-9

Rails cơ bản

Tutorial 1: Khởi đầu với Rails trên Windowns

Cài đặc Ruby. Các bạn download từ đây

http://rubyinstaller.org/downloads/
Các bạn download bản cài ruby và bản DEVELOPMENT KIT phía cuối trang

Cài đặt Rails các bạn gõ câu lệnh.

gem install rails

Để kiểm tra các bạn gõ

ruby -b
rails --version
gem -v hoặc --version  gì đó mh k nhớ lắm

Tạo Project và clone git trên github.com Cài git :

https://git-scm.com/

Tạo Project trên:

Github.com

Clone project trên remote repository về local repository:

git clone [URL]
URL có thể là đường dẫn HTTP hoặc SSH được cung cấp bơi github

Tạo nhánh làm việc ở local repository. Vào thư mục chứa project thực hiện câu lệnh:

git checkout -b develop

with develop là tên nhánh do mình đặt

Tạo project rails:

rails new Project_one -d mysql

with Project_one là tên project
mysql là cơ sở dữ liệu bạn dùng.

Thực hiện commit lên remote repository (github.com)

git add -A
git commit -a "First commit"
git push origin develop
with origin là tên remote
develop là tên nhánh

Bạn tạo một nhánh khác để thực hiện code.

git checkout -b working

Đến đây các bạn đã tạo được project và thực hiện kết hợp với git. Bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn về rails mà mình học được. Các bạn nhớ theo dõi nhé.

Để chạy thử các bạn gõ

rails server hoặc rails s

Có gì thắc mắc các bạn có thể comment hoặc liên hệ với mình. IDE để code rails như:

- Subline text 3
- Rubymine

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.