+5

Ruby on Rails: nil?, empty?, blank?, present?, any?, exists? - khác biệt giữa chúng?

nil?

 • Là một method của Ruby.
 • Có thể sử dụng trên mọi object.
 • Chỉ trả về true nếu đó là nil.
nil.nil?
# => true

false.nil?
# => false

0.nil?
# => false

"".nil?
# => false

empty?

 • Là một method của Ruby.
 • Có thể sử dụng trên các collection như Array, Hash, Set.
 • Trả về true khi collection đó không có phần tử nào.
 • Tuy nhiên, method này không thể sử dụng với Enumerable.
[].empty?
# => true

{}.empty?
# => true

Set.new.empty?
# => true

[1, 2, 3].each.empty?
# undefined method `empty?' for #<Enumerator: [1, 2, 3]:each>
 • Có thể sử dụng với String (vì String là một mảng của các character).
"".empty?
# => true

" ".empty?
# => false

nil.empty?
# => undefined method `empty?' for nil:NilClass
 • Vấn đề với empty? là nó sẽ raise exception nếu object đó nil. Chúng ta có thể giải quyết vấn đề này với blank?.

blank?

 • Là một method của Rails.
 • Với object có giá trị là nilfalse thì blank? sẽ trả về true.
 • Với object có giá trị là true thì blank? sẽ trả về false.
nil.blank?
# => true

false.blank?
# => true

true.blank?
# => false
 • ArrayHash sẽ blank? khi chúng empty?. Thực chất blank?empty?alias_method của nhau.
class Array
 #  [].blank?    # => true
 #  [1, 2, 3].blank? # => false
 alias_method :blank?, :empty?
end

class Hash
 #  {}.blank?        # => true
 #  { key: "value" }.blank? # => false
 alias_method :blank?, :empty?
end
 • String#blank? hoạt động khác với String#empty? một chút, vì blank? sẽ xử lý cả khoảng trắng nữa.
class String
 BLANK_RE = /\A[[:space:]]*\z/

 # A string is blank if it's empty or contains whitespaces only:
 #
 #  "".blank?    # => true
 #  "  ".blank?  # => true
 #  "\t\n\r".blank? # => true
 #  " blah ".blank? # => false
 #
 # Unicode whitespace is supported:
 #
 #  "\u00a0".blank? # => true
 #
 def blank?
  # The regexp that matches blank strings is expensive. For the case of empty
  # strings we can speed up this method (~3.5x) with an empty? call. The
  # penalty for the rest of strings is marginal.
  empty? || BLANK_RE.match?(self)
 end
end
 • Điều này sẽ rất tiện lợi khi bạn muốn reject hoặc handle những chuỗi chỉ có khoảng trắng.

present?

 • Là một method của Rails.
 • present? đơn giản chỉ là nghịch đảo của blank? và có thể sử dụng trên mọi object.
class Object
 # An object is present if it's not blank.
 def present?
  !blank?
 end
end

presence

 • Là method của Rails.
 • Với presence thì thay vì:
continent = params[:continent] if params[:continent].present?
country  = params[:country]  if params[:country].present?
region  = continent || country || "Vietnam"
 • bạn có thể viết thế này:
params[:continent].presence || params[:country].presence || "Vietnam"
 • Cũng có tiện hơi đôi chút. Cách implement của nó cũng rất đơn giản:
class Object
 def presence
  self if present?
 end
end

any?exists?

 • Chúng ta thường thấy present? được dùng trong các ActiveRecord Relation, tuy nhiên đây chưa phải là cách tiếp cận tốt nhất. Vẫn có method tốt hơn present?, đó là any?exists?.

Note: Từ phiên bản Rails 5.1 trở đi, any?exists? đã được chỉnh sửa lại nên performance của hai method này là như nhau.

