+1

PHP - Hàm __construct và __destruct

1) Giới thiệu:

Trong bài này nói về 2 hàm cơ bản trong hướng đối tượng (OOP) của PHP:

  • __construct ()

Hàm __construct(), cho phép người dùng khởi tạo các thuộc tính của một đối tượng khi tạo đối tượng.

Nếu tạo __construct() hàm, PHP tự động gọi hàm này khi tạo một đối tượng từ một lớp

Chú ý: __construct() được tạo bằng 2 dấu gạch dưới ở phía trước. Khi sử dụng chúng ta cần lưu ý.

  • __destruct ()

Một trình hủy được gọi khi đối tượng bị hủy hoặc tập lệnh bị dừng hoặc thoát

Khi gọi hàm __destruct(), PHP tự động gọi hàm này ở cuối tập lệnh

Giống __construct(), được tạo bằng 2 dấu gạch dưới ở phía trước.

2) Code ví dụ:

<?php
class Audi
	{
		public $infor;
		public $money;

		function __construct($infor, $money)
		{
			$this->infor = $infor;
			$this->money = $money;
		}

		function get_infor() 
		{
			return $this->infor;
		}

		function get_money()
		{
			return $this->money;
		}
	}

	$audi = new Audi('TT', '100000 USD');
    ?>
    

Có thế thấy rằng hàm __construct() giúp ta giảm thiểu việc code, không cần sử dụng hàm set_infor()set_money()

<?php
class Fruit {
public $name;
public $color;

function __construct($name) {
  $this->name = $name;
}
function __destruct() {
  echo "The fruit is {$this->name}.";
}
}

$apple = new Fruit("Apple");
?>

2 hàm giúp giảm lượng mã đáng kể, rất hữu dụng với chúng ta.

3) Tài liệu xem thêm

https://www.php.net/manual/en/language.oop5.decon.php https://stackoverflow.com/questions/151660/can-i-trust-php-destruct-method-to-be-called


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí