+1

Xây dựng cấu trúc High Availability cơ bản trong AWS với CloudFormation

Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu về tạo một cấu trúc high availability trong AWS bằng CloudFormation

 • Nói sơ về cấu trúc hệ thống của bài hôm nay

  Architecture

  Người dùng truy cập tới trang web thông qua DNS của Application Load Balancer (Cái này có thể thay bằng Domain Route 53, vì demo nên mình lấy DNS của ALB luôn, trong hơi xấu xấu tí nhưng không sao !! hehe ). Tiếp đến traffic đưa tới Target Group với Auto Scaling đảm bảo 2 EC2 instance luôn được online.

 1. Tạo VPC

  VPC.yml

  AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
  Description: >
   VPC Network
  
  Parameters:
   StageName:
    Type: String
    Default: dev
  
   ApplicationName:
    Type: String
    Default: wordpress
  
   VPCCIDR:
    Type: String
    Default: '192.168.48.0/20'
   PublicSubnetCIDRs:
    Type: CommaDelimitedList
    Default: '192.168.48.0/24,192.168.49.0/24'
   PrivateSubnetCIDRs:
    Type: CommaDelimitedList
    Default: '192.168.50.0/24,192.168.51.0/24'
  
  Resources:
   VPC:
    Type: AWS::EC2::VPC
    Properties:
     CidrBlock: !Ref VPCCIDR
     EnableDnsSupport: true
     EnableDnsHostnames: true
     InstanceTenancy: default
     Tags:
     - Key: Name
      Value: !Sub "${StageName}-${ApplicationName}-VPC"
  
   InternetGateway:
    Type: AWS::EC2::InternetGateway
    Properties:
     Tags:
     - Key: Name
      Value: !Sub "${StageName}-${ApplicationName}-IGW"
  
   IGAttachment:
    Type: AWS::EC2::VPCGatewayAttachment
    Properties:
     InternetGatewayId: !Ref InternetGateway
     VpcId: !Ref VPC
  
   # ROUTE TABLE
   PublicRouteTable:
    Type: AWS::EC2::RouteTable
    DependsOn: IGAttachment
    Properties:
     VpcId: !Ref VPC
     Tags:
     - Key: Name
      Value: !Sub "${StageName}-${ApplicationName}-PublicRouteTable"
   PrivateRouteTable:
    Type: AWS::EC2::RouteTable
    Properties:
     VpcId: !Ref VPC
     Tags:
     - Key: Name
      Value: !Sub "${StageName}-${ApplicationName}-PrivateRouteTable"
  
   PublicRoute:
    Type: AWS::EC2::Route
    DependsOn: IGAttachment
    Properties:
     RouteTableId: !Ref PublicRouteTable
     DestinationCidrBlock: "0.0.0.0/0"
     GatewayId: !Ref InternetGateway
  
   # SUBNET
   PublicSubnet1:
    Type: AWS::EC2::Subnet
    Properties:
     AvailabilityZone: !Select [0, !GetAZs {Ref: 'AWS::Region'}]
     CidrBlock: !Select [0, !Ref PublicSubnetCIDRs]
     VpcId: !Ref VPC
     Tags:
     - Key: Name
      Value: !Sub "${StageName}-${ApplicationName}-PublicSubnet1"
   PublicSubnet1RouteTableAssociation1:
    Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
    Properties:
     SubnetId: !Ref PublicSubnet1
     RouteTableId: !Ref PublicRouteTable
  
  
   PublicSubnet2:
    Type: AWS::EC2::Subnet
    Properties:
     AvailabilityZone: !Select [1, !GetAZs {Ref: 'AWS::Region'}]
     CidrBlock: !Select [1, !Ref PublicSubnetCIDRs]
     VpcId: !Ref VPC
     Tags:
     - Key: Name
      Value: !Sub "${StageName}-${ApplicationName}-PublicSubnet2"
   PublicSubnet2RouteTableAssociation2:
    Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
    Properties:
     SubnetId: !Ref PublicSubnet2
     RouteTableId: !Ref PublicRouteTable
  