 • Khi dùng present?:
irb(main):003:0> Project.find(57).tasks.where.not(deleted_at: nil).present?
Project Load (0.5ms) SELECT "projects".* FROM "projects" WHERE "projects"."enabled" = 't' AND "projects"."id" = $1 LIMIT 1 [["id", 57]]
Task Load (918.7ms) SELECT "tasks".* FROM "tasks" INNER JOIN "boards" ON "tasks"."board_id" = "boards"."id" WHERE "tasks"."enabled" = 't' AND "boards"."project_id" = $1 AND "boards"."enabled" = 't' AND ("tasks"."deleted_at" IS NOT NULL) [["project_id", 57]]
=> true
 • Bạn sẽ thấy thời gian để load đoạn code trên là khá nhiều (khoảng 900ms), tốn khá nhiều bộ nhớ và thời gian.
 • Một cách tốt hơn đó là dùng any?:
irb(main):004:0> Project.find(57).tasks.where.not(deleted_at: nil).any?
Project Load (0.9ms) SELECT "projects".* FROM "projects" WHERE "projects"."enabled" = 't' AND "projects"."id" = $1 LIMIT 1 [["id", 57]]
(119.0ms) SELECT COUNT(*) FROM "tasks" INNER JOIN "boards" ON "tasks"."board_id" = "boards"."id" WHERE "tasks"."enabled" = 't' AND "boards"."project_id" = $1 AND "boards"."enabled" = 't' AND ("tasks"."deleted_at" IS NOT NULL) [["project_id", 57]]
=> true
 • any? sẽ sử dụng câu lệnh SQL COUNT thay vì load toàn bộ, điều này làm giảm thời gian query xuống khá nhiều (từ ~900ms xuống còn ~100ms). Tuy nhiên, ở đây chúng ta chỉ cần kiểm tra xem trong scope có bản ghi nào hay không mà thôi. Vì vậy, COUNT (*) ở đây vẫn bị thừa, không cần thiết. Chính vì thế, nên dừng lại khi tìm thấy bản ghi đầu tiên.
 • exists? sẽ thêm LIMIT vào câu query khiến cho thời gian load được giảm xuống tới mức tối đa:
irb(main):005:0> Project.find(57).tasks.where.not(deleted_at: nil).exists?
Project Load (0.5ms) SELECT "projects".* FROM "projects" WHERE "projects"."enabled" = 't' AND "projects"."id" = $1 LIMIT 1 [["id", 57]]
Task Exists (0.9ms) SELECT 1 AS one FROM "tasks" INNER JOIN "boards" ON "tasks"."board_id" = "boards"."id" WHERE "tasks"."enabled" = 't' AND "boards"."project_id" = $1 AND "boards"."enabled" = 't' AND ("tasks"."deleted_at" IS NOT NULL) LIMIT 1 [["project_id", 57]]
=> true
 • Bằng cách SELECT 1 và thêm LIMIT 1 vào trong câu query, exists? trả về true ngay khi tìm thấy bản ghi đầu tiên. Thời gian load lúc này đã giảm từ ~900ms xuống còn ~1ms!!!
 • Dưới đây là bảng so sánh thể hiện thời gian thực hiện các câu query với ba method này (dùng benchmark-ips):
Benchmark.ips do |x|
 x.report("present?") do
  Project.find(1).tasks.where.not(deleted_at: nil).present?
 end
 x.report("any?") do
  Project.find(1).tasks.where.not(deleted_at: nil).any?
 end
 x.report("exists?") do
  Project.find(1).tasks.where.not(deleted_at: nil).exists?
 end
 x.compare!
end

 exists?:   158.4 i/s
  any?:    10.1 i/s - 15.65x slower
present?:    2.3 i/s - 68.39x slower

NOTE: Bảng so sánh trên được thực hiện bằng Rails 4.2, database PostgreSQL. Vì vậy kết quả này có thể sẽ không chính xác với các phiên bản mới hơn của Rails cũng như với các database khác.

 • Nếu bạn đang dùng present? trong project hiện tại thì hãy đổi sang any? hoặc exists? nhé. Hệ thống của bạn sẽ chạy nhanh hơn nhiều đấy!

Tài liệu tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.