[JavaScript] Sự khác nhau giữa var, let và const

Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về sự khác biệt giữa var, let và const. Từ đó bạn có thể biết được khi nào nên dùng var, let hay const.

Function-scope và Block-scope

Trong JavaScript có 2 loại scope: function-scopeblock-scope.

Function-scope

function myFn() {
 var foo = 'peekaboo!';
 
 console.log(foo); // 'peekaboo!'
}

console.log(foo); // ReferenceError: foo is not defined

Nếu sử dụng var thì phạm vi trong các biến sẽ có bị giới hạn trong function. Khi bạn gọi các biến này ở ngoài function sẽ nhận được thông báo lỗi như trên

Block-scope

if (true) {
 var foo = 'peekaboo!';
 let bar = 'i see u';
 const baz = 'baby blue!';

 console.log(foo); // 'peekaboo!';
 console.log(bar); // 'i see u';
 console.log(baz); // 'baby blue!';
}

console.log(foo); // 'peekaboo!';
console.log(bar); // ReferenceError: bar is not defined
console.log(baz); // ReferenceError: baz is not defined

foo không bị giới hạn bởi if-statement block. Tuy nhiên barbaz thì bị giới hạn bới block

Đó chính là sự khác biệt giữa let, constvar

Một block là đoạn code nằm trong dấu {} trong JavaScript.

var

Có nhiều khác giữa varlet / const, vì vậy hãy cùng khám phá một vài đoạn code để hiểu rõ hơn về chúng.

var outside of a for-loop

// for-loop
for (var i = 0; i < 3; i++) {
 console.log(i);
}

console.log(i);

// 0
// 1
// 2
// 3

The variable i is accessible outside of the for-loop. This is expected since variables defined with var are only inaccessible outside of a function definition.

Redefining var

var bạn có thể thay đổi giá trị của biến đó

function myFn() {
 var foo = 1;
 foo = 30;
 var foo = 101;

 console.log(foo); 
}

myFn();

// 101

let

let outside of a for-loop

// for-loop
for (let i = 0; i < 3; i++) {
 console.log(i);
}

console.log(i);

// 0
// 1
// 2
// ReferenceError: i is not defined

Redefining let

let cũng có thể thay đổi giá trị của biến nhưng cú pháp nó nghiêm ngặt hơn var

function myFn() {
 let foo = 1;
 foo = 30;
 // let foo = 101;  // 🙅‍♀️ can't use "let" keyword again
 foo = 101;

 console.log(foo); 
}

myFn();

console.log(foo); 

// 101
// ReferenceError: foo is not defined

const

Từ khóa const là viết tắt của từ constant. Nó cũng giống như let, nhưng tuy nhiên là const không thể reasign giá trị

const myBoolean = true;

if (myBoolean) {
 const turtles = [
  'leonardo',
  'donatello',
  'michaelangelo',
  'raphael'
 ];
 // turtles = turtles.concat('Shredder'); // 🙅‍♀️ this would throw an error

 console.log(turtles);
}

console.log(turtles); 

// ['leonardo', 'donatello', 'michaelangelo', 'raphael']
// ReferenceError: turtles is not defined

Tóm tắt lại

Keyword Function vs Block-scope Redefinable?
var function-scope
let block-scope
const block-scope 🚫

Nói chung, nếu bạn cần tạo một biến, sử dụng const. Tuy nhiên, nếu bạn biết hoặc nghĩ rằng bạn sẽ cần gán lại nó (vòng lặp for, câu lệnh chuyển đổi, hoán đổi thuật toán) hãy sử dụng let.