   PrivateSubnet1:
    Type: AWS::EC2::Subnet
    Properties:
     AvailabilityZone: !Select [0, !GetAZs {Ref: 'AWS::Region'}]
     CidrBlock: !Select [0, !Ref PrivateSubnetCIDRs]
     VpcId: !Ref VPC
     Tags:
     - Key: Name
      Value: !Sub "${StageName}-${ApplicationName}-PrivateSubnet1"
   PrivateSubnet1RouteTableAssociation1:
    Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
    Properties:
     SubnetId: !Ref PrivateSubnet1
     RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable
  
   PrivateSubnet2:
    Type: AWS::EC2::Subnet
    Properties:
     AvailabilityZone: !Select [1, !GetAZs {Ref: 'AWS::Region'}]
     CidrBlock: !Select [1, !Ref PrivateSubnetCIDRs]
     VpcId: !Ref VPC
     Tags:
     - Key: Name
      Value: !Sub "${StageName}-${ApplicationName}-PrivateSubnet2"
   PrivateSubnet2RouteTableAssociation2:
    Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation
    Properties:
     SubnetId: !Ref PrivateSubnet2
     RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable
    
   LoadBalancerSG:
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup
    Properties:
     GroupDescription: Security Group for LoadBalancer
     GroupName: !Sub "${StageName}-${ApplicationName}-ALB-SG"
     VpcId: !Ref VPC
     SecurityGroupIngress:
      - CidrIp: '0.0.0.0/0'
       IpProtocol: tcp
       FromPort: 80
       ToPort: 80
  
   # SG cho Application, chỉ nhận traffic từ Load Balancer vào
   ApplicationSG:
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup
    Properties:
     GroupDescription: Security Group for Application
     GroupName: !Sub "${StageName}-${ApplicationName}-Application-SG"
     VpcId: !Ref VPC
     SecurityGroupIngress:
      - SourceSecurityGroupId: !Ref LoadBalancerSG
       IpProtocol: tcp
       FromPort: 80
       ToPort: 80
       Description: 'From ALB'
  
  
  Outputs:
   VPC:
    Value: !Ref VPC
    Export:
     Name: !Sub "${StageName}-${ApplicationName}-VPC"
  
   PublicSubnet1:
    Value: !Ref PublicSubnet1
    Export:
     Name: !Sub "${StageName}-${ApplicationName}-PublicSubnet1"
  
   PublicSubnet2:
    Value: !Ref PublicSubnet2
    Export:
     Name: !Sub "${StageName}-${ApplicationName}-PublicSubnet2"
  
   InternetGateway: 
    Value: !Ref InternetGateway
    Export:
     Name: !Sub "${StageName}-${ApplicationName}-IGW"
  
   PublicRouteTable:
    Value: !Ref PublicRouteTable
    Export:
     Name: !Sub "${StageName}-${ApplicationName}-PublicRouteTable"
  
   PrivateRouteTable:
    Value: !Ref PrivateRouteTable
    Export:
     Name: !Sub "${StageName}-${ApplicationName}-PrivateRouteTable"
  
   LoadBalancerSG:
    Value: !Ref LoadBalancerSG
    Export:
     Name: !Sub "${StageName}-${ApplicationName}-ALB-SG"
  
   ApplicationSG:
    Value: !Ref ApplicationSG
    Export:
     Name: !Sub "${StageName}-${ApplicationName}-Application-SG"
  
  • Create stack
  aws cloudformation create-stack \
  --stack-name dev-httpd-vpc \
  --template-body file://cloudformation/VPC.yml 
  
 2. Tạo Target Group, Auto Scaling Group, LoadBalancer...

  asg.yml

  AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
  Parameters:
   StageName:
    Description: An stage name that will be prefixed to resource names
    Type: String
    Default: dev
   ApplicationName:
    Type: String
    Default: wordpress
   KeyName:
    Description: EC2 SSH KEY
    Type: AWS::EC2::KeyPair::KeyName
    # Giá trị này các bạn lấy keypair name đã tạo cho vào
    Default: <KeyPairName>
  
