0

Vẽ hình đơn giản bằng dùng loop

1. Giới thiệu bài toán:

Vẽ hình tam giác vuông, cân. Hiển thị lên màn hình bằng những ngôi sao.

Dùng những vòng lặp (loop) như: for, while, .....

Một số hình minh họa:

2. Thực hiện:

a) Hình 1:

Gọi i, j là hàng và cột của hình.

Dùng 2 loop, vẽ i và j.

i <= j, vẽ ra những *.

Code ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<title>PHP</title>
</head>
<body>
	<?php
		for ($i=0; $i < 5  ; $i++) { 
			for ($j=0; $j <= $i ; $j++) { 
				echo '*';
			}
			echo '<br>';
		}

		echo '<br>';

	?>
</body>
</html>

b) Hình 2: Giống như hình 1, chúng ta chọn i và j

Dùng 2 vòng lặp (loop)

i <= j, hiển thị * và đảo ngược vị trị của hình 1

Code ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<title>PHP</title>
</head>
<body>
	<?php

		for ($i=5; $i > 0 ; $i--) { 
			for ($j=0; $j < $i ; $j++) { 
				echo '*';
			}
			echo '<br>';
		}

		echo '<br>';

	?>
</body>
</html>

All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí