+1

Authenticate in Rails Api

1. Khởi tạo dự án :

rails new project_name --api: tạo một dự án mới

2. Tạo cơ sở dữ liệu :

gemfile :

source "https://rubygems.org"
git_source(:github) { |repo| "https://github.com/#{repo}.git" }

ruby "2.5.1"
..........
gem "active_model_serializers" dùng để customize lại dữ liệu mà ta muốn lấy ra

gem "mysql2" cơ sở dữ liệu chúng ta sẽ không dùng sqlite3 mà dùng mysql
..........
gem "figaro" dùng để customize lại dữ liệu mà ta muốn lấy ra
group :development, :test do
gem "faker" dùng để tạo dữ liệu cho seed
end

database.yml :
default: &default
adapter: mysql2
encoding: utf8
username: <%= ENV["USERNAME"] %>
password: <%= ENV["PASSWORD"] %>
host: localhost
pool: <%= ENV.fetch("RAILS_MAX_THREADS") { 5 } %>
timeout: 5000

development:
<<: *default
database: vim

test:
<<: *default
database: vim_test

production:
<<: *default
database: vim

**Lưu ý: **

 • rails db:create (Tạo Database)
 • bundle exec figaro install(tạo file application.yml để authentication DB)

application.yml

USERNAME: ABC
PASSWORD: ABC

3. Khởi tạo model :

Tạo model user : rails g model User name:string date_of_birth:datetime gender:boolean pasword_digest:string thêm has_secure_password vào model

Tạo mã hóa password : gem 'bcrypt', '~> 3.1.7'

Khởi tạo dữ liệu seed cho User model :

20.times do |n|
 name = Faker::Name.name
 User.create!(
  name: name,
  date_of_birth: "1997-12-09",
  gender: 0,
  password: "123123",
  password_confirmation: "123123"
 )
end

rails db:seed(tạo dữ liệu seed)

4. Khởi tạo controller :

rails g controller api/v1/users

5. Khởi tạo Serialize :

Tạo serialize for user: rails g serializer user

class UserSerializer < ActiveModel::Serializer
 attributes :id, :name, :gender #trả về cái mà chúng ta muốn
end

6. Khởi tạo token :

Tạo file json_web_token.rb :

class JsonWebToken
class << self
  def encode(payload, exp = 24.hours.from_now)
    payload[:exp] = exp.to_i
    JWT.encode(payload, Rails.application.secrets.secret_key_base)
  end
  
  def decode(token)
    body = JWT.decode(token, Rails.application.secrets.secret_key_base)[0]
    HashWithIndifferentAccess.new body
    rescue
     nil
    end
  end
end

Thực sự thì mình đọc tiếng anh như thế này nó sẽ dễ hiểu hơn là dịch qua tiếng viêt, vì dịch xong đọc khá là cục xúc =))

The first method, encode, takes three parameters -- the user ID, the expiration time (1 day), and the unique base key of your Rails application -- to create a unique token.

The second method, decode, takes the token and uses the application's secret key to decode it.

Here are the two cases in which these methods will be used: For authenticating the user and generating a token for him/her using encode. To check if the user's token appended in each request is correct by using decode.

Application.rb : #nó sẽ chạy cùng khi applications load config.autoload_paths << Rails.root.join('lib')

6.1 Xác thực người dùng (Authenticate User) :

add gem "simple-command"

 • là một cách đơn giản để tạo các service, nó tương tự như một helper, nhưng nó làm tăng sự kết nối giữa controller và model hơn là giữa controller và view. Sau đó, chúng ta chạy bundle.

how a command is structured :

class AuthenticateUser
 prepend SimpleCommand

 def initialize()
  #đây là nơi lấy parameter khi command được gọi
 end

 def call
  #trả về kết quả
 end
end

Service/authenticate_user.rb :

class AuthenticateUser
 prepend SimpleCommand

 def initialize(name, password)
  @name = name
  @password = password
 end

 def call
  JsonWebToken.encode(user_id: user.id) if user
 end

 private

 attr_accessor :name, :password

 def user
  user = User.find_by name: name
  return user if user && user.authenticate(password)

  errors.add :user_authentication, 'invalid credentials'
  nil
 end
end
 • command lấy name và password trả về về user, nếu như nó match.

6.2 Kiểm tra ủy quyên (checking User authorization) :

service/authorize_api_request.rb:

class AuthorizeApiRequest
  prepend SimpleCommand

  def initialize(headers = {})
    @headers = headers
  end

  def call
    user
  end

  private

  attr_reader :headers

  def user
    @user ||= User.find(decoded_auth_token[:user_id]) if decoded_auth_token
    @user || errors.add(:token, 'Invalid token') && nil
  end

  def decoded_auth_token
    @decoded_auth_token ||= JsonWebToken.decode(http_auth_header)
  end

  def http_auth_header
   if headers['Authorization'].present?
     return headers['Authorization'].split(' ').last
   else
     errors.add(:token, 'Missing token')
   end
   nil
  end
end
 • http_auth_header: extract token nhận được từ authorization trong header lúc initial
 • ngược lại, thì decoded_auth_header thì đúng như cái tên của nó, dùng để decodes cái token từ cái trên.

7. Sử dụng

Hiện tại thì chúng ta đã xong phần tạo token cho User, nhưng mà để chạy được thì phải tạo đăng nhập thì chúng ta mới nhân được token nó trả về khi đăng nhập.

Sessions_controller.rb

class Api::V1::SessionsController < ApplicationController
 skip_before_action :authenticate_request, only: :login

 def login
  authenticate params[:name], params[:password]
 end

 private
 def authenticate(name, password)
  command = AuthenticateUser.new(name, password).call
  if command
   render json: {
    data: loadUser(name),
    access_token: command.result
   }
  else
  end
 end

 def loadUser name
  @user = User.find_by! name: name
 end
end

Lưu ý :

 • chúng ta phải skip_before_action vì lúc này chưa có token nên phải skip.
 • chúng ta đều trả về (render) json.
 • đăng nhập thì chúng ta lấy thêm token ra.

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.