecs-${self:provider.stageName}-notification-lambda
   runtime: nodejs12.x
   region: ap-northeast-1
   stageName: ${opt:stageName,self:custom.stageName}
   timeout: 30
   memorySize: 128
   
   custom:
     stageName: dev
     accounts: XXXXXXXXX
     
  resources:
   Resources:
    IamRoleLambdaExecution:
     Type: AWS::IAM::Role
     Properties:
      RoleName: EcsNotificationRole
      AssumeRolePolicyDocument:
       Version: '2012-10-17'
       Statement:
        - Effect: Allow
         Principal:
          Service:
           - lambda.amazonaws.com
         Action: sts:AssumeRole
      Policies:
       - PolicyName: myPolicyName
        PolicyDocument:
         Version: '2012-10-17'
         Statement:
         - Effect: "Allow"
          Action:
           - "s3:*"
           - "logs:CreateLogGroup"
           - "logs:CreateLogStream"
           - "logs:PutLogEvents"
          Resource: "*"
  functions:
    notificationECS:
    handler: handler.notification
    environment:
     SLACK_WEBHOOK: 'https://hooks.slack.com/services/XXXXXXXX/YYYYYYYYY/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'
    events:
     - eventBridge:
       pattern:
        source:
         - "aws.ecs"
        detail-type:
         - "ECS Task State Change"
        detail:
         clusterArn:
           - !Sub "arn:aws:ecs:${self:provider.region}:${self:custom.accounts.${self:provider.stageName}}:cluster/ecs-${self:provider.stageName}-cluster"
         lastStatus:
          - "STOPPED"
  
 • Deploy

  $ sls deploy --profile xxxxxx --region aa-bbbbbb-Z
  
 • Test

  Thử stop ECS task để xem tin nhắn đã về chưa !!

Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây. Nếu có gì thắc mắc hãy comment dưới bài mình sẽ trả lời trong tầm hiểu biết của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo!!!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.