   InstanceType:
    Type: String
    AllowedValues:
    - t2.nano
    - t2.micro
    - t2.small
    - t2.medium
    - m3.medium
    - m4.large
    - c3.medium
    - c4.medium
    - c4.large
    Default: t2.small
   Ec2ImageId:
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<String>
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
  
  Resources:
   TargetGroup:
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup
    Properties:
     Name: !Sub ${StageName}-${ApplicationName}-TG
     Port: 80
     Protocol: HTTP
     VpcId: {"Fn::ImportValue": !Sub "${StageName}-${ApplicationName}-VPC"}
     TargetType: instance
     HealthCheckPath: '/var/www/html/index.html'
     HealthCheckIntervalSeconds: 10
     HealthCheckProtocol: HTTP
     HealthCheckTimeoutSeconds: 5
     HealthyThresholdCount: 2
     UnhealthyThresholdCount: 2
  
   LoadBalancerListener:
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener
    Properties:
     LoadBalancerArn: !Ref LoadBalancer
     Port: 80
     Protocol: HTTP
     DefaultActions:
      - Type: forward
       TargetGroupArn: !Ref TargetGroup
   LoadBalancer:
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
    Properties:
     Name: !Sub ${StageName}-${ApplicationName}-ALB
     Subnets:
      - {"Fn::ImportValue": !Sub "${StageName}-${ApplicationName}-PublicSubnet1"}
      - {"Fn::ImportValue": !Sub "${StageName}-${ApplicationName}-PublicSubnet2"}
     SecurityGroups:
      - {"Fn::ImportValue": !Sub "${StageName}-${ApplicationName}-ALB-SG"}
  
  
   LaunchConfiguration:
    Type: AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration
    Properties:
     KeyName: !Ref KeyName
     AssociatePublicIpAddress: 'true'
     SecurityGroups: 
      - {"Fn::ImportValue": !Sub "${StageName}-${ApplicationName}-Application-SG"}
     InstanceType: !Ref InstanceType
     ImageId: !Ref Ec2ImageId
     LaunchConfigurationName: !Sub "${StageName}-${ApplicationName}-LaunchConfig"
     UserData:
      Fn::Base64: !Sub |
       #!/bin/bash
       yum update -y
       yum install -y httpd
       systemctl start httpd.service
       systemctl enable httpd.service
       cd /var/www/html
       echo "<html><h1>Hello</h1></html>" > index.html
       chkconfig httpd on
     BlockDeviceMappings:
      - DeviceName: "/dev/xvda"
       Ebs:
        VolumeSize: "8"
        VolumeType: "gp2"
  
   AutoScalingGroup:
    Type: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
    DependsOn: LoadBalancer
    Properties:
     LaunchConfigurationName: !Ref LaunchConfiguration
     MinSize: "2"
     MaxSize: "2"
     DesiredCapacity: "2"
     VPCZoneIdentifier:
      - {"Fn::ImportValue": !Sub "${StageName}-${ApplicationName}-PublicSubnet1"}
      - {"Fn::ImportValue": !Sub "${StageName}-${ApplicationName}-PublicSubnet2"}
     TargetGroupARNs: 
      - !Ref TargetGroup
  
  
  • Create stack
  aws cloudformation create-stack --stack-name ec2-asg \
   --template-body file://asg.yml \
   --parameters \
   ParameterKey=StageName,ParameterValue=dev \
   ParameterKey=ApplicationName,ParameterValue=wordpress 
  

Kết quả

 • Copy DNS name rồi paste mở một trình duyệt mới

              index.html với Hello đã hiển thị
  
 • Tiếp theo mình thử terminate 1 EC2 để xem nó có tự scaling lại cho mình một EC2 nữa không!

 • Và sau khoảng 2 phút một em EC2 lại start lên để đảm bảo đủ 2 EC2 cho mình !

Clean up

Vào Cloudformation xoá lần lượt theo thứ tự ngược lại tạo là xong !

Kết

Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây. Hẹn gặp lại vào bài tiếp theo!!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.