-1

[VueJS] Hướng dẫn deploy VueJS bằng docker

Bài này mình sẽ hướng dẫn ae deploy 1 vue app kết hợp nginx và docker

Install docker

Trước tiên bạn phải cài docker trước đã.

Link cài đặt ở đây nhé: https://www.docker.com/get-started

Tạo Dockerfile

Ở đây mình lấy ví dụ thư mục chứa project của mình có tên như sau: vue_app

Thì bạn tạo file Dockerfile có đừong dẫn như sau: vue_app/Dockerfile

Với nội dụng:

FROM node:latest as build-stage
WORKDIR /app
COPY package*.json ./
RUN npm install
COPY ./ .
RUN npm run build

FROM nginx as production-stage
RUN mkdir /app
COPY --from=build-stage /app/dist /app
COPY nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf

Tạo .dockerignore file

File .dockerignore dùng để bỏ qua những file hoặc folder không muốn đưa vào image

Ở đây mình sẽ bỏ qua 2 thử mục node_modulesdist không cần thiết để sử dụng trong quá trình deploy

**/node_modules
**/dist

Config nginx

Nginx là một máy chủ HTTP(s) mà mình sẽ sử dụng trong docker container.

Và dứới đây mình tạo 1 file config HTTP đơn giản trên port 80.

Các bạn có thể tham khảo cách cấu hình tại https://www.nginx.com/resources/wiki/start/topics/examples/full/

Tạo file vue_app/nginx.conf với nội dung là:

user nginx;
worker_processes 1;
error_log /var/log/nginx/error.log warn;
pid    /var/run/nginx.pid;
events {
 worker_connections 1024;
}
http {
 include    /etc/nginx/mime.types;
 default_type application/octet-stream;
 log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
          '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
          '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
 access_log /var/log/nginx/access.log main;
 sendfile    on;
 keepalive_timeout 65;
 server {
  listen    80;
  server_name localhost;
  location / {
   root  /app;
   index index.html;
   try_files $uri $uri/ /index.html;
  }
  error_page  500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
   root  /usr/share/nginx/html;
  }
 }
}

Build docker image

Đến bước này thì rất đơn giản, bạn chỉ cần vào thư mục chứa project (vue_app) rồi chạy lệnh

sudo docker build . -t vue-app
 • vue-app là tên container sẽ tạo ra, bạn có thể thay đổi tùy thích

Deploy

Sau khi đã build thành công docker image ở bước trên thì lúc này để tiến hành khởi chạy image để tạo ra container bạn hãy chạy lệnh sau:

sudo docker run -d -p 80:80 vue-app
 • 80:80: ở đây có nghĩa là port 80 của server sẽ được link tới port 80 trong docker container

Để test xem web có hoạt động bằng cách

curl localhost

Chúc các bạn thành công!!!!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.