+5

login google bằng gem devise trong ruby on rails

1, Gem devise là gì

Gem devise là một thư viện rất phổ biến trong ruby on rails. Đây là một gem rất linh hoạt trong việc hỗ trợ xác thực người dùng. Nó hỗ trợ hầu hết tất cả mọi việc bạn cần trong việc quản lí và xác thực người dùng trong hệ thống của bạn. Việc login bằng facebook, twitter, google... thì thư viện này cũng hỗ trợ, rất dễ để sử dụng chức năng login qua các mạng xã hội. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một app nho nhỏ để login thông qua google.

2, Cài đặt devise

Tạo mới project bằng cửa sổ console
rails new demo_login_google -d mysql
Tiếp theo ta chạy: rails db:create để tạo database trong MySQL
Sau đó chúng ta sẽ cấu hình lại trong database.yml bằng cách đánh mật khẩu của root vào trong file này

default: &default
 adapter: mysql2
 encoding: utf8
 pool: <%= ENV.fetch("RAILS_MAX_THREADS") { 5 } %>
 username: root
 password: YOUR PASSWORD
 socket: /var/run/mysqld/mysqld.sock

development:
 <<: *default
 database: demo_login_google_development
test:
 <<: *default
 database: demo_login_google_test

production:
 <<: *default
 database: demo_login_google_production
 username: demo_login_google
 password: <%= ENV['DEMO_LOGIN_GOOGLE_DATABASE_PASSWORD'] %>

Chạy thử lên, ta sẽ khởi tạo xong project rails
Tiếp theo, thêm vào Gemfile các gem sau:

gem "devise"

gem "omniauth"

gem "omniauth-google-oauth2"

Sau đó ta bundle lại: bundle và chạy lệnhrails generate devise:install

Tiếp theo, bạn cần phải thiết lập các tùy chọn URL mặc định cho Devise mailer. Dưới đây là một cấu hình trong file config/environments/development.rb

config.action_mailer.default_url_options = { host: 'localhost', port: 3000 }

Sau khi add gem devise vào bước tiếp theo cần generate model sử dụng dem devise cho hệ thống. Ở bài viết lần này mình quản lý User nên mình sẽ đánh lệnh

rails generate devise User

Đây là các file sau khi chạy xong lệnh trên

invoke active_record
   create  db/migrate/20190615092748_devise_create_users.rb
   create  app/models/user.rb
   invoke  test_unit
   create   test/models/user_test.rb
   create   test/fixtures/users.yml
   insert  app/models/user.rb
    route devise_for :users

Trong route sẽ tự động sinh ra

Rails.application.routes.draw do
 devise_for :users
end

Ta có thể chạy rails routes lên để kiểm tra đường dẫn đã được thành công hay chưa.
Ta sẽ tạo ra các view cho User bằng lệnh

rails generate devise:views

Để tạo các controller trong devise ta dùng lệnh

rails generate devise:controllers users

Các thư mục controllers của user sẽ được sinh ra trong controllers/users/

create app/controllers/users/confirmations_controller.rb
create app/controllers/users/passwords_controller.rb
create app/controllers/users/registrations_controller.rb
create app/controllers/users/sessions_controller.rb
create app/controllers/users/unlocks_controller.rb
create app/controllers/users/omniauth_callbacks_controller.rb

OK vậy là chúng ta đã cài đặt xong các phần cơ bản trong devise, tiếp theo ta sẽ cài đặt google app

3, Cài đặt google app

Đầu tiên bạn vào đường link sau https://console.developers.google.com Tạo mới một project Sau khi đã có project của mình, thì bạn cần lựa chọn api để đẳng nhập trên trang web của mình. Bạn enable 2 thứ đó là Gmail APIContact API Tiếp theo bạn create credentials oauth client id và điền những thông tin sau: http://localhost:3000/users/auth/google_oauth2/callback

Ok bạn create và bạn sẽ nhận được client ID và client secret, bạn nên sao chép 2 mã trên để sử dụng.

Vậy là đã tạo xong được google app ^^

4, Sử dụng omniauth để đăng nhập bằng google

Bạn vào config/initializers/devise.rb và ghi cho mình đoạn code sau

config.omniauth :google_oauth2, ENV["google_client_id"], ENV["google_client_secret"]

Trong đó ENV["google_client_id"], ENV["google_client_secret"] là hai biến môi trường mình đã khởi tạo, tương ứng với mỗi biến môi trường kia là 2 đoạn mã mà mình đã lấy được ở phần 3.

Để cài đặt biến môi trường bạn hãy tìm hiểu gem figaro

Trong routes.rb thêm dòng sau

devise_for :users, controllers: { omniauth_callbacks: "users/omniauth_callbacks" }

Trong /app/models/user.rb

class User < ApplicationRecord
 devise :database_authenticatable, :registerable,
     :recoverable, :rememberable, :validatable, :omniauthable, omniauth_providers: [:google_oauth2]

 def self.from_omniauth(access_token)
  data = access_token.info
  user = User.where(email: data['email']).first
  if user
   user
  else
   user = User.create(username: data['name'],
     email: data['email'],
     password: Devise.friendly_token[0,20],
     uid: access_token[:uid],
     provider: access_token[:provider]
   )
  end
 end
end

Tiếp theo ta trong app/controllers/user/omniauth_callbacks_controller.rb , thêm đoạn code sau

class Users::OmniauthCallbacksController < Devise::OmniauthCallbacksController
 def google_oauth2
   @user = User.from_omniauth(request.env['omniauth.auth'])

   if @user.persisted?
    flash[:notice] = I18n.t 'devise.omniauth_callbacks.success', kind: 'Google'
    sign_in_and_redirect @user, event: :authentication
   else
    session['devise.google_data'] = request.env['omniauth.auth'].except(:extra) # Removing extra as it can overflow some session stores
    redirect_to new_user_registration_url, alert: @user.errors.full_messages.join("\n")
   end
 end
end

Tiếp theo ta sử dụng một đường link để đăng nhập bằng google. Trong views/devise/sessions/new.html.erb thêm dòng sau

<%= link_to "Login by google", user_google_oauth2_omniauth_authorize_path %>

Thêm các trường trong csdl để lưu lại thông tin của người đăng nhập và sử dụng chức năng đăng nhập của google

rails generate migration add_omniauth_to_users provider:string uid:string

rails db:migrate

Ok vậy là ta đã hoàn thành tạo app nho nhỏ về việc login google thông qua gem omniauth. Giờ chỉ cần rails s lên và cảm nhận nhé

Tài liệu tham khảo

https://github.com/plataformatec/devise
https://github.com/zquestz/omniauth-google-oauth2
https://medium.com/@_benrudolph/end-to-end-devise-omniauth-google-api-rails-7f432b38ed75


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.