+3

#2 Controller - Tạo một API đơn giản bằng ASP.NET CORE 5

Tổng quan

Bài trước mình đã khởi tạo một project ASP.NET Core 5 API trên Visual Studio 2019. Trong bài này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về controller trong ASP.NET Core 5 API.

Nội dung

Ok, hãy mở project đã tạo ở phần 1 nào. Giờ hãy tạo một controller: click chuột phải vào folder Controllers > Add > Controller.... Khi cửa sổ Scaffolded hiện ra, chọn API trong thanh navbar bên trái, sau đó chọn API Controller - Empty image.png

Đặt tên cho Controller với cú pháp {Name}Controller, ở đây mình sẽ đặt là DemoController sau đó click Add image.png

Khi đã tạo xong, mở controller vừa tạo ra, bạn sẽ thấy image.png Controller API trong ASP.NET Core 5 mặc định sẽ có 2 annonation mà mình đã highlight màu vàng ở hình trên

 • Route("api/[controller]") - annonation cấu hình router của controller [controller] sẽ được thay thế bằng tên của controlller. Ví dụ: DemoController thì controller sẽ là Demo
 • ApiController - annonation đánh dấu cho biết đây là Api controller trong ASP.NET Core 5

Giờ hãy thử tạo ra một router

  [Route("api/[controller]")]
  [ApiController]
  public class DemoController : ControllerBase
  {
    /// <summary>
    /// GET: /
    /// Endpoint trả về chữ: Thành công
    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    [HttpGet]
    public string Get()
    {
      return "Thành công";
    }
  }

Để tạo một endpoint ta chỉ cần tạo một phương thức trong ApiController với sau đó thêm một annonation method và đầu phương thức đó. Ở ví dụ trên mình dùng [HttpGet] cho biết đây là một endpoint với method là GET. Khi đó đường dẫn của endpoint vừa tạo sẽ là api/Demo Bạn có thể cấu hình lại đường dẫn của endpoint trên bằng cách truyền một string vào annonation trên [HttpGet("test")]. Khi đó đường dẫn của endpoint sẽ là api/Demo/test.

Lưu ý: Đường dẫn của endpoint trong một ApiController sẽ là đường dẫn router của controller/đường dẫn endpoint

Ngoài ra còn có các annonation method khác như HttpPost, HttpPut, HttpDelete. Bạn có thể tham khảo tại: https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/mvc/controllers/routing?view=aspnetcore-5.0#http-verb-templates

Đối với response trả về, ngoài các kiểu dữ liệu nguyên thủy, List, IEnumrable, chúng ta có IActionResult. IActionResult là một interface định nghĩa các phương thức trả về kết quả của các HttpStatus

Ví dụ: cùng là trả về một chuỗi Thành công nhưng với cách dùng IActionResult

  [Route("api/[controller]")]
  [ApiController]
  public class DemoController : ControllerBase
  {
    /// <summary>
    /// GET: /
    /// Endpoint trả về chữ: Thành công
    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    [HttpGet]
    public IActionResult Get()
    {
      // Ok là phương thức trả về response với HttpStatus là 200
      return Ok("Thành công");
    }
  }

Bên cạnh hàm Ok, ASP.NET Core cung cấp rất nhiều hàm khác:

 • Created: 201
 • NoContent: 204
 • NotFound: 404
 • ...

Tổng kết

Như vậy mình đã giới thiệu cho các bạn cách tạo ra controller đơn giản trong ASP.NET Core.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.