+2

[VueJS] Sử dụng Jest để test VueJS

Cài đặt Project

Để cài đặt môi trường test không khó, trong version trước của VueJS CLI ta phải làm việc đó bằng tay nhưng bây giờ thì chỉ bằng 1 câu lệnh

Và chắc chắn là bạn đã cài đặt VueJS CLI trên máy bằng cách sau:

$ npm install -g @vue/cli
# Hoặc
$ yarn global add @vue/cli
$ vue --version

Tạo mới project sử dụng CLI như sau:

$ vue create testing-vue

> Manually select features
> Babel, Linter / Preformatter, Unit Testing
> ESLint (your preference)
> Lint on save
> Jest
> In dedicated config files

$ cd testing-vue
$ code .
$ npm run serve 

Testing

Chúng ta đã có VueJS project sử dụng Jest. Và chúng ta đi tới foler tests/unit. Trong folder có 1 file có tên là example.spec.js:

import { shallowMount } from "@vue/test-utils";
import HelloWorld from "@/components/HelloWorld.vue";

describe("HelloWorld.vue", () => {
 it("renders props.msg when passed", () => {
  const msg = "new message";
  const wrapper = shallowMount(HelloWorld, {
   propsData: { msg }
  });
  expect(wrapper.text()).toMatch(msg);
 });
});

Như được tham chiếu bên trong package.json. Chúng ta có thể chạy thử Unit Test này bằng cách chạy lệnh sau:

$ npm run test:unit

Lệnh này sẽ trả về kết quả của tất cả các unit test trong project.

Ta có thể thêm flag --watch để chạy realtime khi chúng ta tạo hoặc sửa unit test

"scripts": {
 "test:unit": "vue-cli-service test:unit --watch"
}

Unit Testing

Trong 1 một ví dụ khác, chúng ta tạo 1 component có tên là FancyHeading. Component này sẽ đại diện cho một tiêu đề có thể được tùy chỉnh với một tiêu đề và màu sắc bằng cách sử dụng props.

<template>
 <h1 :style="headingStyles">{{title}}</h1>
</template>

<script>
export default {
 data() {
  return {
   headingStyles: {
    color: this.color
   }
  };
 },
 props: ["title", "color"]
};
</script>

Đầu tiên chúng ta cần phải tạo file test tương ứng có tên là FancyHeading.spec.js trong folder tests/unit.

Chúng ta hãy cùng xem unit test đầu tiên của chúng ta với JestVue.

import Vue from 'vue';
import FancyHeading from '@/components/FancyHeading.vue';

function mountComponentWithProps (Component, propsData) {
 const Constructor = Vue.extend(Component);
 const vm = new Constructor({
  propsData
 }).$mount();

 return vm.$el;
}

describe('FancyHeading.vue', () => {
 it('should be the correct color', () => {
  const headingData = mountComponentWithProps(FancyHeading, { color: 'red' });
  const styleData = headingData.style.getPropertyValue('color');

  console.log(styleData)

  expect(styleData).toEqual('blue');
 });

 it('should have the correct title', () => {
  const headingData = mountComponentWithProps(FancyHeading, { title: 'Hello, Vue!' });
  const titleData = headingData.textContent;

  expect(titleData).toEqual('Hello, Vue!');
 });
});

Sau đó ta chạy lệnh

npm run test:unit --watch

chúng ta sẽ thấy kết quả của unit test trên. 😄

Tham khảo

Và để biết thêm thông tin về Testing trong VueJS bạn có thể tham khảo bài viết Karma and Mocha guide của Joshua Bemenderfer..


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.