0

Queues And Schedules in Laravel

1. giới thiệu :

Queues: giúp xử lý các tác vụ tốn thời gian (gửi email, notification cho người dùng ). nó chạy ngầm nên sẽ cải thiện tốc độ người dùng và không gây ảnh hưởng nhiều đến luồng chính mà chúng ta chạy

Schedules dùng để hẹn lịch, các lich trình cho các job chạy

2. Cài đặt Queues:

tạo table chúng ta run queue:table artisan command: php artisan queue:tablephp artisan migrate

Chỉnh sửa file .env: QUEUE_DRIVER=database

cấu hình email

MAIL_DRIVER=smtp
MAIL_HOST=127.0.0.1
MAIL_PORT=1025
MAIL_USERNAME=[username]
MAIL_PASSWORD=[password]
MAIL_ENCRYPTION=null

3. Tạo Job :

Command: php artisan make:job SendEmailRegisterUser sau khi tạo class thì nó sẽ implement : Illuminate\Contracts\Queue\ShouldQueue xử lý của job sẽ chạy trong method handle của job SendEmailRegisterUser Trong controller thì chúng ta chỉ việc use job_path vào và sử dụng method dispatch

SendEmailRegisterUser::dispatch($user)
    ->delay(now()->addMinutes(1));

nếu muốn thực hiện trì hoãn công việc thì thêm method delay,... Sau đó chạy command php artisan queue:work nếu trên web có tạo một cái post nào đó thì job sẽ chạy


4. Schedules :

command: php artisan make:command RegisteredUsers --command=registered:users command trên sẽ tạo class RegisterUsers trong folder app/console/commands

đăng kí command:

/**
   * The Artisan commands provided by your application.
   *
   * @var array
   */
  protected $commands = [
    'App\Console\Commands\RegisteredUsers',
  ];

xem list command: php artisan list

xử lí của command RegisteredUser (// RegisteredUsers.php)

public function handle()
  {
    $users = User::all();
    foreach ($users as $user ) {
     Mail::to($user->email)->send(new RegisterSuccessMailable($user->name));
    }
  }

chạy thử command RegisteredUser: php artisan registered:users đặt lịch cho command chạy:

kernel.php
protected function schedule(Schedule $schedule)
{
    $schedule->command('registered:users')
       ->everyMinute();
}

Run schedulse: php artisan schedule:run

5. Cài đặt crontab:

view path-to-your-project: pwd
view crontab: crontab -l
edit crontab: crontab -e

thêm vào cuối file theo cú pháp * * * * * command /path-to-your-file/ >> /dev/null 2>&1


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.