0

[Elasticsearch] Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch 6.5.4 trên Ubuntu 16.04

Điều kiện tiên quyết

Cài đặt JRE/JDK

Đầu tiên, cập nhật lại packages

sudo apt-get update

Tiếp đến, ta sẽ đi cài đặt Java - Runtime Environment (JRE)

sudo apt-get install default-jre

Bạn có thể cài đặt JDK theo command sau:

sudo apt-get install default-jdk

Setting biến môi trường JAVA_HOME

Nhiều chương trình máy chủ Java sử dụng biến môi trường JAVA_HOME để xác định vị trí cài đặt Java. Để cài đặt biến môi trường này, trước tiên ta sẽ cần tìm hiểu nơi Java được cài đặt.

Bạn có thể kiểm tra bằng cách thực hiện lệnh sau:

sudo update-alternatives --config java

Và kết quả trả về: (lưu ý path được in đậm)

There is only one alternative in link group java (providing /usr/bin/java): /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java

Khi đã có java path bây giờ sẽ copy path này vào file sau:

sudo vi /etc/environment

Và thêm vào cuối file /etc/environment nội sau:

JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64"

Lưu và reload lại:

source /etc/environment

Bây giờ bạn có thể kiểm tra biến môi trường vừa thêm bằng lệnh sau:

echo $JAVA_HOME

Download và cài đặt Elasticsearch

Đăng nhập với quyền root

$ sudo -i
$ apt-get update

Bước này sẽ thực hiện download Elasticsearch. Ở đây mình cài đặt với phiên bản 6.5.4

$ wget https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-6.5.4.deb
$ dpkg -i elasticsearch-6.5.4.deb
$ systemctl enable elasticsearch.service
$ systemctl restart elasticsearch

Để config thông số của Elasticseach bạn có thể tìm và edit file /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

vi /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

Sau khi restart bạn có thể dùng curl để test xem elasticsearch có hoạt động hay không

curl -X GET 'http://localhost:9200'

Tăng RAM cho Elasticsearch

Sau khi bạn đã có được 1 lượng dữ liệu lớn cho index của bạn. Và chạy test với lượng request ( search hoặc index) lớn mỗi ngày có thể bạn sẽ đối mặt với những Error sau đây khiến ES bị ngưng chạy, thậm chí gây cho các service khác trong cùng server cũng bị ngưng trệ, không chạy được.

Biểu hiện:

Khi xem log của elasticsearch. Bạn sẽ gặp 1 trong những (hoặc tất cả) error message sau:

– rejected execution (queue capacity 1000)

– failed to reduce search

– java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space

Nguyên nhân:

ES cần nhiều RAM hơn cái lượng mà bạn đang dành cho nó. Bạn cần tăng RAM thêm cho ES (tăng ES_HEAP_SIZE)

Đầu tiên bạn tìm đến file /etc/elasticsearch/jvm.options và thực hiện edit:

vi /etc/elasticsearch/jvm.options

Tìm 2 thuộc tính sau. Mặc định ES để ESHEAPSIZE=1G

-Xms1g
-Xmx1g

Và thay thế thành

-Xms6g
-Xmx6g

Ở đây mình chỉ lấy ví dụ là 6GB, tùy vào dữ liệu cũng như số lượng request đê tăng hoặc giảm sao cho hợp lý.

Và cuối cùng restart lại service

service elasticsearch stop
service elasticsearch start

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.