+1

Access Modifiers - PHP OOP - Quyền truy cập

1) Khái quát nội dung

Access Modifiers Class Sub Class World
Public Yes Yes Yes
Protected Yes Yes No
Private Yes No No
 • public- thuộc tính hoặc phương thức có thể được truy cập từ mọi nơi. Đây là mặc định

 • protected - thuộc tính hoặc phương thức có thể được truy cập trong lớp và bởi các lớp dẫn xuất từ lớp đó

 • private - thuộc tính hoặc phương thức chỉ có thể được truy cập trong lớp

2) Ví dụ cụ thể

 • Public:
  <?php 
		class Fruit {
			public $name;
			public $color;

			function setName($name) {
				$this->name = $name;
			}

			function setColor($color) {
				$this->color = $color;
			}

			function getName() {
				return $this->name;
			}

			function getColor() {
				return $this->color;
			}
		}

		class A extends Fruit {
			function call() {
				return $this->name;
			}
		}

		$fruit = new Fruit();
		$fruit->setName('a');
		echo $fruit->name; // OK
    echo $fruit->getName(); // OK 
    $a = new A();
    $a->setName('demo');
    echo $a->call(); // OK
	?>

Quyền truy cập là public, chúng ta có thể gọi ở bất kỳ vị trí nào:

 • Bên ngoài gọi được bên trong Class mà không bị lỗi: echo $fruit->name;
 • Tương tự Class con có thể gọi được và bên trong Class

 • Protected:
  <?php 
		class Fruit {
			protected $name;
			public $color;

			function setName($name) {
				$this->name = $name;
			}

			function setColor($color) {
				$this->color = $color;
			}

			function getName() {
				return $this->name;
			}

			function getColor() {
				return $this->color;
			}
		}

		class A extends Fruit {
			function call() {
				return $this->name;
			}
		}

		$fruit = new Fruit();
		$fruit->setName('a');
		echo $fruit->name; // Error
    echo $fruit->getName(); // OK
    $a = new A();
    $a->setName('demo');
    echo $a->call(); // OK
	?>

Khi quyền truy cập là protected:

 • Trong Class và Class con, ta có thể gọi và sử dụng
 • Ở ngoài Class, khi gọi đến và hiển thị ra màn hình. Sẽ báo lỗi do quyền truy cập thiết lập không đúng.

 • Private:
  <?php 
		class Fruit {
			private $name;
			public $color;

			function setName($name) {
				$this->name = $name;
			}

			function setColor($color) {
				$this->color = $color;
			}

			function getName() {
				return $this->name;
			}

			function getColor() {
				return $this->color;
			}
		}

		class A extends Fruit {
			function call() {
				return $this->name;
			}
		}

		$fruit = new Fruit();
		$fruit->setName('a');
		echo $fruit->name; // Error
    echo $fruit->getName(); // OK
    $a = new A();
    $a->setName('demo');
    echo $a->call(); // Error
	?>

Quyền truy cập private:

 • Class con và gọi từ bên ngoài sẽ báo lỗi do quyền truy cập không khả thi
 • Từ trong Class, ta vẫn gọi được bình thường. Quyền truy cập là nội bộ, ở trong hàm có thể gọi được

3) Tài liệu liên hệ

https://www.w3schools.com/php/php_oop_access_modifiers.asp


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.