Viblo Code
+3

[JAVa học code IOS]- Demo kết hợp textField-Laybel-Button

1 . Thiết kế giao diện đơn giản.

 • Gồm button, text field, laybel

2 .Ánh xạ.

 • Tiến hành ánh xạ các button, text field, label.

  @IBOutlet weak var nameTxt: UITextField!
  @IBOutlet weak var mailTxt: UITextField!
  @IBOutlet weak var submitBtn: UIButton!
  @IBOutlet weak var resultLbl: UILabel!
  

3 . Code.

 • Khi màn hình đầu tiên ta set label không hiển thị ký tự gì thì ở viewDidLoad ta set
resultLbl.text = ""
 • Để button được bo tròn khi hiển thị thì thêm code
submitBtn.layer.cornerRadius = 5
 submitBtn.clipsToBounds = true
 • Để button có thể xử lý thì tiến hành ánh xạ Action cho button
@IBAction func submit_Btn(_ sender: Any) {
    
  }
 • Thực hiện xử lý khi user click button thì sẽ get Name và Mail hiển thị xuống laybel bên dưới
 @IBAction func submit_Btn(_ sender: Any) {
    let email : String = mailTxt.text!
    let name : String = nameTxt.text!
    resultLbl.text = "Email cua ban la : \(email) \n Ten cua ban la : \(name)"
  }
 • Hoàn chỉnh
 • Chạy Demo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.