+5

Sử dụng AutoMapper để ánh xạ một Object tới một Object khác trong ASP.NET Core

Trong quá trình phát triển một ứng dụng web ASP.NET Core bạn thường cần chuyển đổi dữ liệu từ một object sang một object khác. Bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ này thủ công bởi việc thiết lập những thuộc tính của object đích với những giá trị từ object nguồn. Nhưng sẽ là tốt hơn nếu công việc này có thể làm một cách tự động. Đó chính là cái mà thư viện AutoMapper có thể làm.

Trước khi bạn đi đến chi tiết của AutoMapper, hãy có một cái hiểu nhanh, AutoMapper có ích như thế nào với một ví dụ.

Xem xét trang đăng kí người dùng được phát triển với ASP.NET Core MVC như hình bên dưới:

Như bạn có thể thấy, có 5 trường trong form được đặt tên lần lượt là: User Name, Password, Confirm PasswordFull Name. Thông thường bạn sẽ lấy dữ liệu được nhập bởi người dùng trong trang này bằng cách sử dụng model binding. Và khi đó bạn sẽ tạo một class view model như bên dưới:

public class UserViewModel
{
  public string UserName { get; set; }

  public string Password { get; set; }

  public string ConfirmPassword { get; set; }

  public string Email { get; set; }

  public string FullName { get; set; }
}

Bây giờ, trong class UserViewModel đang có thuộc tính PasswordConfirmPassword là cần thiết bởi vì hệ thống validate của bạn cần chúng trong cách đó. Nhưng class Entity Framework Core không có thuộc tính ConfirmPassword được lưu trong bảng cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, class entity phải có thể thêm một thuộc tính khác như UserId, chúng không được nắm bắt bởi view model. Như vậy, class entity sẽ có định nghĩa như sau:

public class AppUser
{
  public int UserId { get; set; }

  public string UserName { get; set; }

  public string Password { get; set; }

  public string Email { get; set; }

  public string FullName { get; set; }
}

Bây giờ bạn đã thấy rõ rằng dữ liệu của bạn được ghi lại vào object UserViewModel và bạn cần làm thế nào đó chuyển nó vào object AppUser.

Một cách tiếp cận đơn giản là bằng cách thủ công tạo object AppUser và thiết lập thuộc tính của nó với giá trị nhận được từ UserViewModel.

public IActionResult Register
(UserViewModel model)
{
  if (ModelState.IsValid)
  {
    AppUser user = new AppUser()
    {
      UserName = model.UserName,
      Password = model.Password,
      Email = model.Email,
      FullName = model.FullName
    };
    db.Users.Add(user);
    db.SaveChanges();
  }
  return View();
}

Bạn có thể thấy, code trên gán một cách thủ công những giá trị tới object AppUsser.

Đây chỉ là một tình huống đơn giản nơi mà việc ánh xạ (mapping) object tới object trong ví dụ trên.

Theo thứ tự để sử dụng AutoMapper trong ứng dụng web ASP.NET Core, bạn cần thêm Nuget package cho AutoMapper.Extensions.Microsoft.DependencyInjection

Tiếp theo, bạn cần thêm dòng code sau vào phương thức ConfigureServices() để đăng kí services yêu cầu bởi AutoMapper với ASP.NET Core container.

public void ConfigureServices
(IServiceCollection services)
{
  services.AddControllersWithViews();
  services.AddAutoMapper
(typeof(AutoMapperProfile).Assembly);
}

Phương thức AddAutoMapper() đăng kí services. Nó chấp nhận một Assembly (hoặc nhiều assembly) chứa AutoMapper profiles.

Bây giờ, bạn cần tạo một AutoMapper profile . Một profile là một class chứa thông tin ánh xạ cho object. Ví dụ, bạn cần ánh xạ UserMapper đến AppUser, vì thế bạn cần một class profile chỉ định thông tin metadata. Class AutoMapperProfile ở bên dưới chỉ ra cách làm thế nào thông tin này được chỉ định.

public class AutoMapperProfile : Profile
{
  public AutoMapperProfile()
  {
    CreateMap<UserViewModel, AppUser>();
  }
}

Như bạn có thể thấy, class AutoMapperProfile thừa kế từ class base Profile. Constructor gọi phương thức CreateMap() nó chỉ định kiểu nguồn và đích để ánh xạ với nhau. Trong trường hợp này UserViewMapper là nguồn và AppUser là đích.

