+3

Sắp xếp Collection trong Java

1. Đối với array:

Để sort một array, chúng ta có thể dùng method sort trong gói java.util.Arrays Ví dụ:

int [] array = new int[]{1, 2, 4, 1, 3, 5, 7, 6};
Arrays.sort(array);
for (int x : array) {
  System.out.println(x);
}

Kết quả:

1
1
2
3
4
5
6
7

Gói Java.util.Arrays còn hỗ trợ 1 số phương thức sort khác như sau:

static void	sort(byte[] a)
static void	sort(byte[] a, int fromIndex, int toIndex)
static void	sort(char[] a)
static void	sort(char[] a, int fromIndex, int toIndex)
static void	sort(double[] a)
static void	sort(double[] a, int fromIndex, int toIndex)
static void	sort(float[] a)
static void	sort(float[] a, int fromIndex, int toIndex)
static void	sort(int[] a)
static void	sort(int[] a, int fromIndex, int toIndex)
static void	sort(long[] a)
static void	sort(long[] a, int fromIndex, int toIndex)
static void	sort(Object[] a)
static void	sort(Object[] a, int fromIndex, int toIndex)
static void	sort(short[] a)
static void	sort(short[] a, int fromIndex, int toIndex)
static <T> void	sort(T[] a, Comparator<? super T> c)
static <T> void	sort(T[] a, int fromIndex, int toIndex, Comparator<? super T> c)

2. Đối với List

List<Integer> list = new ArrayList<Integer>(Arrays.asList(1, 2, 4, 1, 3, 5, 7, 6));
    Collections.sort(list);
    list.forEach(e -> System.out.println(e));

Kết quả:

1
1
2
3
4
5
6
7

3. Sắp xếp list objects sử dụng Comparator

Trước hết, chúng ta tạo class Student như sau:

public class Student {

  private String name;
  private int age;

  public Student() {

  }

  public Student(String name,int age ) {
    this.name = name;
    this.age = age;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Student{" +
        "name='" + name + '\'' +
        ", age=" + age +
        '}';
  }
}

3.1 Implement interface Comparator<T>

Interface Comparable<T> cung cấp một phương thức để sắp xếp list object là int compare(T o1, T o2). Việc chúng ta chỉ là implement interface này.

public class Student implements Comparator<Student> {
  // Các method và field như ở trên
  @Override
  public int compare(Student o1, Student o2) {
    return o1.getAge() - o2.getAge();
  }
}

Và gọi java.util.Collections.sort để sắp xếp.

List<Student> students = new ArrayList<>();
students.add(new Student("Jonh", 17));
students.add(new Student("Peter", 19));
students.add(new Student("Henry", 18));
java.util.Collections.sort(students, new Student());
students.forEach(e -> System.out.println(e));

Kết quả:

Student{name='Jonh', age=17}
Student{name='Henry', age=18}
Student{name='Peter', age=19}

##3.2 Sử dụng anonymous comparator để so sánh Thay vì implement trực tiếp từ interface Comparator<T>, chúng ta có thể sử dụng anonymous comparator như sau:

 List<Student> students = new ArrayList<>();
    students.add(new Student("Jonh", 17));
    students.add(new Student("Peter", 19));
    students.add(new Student("Henry", 18));
    Collections.sort(students, new Comparator<Student>() {
      @Override
      public int compare(Student o1, Student o2) {
        return o1.getAge() - o2.getAge();
      }
    });

    students.forEach(e -> System.out.println(e));

Kết quả vẫn không đổi:

Student{name='Jonh', age=17}
Student{name='Henry', age=18}
Student{name='Peter', age=19}

4. Sắp xếp list objects sử dụng Comparable<T>

Vẫn sử dụng class Student ở trên, nhưng chúng ta sẽ implements interface Comparable<Student> và override lại method compareTo(Student o)

@Override
  public int compareTo(Student o) {
    return this.getAge() - o.getAge();
  }
List<Student> students = new ArrayList<>();
students.add(new Student("Jonh", 17));
students.add(new Student("Peter", 19));
students.add(new Student("Henry", 18));
Collections.sort(students);

students.forEach(e -> System.out.println(e));

Kết quả:

Student{name='Jonh', age=17}
Student{name='Henry', age=18}
Student{name='Peter', age=19}

Tham khảo: https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/Arrays.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.