Khi AutoMapper profile sẵn sàng thì bạn có thể xử lý hàm Register được đề cập ở trước đó và thay đổi code như bên dưới:

private readonly IMapper mapper;

public HomeController(IMapper mapper)
{
  this.mapper = mapper;
}

public IActionResult Register
(UserViewModel model)
{
  if (ModelState.IsValid)
  {
    AppUser user = mapper.Map<AppUser>(model);
    db.Users.Add(user);
    db.SaveChanges();
  }
  return View();
}

Code ở trên bao gồm 2 phần - Object IMapper được inject đến hàm constructor và Register().

Object IMapper được inject bởi AutoMapper và được sử dụng cho việc ánh xạ các object như được minh họa trong hàm Register().

Hàm Register sử dụng phương thức Map() của IMapper nó chỉ định kiểu đích và một object nguồn. Trong trường hợp này object UserViewModel nhận thông qua model binding, hành động như nguồn và tiếp theo nó được ánh xạ đến object AppUser.

Một ví dụ chạy ứng dụng chỉ ra AppUser trong cửa sổ xem nhanh giống như thế này:

Trong ví dụ bạn vừa thấy, những thuộc tính của object nguồn và đích đã đang khớp với nhau. Sẽ thế nào nếu chúng khác nhau ? May mắn, AutoMapper có thể xử lý nhiều tình huống với một ít config.

Hãy giả sử rằng class UserViewModel có một thuộc tính được đặt tên là DisplayedName (thay vì FullName) nó cần để ánh xạ đến FullName của AppUser. Bạn có thể hoàn thành việc ánh xạ này được chỉ dẫn như bên dưới:

public class AutoMapperProfile : Profile
{
  public AutoMapperProfile()
  {
    CreateMap<UserViewModel, AppUser>()
      .ForMember(destination => destination.FullName, 
options => options.MapFrom(source => source.DisplayName));
  }
}

Phương thức ForMember() chỉ định thuộc tính DisplayName của nguồn được ánh xạ đến thuộc tính FullName của đích.

Có lúc bạn cần ánh xạ các thuộc tính có điều kiện. Cho ví dụ, bạn có thể muốn ánh xạ DisplayName đến FullName chỉ nếu nó khác với UserName. Bạn có thể thực hiện giống như điều kiện ánh xạ bên dưới:

public class AutoMapperProfile : Profile
{
  public AutoMapperProfile()
  {
    CreateMap<UserViewModel, AppUser>()
      .ForMember(destination => destination.FullName, 
options => options.MapFrom(source => source.DisplayName))
      .ForMember(destination => destination.FullName, 
options => options.Condition(source => source.DisplayName 
!= source.UserName));
  }

Nó sử dụng phương thức Condition() để chỉ định điều kiện ánh xạ. Một ví dụ chạy của ứng dụng khi UserNameDisplayName là giống hệt các kết quả ở hình bên dưới:

Như bạn có thể thấy FullName chú một giá trị null bở vì DisplayNameUserName đều được thiết lập là User1

Kết

Trong thực thế khi phát triển ứng dụng rất nhiều trường hợp các bạn cần chuyển đổi qua lại giữa object binding trên UI người dùng và object định nghĩa trong cơ sở dữ liệu. Ứng dụng càng mở rộng thì việc chuyển đổi thủ công sẽ không còn thích hợp, chính vì vậy việc tự động hóa công việc này mang lại nhiều lợi ích cho việc phát triển vào bảo trì. AutoMapper trong ASP.NET Core là một lựa chọn hợp lý cho trường hợp này. Hy vọng bài viết sẽ mang lại cho các bạn những điều bổ ích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Bài viết được dịch từ nguồn:

Use AutoMapper To Map One Object To Another In ASP.NET Core


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí